Coeli Fastighet II AB (publ) - Delårsrapport januari - juni 2020

Information
Retrieved on: 
måndag, augusti 31, 2020 - 4:05pm
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2020-08-31

Coeli Fastighet II AB (publ) - Delårsrapport januari - juni 2020
 

Coeli Fastighet II AB (publ), org. nr. 559173-7548 ('Bolaget'), avger delårsrapport avseende det första halvåret 2020.

 

Första halvåret 2020, koncernen

 

  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde per 30 juni 2020 uppgick till 69,2 (14,2) MSEK och utgörs av fastigheterna Söderby 1:816, Runö 7:145 (tillträddes den 6 april 2020)

samt Viby 19:16 (tillträddes den 5 maj 2020). Intäkter och kostnader från fastigheter som Bolaget tillträtt under 2020 ingår därmed från dessa datum. Ökningen förklaras av löpande intjäning från de fastighetsinvesteringar som genomförts under det första halvåret 2020.

  • Hyresintäkterna under perioden uppgick till 1 217 (0) SEK och består av intäkter från Söderby 1:816 för hela sexmånadersperioden och hyresintäkter från Runö 7:145 samt Viby 19:16 från respektive fastighets tillträdesdag till den 30 juni 2020.
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 695 (-521) TSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till -6 791 (-445) TSEK. Resultatet efter skatt förklaras av värdeförändringar på koncernens övriga kortfristiga placeringar.
  • Resultat per aktie uppgick till -5,46 (-1,21) SEK.
  • Nettoandelsvärde, NAV, per Preferensaktie P2 uppgick till 243,88 (247,40) SEK.
  • Vid periodens utgång uppgick koncernens nettokassa till 317 295 (153 341) TSEK.

 

Jämförelsetalen inom parantes för resultaträkningsrelaterade poster avser perioden januari 2019 - juni 2019. För balansräkningsrelaterade poster avses den 31 december 2019.

 

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 

Sedan den 30 juni 2020 har följande väsentliga händelser för Bolaget inträffat:

 

Den 13 juli 2020 ingick Bolaget avtal om att förvärva fastigheterna Filtret 5, belägen i Borås och fastigheten Kärrliljan 1, i Hässelby Villastad i Stockholm. Hyresintäkterna för Filtret 5 uppgår till cirka 2,7 MSEK och hyresintäkterna för Kärrliljan 1 uppgår till cirka 2,9 MSEK årligen. Fastigheterna tillträddes samma dag. Bolagets portfölj består efter förvärven av fem fastigheter.

 

 

I övrigt har inga väsentliga händelser ägt rum efter periodens slut.

 

 

 

Kommentar från VD

 

Under det första halvåret av 2020 har Bolaget genomfört två förvärv. Vi ser stor potential för värdeutveckling inom samtliga tillskott i portföljen. Krisen av covid-19 har hittills inte medfört några rabatter eller hyressänkningar för Bolaget, dock upplevdes en viss tröghet på

transaktionsmarknaden som nu åter har börjat ta fart igen.

 

Vårt första förvärv under 2020 var fastigheten Runö 7:145 som ligger i centrala Kanalstaden i Åkersberga kommun. Området kommer inom ett par år vara utvecklat från industri till trevliga bostadskvarter. Viby 7:145 ligger i Kungsängen i Upplands-Bro kommun och har stor potential för värdeutveckling både genom möjligheten att öka befintliga hyresintäkter och att driva plan för kommande bostadsutveckling.

 

Vi är nöjda med hur arbetet med allokeringen av kapitalet i Coeli Fastighet II har fortskridit och teamet arbetar kontinuerligt med att finna fler intressanta fastighetsobjekt som kan leda till förvärv. Drygt 100 investeringsmöjligheter har utvärderats under de senaste månaderna sedan förvärvet av Runö 7:145 och vi jobbar vidare mot strategin att förvärva industrifastigheter med utvecklingspotential för bostadsbebyggelse.

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Fastighet II AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Fastighet II AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 31 augusti 2020 klockan 16:55 CEST.             Dokument: Coeli Fastighet II AB (publ) - Delårsrapport januari - juni 2020
Dokument: Coeli Fastighet II AB (publ) - Delårsrapport januari - juni 2020 PM

1125589  31.08.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1125589&application_name=news&site_id=jotup