Coeli Private Equity AB (publ) - bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2019/2020

Information
Retrieved on: 
måndag, augusti 31, 2020 - 2:05pm
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2020-08-31

Coeli Private Equity AB (publ) - bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2019/2020
 

Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-1019 ('Bolaget'), avger bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2019/2020.

Bolagets räkenskapsår sträcker sig från 1 juli till 30 juni. Den finansiella informationen i denna rapport avser helårsperioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020 samt den senaste halvårsperioden 1 januari - 30 juni 2020.

 

Helåret 2019/2020

 

  • Rörelseresultatet uppgick till 135 021 (57 395) TSEK under perioden. Av bolagets kostnader utgör förvaltningsavgifterna -2 835 (-2 637) TSEK. Resultat från finansiella investeringar uppgick till -1 147 (1 645) TSEK, varav -819 (1 649) TSEK avser resultat från kortfristiga placeringar.
  • Resultat efter skatt uppgick till 133 875 (59 040) TSEK
  • Resultat per Stamaktie (exkl. återköpta aktier) uppgick till 15,97 (6,87) SEK
  • Substansvärdet (exkl. återköpta aktier) uppgick till 107,36 (98,16) SEK/Stamaktie och 8,47 SEK/Stamaktie Serie II
  • Nettokassan uppgick till 125 800 (179 947) TSEK. Bolagets nettokassa består av banktillgodohavande samt placering i räntebärande tillgångar

 

Jämförelsetalen inom parantes för resultaträkningsrelaterade poster avser den förkortade räkenskapsperioden 1 januari 2019 - 30 juni 2019. För balansräkningsrelaterade poster avses den 30 juni 2019. Vissa avrundningsdifferenser kan förekomma.

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 

Sedan den 30 juni 2020 har följande väsentliga händelser för Bolaget inträffat:

 

  • Den 12 augusti 2020 investerade Bolaget cirka 10 MSEK i en nyemission i det svenska proptech-bolaget TMPL Solutions AB. Investeringen utgör en minoritetspost i bolaget. Utöver detta har Bolaget deltagit i en emission av teckningsoptioner som medför en framtida rätt att teckna ytterligare aktier i investeringsobjektet. TMPL Solutions AB utvecklar en digital kommunikations- och serviceplattform riktad mot kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter.

 

  • Under juli och augusti 2020 förvärvade Bolaget 3 302 egna aktier till ett belopp om cirka 302,3 TSEK. Det totala antalet återköpta aktierna från och med 4 juni 2020 motsvarade cirka 0,19 procent av det totala antalet utestående aktierna i Bolaget. Förvärven under juli och augusti har skett till ett pris per aktie som ligger mellan 90 SEK och 94,50 SEK, vilket vid respektive köp varit inom det registrerade kursintervallet.

 

  • Den 5 juli 2020 utsågs Danske Bank A/S, Sverige Filial (org. nr. 516401-9811) till Bolagets förvaringsinstitut, ett uppdrag som tidigare utförts av SEB.

 

I övrigt har inga väsentliga händelser ägt rum efter periodens slut.

 

Kommentarer från VD

 

Med ett brutet räkenskapsår startar vi i den andra halvan av förra året, perioden juni till december 2019. Vi hade ett starkt halvår som avslutades med en substansvärdeökning på omkring 20 procent sedan den fusion som genomfördes i maj 2019. I slutet av november hade Bolaget sin första handelsdag på Nordic Growth Market NGM, en notering som blev avslutningen på ett långt och hårt arbete. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla inblandade i denna process, mycket väl utfört arbete!

 

Även nya investeringar har hunnits med. Under hösten 2019 utfäste vi kapital till två nya PE-fonder, som för oss på Coeli var helt nya relationer. Svenska eEquity IV som är inriktade mot aktörer inom e-handel samt norska Equip som är ett erfaret team som satte upp sin första fond tillsammans. Vi har redan i och med dessa investeringar fått exponering mot fem nya portföljbolag, bestående bland annat av svenska Pricerunner och norska MakeupMekka som båda är onlineföretag.

 

Den första halvan av 2020 har även den bidragit med två nya PE-fonder. Svensk/norska Cubera IX som fokuserar på andrahandsmarknaden av nordisk private equity samt precis innan halvårsskiftet även Priveq VI, där vi fortsätter den goda och fruktbärande relationen som Coeli haft med Priveq i över ett årtionde.

 

Året 2020 inleddes annars på ett bra sätt med en lätt stigande börs och transaktionsmarknaden höll ett liknande tempo och aktivitet som tidigare år. Det rapporterades om fina finansiella resultat för de första två månaderna. Sedan vändes allting upp och ner, det som världen hoppades vara ett lokalt virus blev en global pandemi. Vad den slutgiltiga påverkan kommer att bli vet ingen ännu, men marknadsförhållanden har förändrats och vi kommer med stor sannolikhet prata om en världsbild innan och en annan efter denna pandemi.

 

I vår portfölj så har det i princip gått jämt ut då vi tittar på nya portföljbolag kontra försäljningar. Några exempel på bolag som sålts av från våra PE-fonder under denna tolvmånadersperiod är skadedjursbekämparen Nomor, transportföretaget Best och badrumsinredningsbolaget INR. Vi valde även att med god avkastning sälja av en del av vår direktinvestering i hyresfastighetsbolaget Gladsheim Fastigheter under våren 2020. Våra exits och försäljningar gör att vi är väl kapitaliserade för tillfället, vilket är positivt ur den synpunkten att vi har möjlighet att fortsätta investera för en framtida avkastning. Vår målsättning är ha en bra kapitaleffektivitet och att använda överskottslikviditet för att kunna göra utdelningar till våra investerare.

 

Årets resultat är 133 875 kronor och substansvärdet ligger på 107,36 kronor, vilket är en uppgång om 9,4 procent på tolv månader.

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 31 augusti 2020 klockan 14:45 CEST.

 Dokument: Coeli Private Equity AB (publ) - bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2019/2020
Dokument: Coeli Private Equity AB (publ) - bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2019/2020 PM

1125481  31.08.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1125481&application_name=news&site_id=jotup