Coeli Private Equity AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019/2020

Information
Retrieved on: 
torsdag, oktober 1, 2020 - 3:10pm
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2020-10-01

Coeli Private Equity AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019/2020
 

Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-1019 ('Coeli', 'Bolaget'), avger årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019/2020.

 

  • Rörelseresultatet uppgick till 135 021 (57 395) TSEK under perioden. Av bolagets kostnader utgör förvaltningsavgifterna -2 835 (-2 637) TSEK. Resultat från finansiella investeringar uppgick till -1 147 (1 645) TSEK, varav -819 (1 649) TSEK avser resultat från kortfristiga placeringar.
  • Resultat efter skatt uppgick till 133 875 (59 040) TSEK
  • Resultat per stamaktie (exkl. återköpta aktier) uppgick till 15,97 (6,86) SEK
  • Substansvärdet (exkl. återköpta aktier) uppgick till 107,36 (98,16) SEK/stamaktie och 8,47 SEK/stamaktie serie II
  • Nettokassan uppgick till 130 589 (185 941) TSEK. Bolagets nettokassa består av banktillgodohavande samt placering i räntebärande tillgångar

 

 

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 

Sedan den 30 juni 2020 har följande väsentliga händelser för Bolaget inträffat:

 

  • Den 12 augusti 2020 investerade bolaget cirka 10 MSEK i en nyemission i det svenska proptech-bolaget Tmpl Solutions AB. Investeringen utgör en minoritetspost i bolaget. Utöver detta har bolaget deltagit i en emission av teckningsoptioner som medför en framtida rätt att teckna ytterligare aktier i investeringsobjektet. Tmpl Solutions AB utvecklar en digital kommunikations- och serviceplattform riktad mot kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter.
  • Under perioden 1 juli 2020 till 30 september 2020 förvärvade bolaget 35 151 egna aktier till ett belopp om cirka 3,35 MSEK. Det totala antalet återköpta aktierna från och med 4 juni 2020 motsvarar cirka 0,55 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Förvärven under juli, augusti och september har skett till ett pris per aktie som ligger mellan 88 SEK och 98 SEK, vilket vid respektive köp varit inom det registrerade kursintervallet.
  • Den 5 juli 2020 utsågs Danske Bank A/S, Sverige Filial (org. nr. 516401-9811) till bolagets förvaringsinstitut.
  • Den 8 september 2020 offentliggjorde bolaget ett indikativt och oreviderat nettoandelsvärde (NAV) per den 31 augusti 2020, uppgående till 106,35 SEK per stamaktie, vilket är en minskning om -0,9 procent sedan det senaste värderingstillfället. Aktuellt NAV presenteras i en månadsuppdatering som publiceras på bolagets webbplats.

 

Kommentar från VD

 

Det är med glädje jag summerar vårt första hela brutna räkenskapsår, som sträcker sig från den 1 juli 2019 till den 30 juni 2020. Sedan fusionerna och skapandet av bolaget Coeli Private Equity AB som slutligen registrerades i maj 2019 har substansvärdet ökat med omkring 25 procent. Det nybildade Coeli Private Equity AB hade ett starkt första halvår innan coronapandemin ledde till oroligheter på de finansiella marknaderna.

 

Under året har vi utfäst kapital till totalt fyra private equity-fonder. Två av dessa, eEquity IV och Equip, är nya fonder och samarbetspartners till Coeli. Svenska eEquity IV är inriktade mot aktörer inom e-handel samt norska Equip, som består av ett erfaret team som har satt upp sin första fond tillsammans. Under 2020 utfästes även kapital till svensk-norska Cubera IX och svenska Priveq VI. Cubera IX fokuserar på andrahandsmarknaden av nordisk private equity och Priveq VI är för Coeli en fortsättning på en lång och fruktbar relation som varat i över ett decennium. Genom investeringarna har nya bolag adderats till portföljen, däribland svenska Pricerunner och norska Makeup Mekka som båda är verksamma inom e-handel.

 

Efter verksamhetsårets slut har vi även gjort en ny direktinvestering i det Uppsalabaserade bolaget Tmpl Solutions AB, ett spännande bolag inom property tech.

 

Årets resultat uppgick till 133 875 TSEK och substansvärdet 107,36 SEK, vilket är en uppgång om 17 procent (justerat för utdelning om 7 SEK per aktie i december 2019) på tolv

månader. Till höstens årsstämma har styrelsen föreslagit en utdelning om 7 SEK per aktie, en oförändrad nivå från föregående år.

 

Vår målsättning är att ha en god kapitaleffektivitet och att överskottslikviditet även i fortsättningen ska kunna användas till att kontinuerligt dela ut kapital till våra investerare, trots oroligheter på marknaderna.

 

För mer information hänvisar jag även till vår hemsida www.coelipe.se

 

Stockholm den 1 oktober 2020

Henrik Arfvidsson

Verkställande direktör

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 1 oktober 2020 klockan 15:20 CEST.Dokument: Coeli Private Equity AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019/2020

1138360  01.10.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1138360&application_name=news&site_id=jotup