Coeli Fastighet I AB (publ) - delårsrapport januari - juni 2020

Information
Retrieved on: 
måndag, augusti 31, 2020 - 4:05pm
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2020-08-31

Coeli Fastighet I AB (publ) - delårsrapport januari - juni 2020

 

Coeli Fastighet I AB (publ), org. nr. 559086-4392 ('Bolaget'), avger delårsrapport avseende det första halvåret 2020.

Första halvåret 2020, koncernen

 

  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde per den 30 juni 2020 uppgick till 494,4 (463) MSEK. Därtill tillkommer även genom ägd kapitalandel ett fastighetsinnehav med marknadsvärde om 13,25 (13,25) MSEK. Ökningen förklaras av att koncernens fastighetsinvesteringar genomfördes under andra halvåret 2019 samt första kvartalet 2020. Hyresintäkterna uppgick till 17 097 (12 029) TSEK. Ökningen förklaras av att koncernens fastighetsinvesteringar genomfördes under andra halvåret 2019 samt första kvartalet 2020.
  • Rörelseresultatet uppgick till 7 048 (3 900) TSEK. I rörelseresultatet är -1 525 (-568) TSEK hänförligt till värdeförändringar på koncernens fastighetsbestånd.
  • Resultat efter skatt uppgick till -664 (464) TSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,65 (0,45) SEK.
  • Nettoandelsvärde, NAV, per Preferensaktie P2 uppgick till 257,65 (259,88) kr. Ökningen är hänförlig till marknadsvärdesförändringar på befintligt fastighetsbestånd.
  • Vid periodens utgång uppgick koncernens nettoskuld till -232 852 (-199 234) TSEK.

 

 

Jämförelsetalen inom parantes för resultaträkningsrelaterade poster avser perioden januari 2019 - juni 2019. För balansräkningsrelaterade poster avses den 31 december 2019.

 

 

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 

Sedan den 30 juni 2020 har inga väsentliga händelser för Bolaget inträffat.

 

 

Kommentar från VD

 

Coeli Fastighet I AB startades i november 2016 och genomförde under 2017 och 2018 totalt sex emissioner. Emissionerna var framgångsrika och totalt investerades 276 miljoner SEK i bolaget.

 

Under mars 2020 gjorde bolaget sitt tionde och sista fastighetsförvärv av fastigheten Runö 7:132 i Åkersberga kommun. Fastigheten ligger i utvecklingsområdet centrala Kanalstaden som inom ett par år kommer vara utvecklat till trevliga bostadskvarter. Fastighetsvärdet var på cirka 31 miljoner SEK, i och med förvärvet har bolaget nu uppnått målsättningen med allokeringen av Bolagets finansiella medel.

 

Bolaget har utvärderat ett 240-tal möjliga fastighetsinvesteringar vilket har resulterat i Bolagets tio fastighetsförvärv. För tillfället har bolaget inga pengar avsatta för nya förvärv. Vi är nöjda med samansättningen av portföljen som nu innehåller potentiella framtida byggrätter till en volym om 130 000 - 140 000 BTA.

 

Förvaltningsteamet jobbar vidare med utvecklingen av Bolagets fastighetportfölj, med fokus på att hyra ut de vakanser som finns samt att tillsammans med kommunen utforma detaljplaner för framtida exploatering. För närvarande är bedömningen att detta arbete inte kommer att påverkas av den pågående coronapandemin. Bolaget fortsätter bevaka utvecklingen på marknaden och arbetet för att skapa god avkastning till våra investerare.

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Fastighet I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Fastighet I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 31 augusti 2020 klockan 16:55 CEST.             Dokument: Coeli Fastighet I AB (publ) - delårsrapport januari - juni 2020
Dokument: Coeli Fastighet I AB (publ) - delårsrapport januari - juni 2020 PM

1125575  31.08.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1125575&application_name=news&site_id=jotup