CNI Nordic 5 AB Delårsrapport januari - juni 2020

Information
Retrieved on: 
måndag, augusti 31, 2020 - 9:00am
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2020-08-31

CNI Nordic 5 AB Delårsrapport januari - juni 2020
 

CNI Nordic 5 AB (publ), org. nr. 559145-1801 ('Bolaget'), avger delårsrapport avseende det första halvåret 2020.

(sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2019 i TSEK, för balansräkningsrelaterade poster avses den 31 december 2019 om inget annat anges)

 

Första halvåret 2020

  • Rörelseresultatet uppgick till 1 938 (8 143) TSEK under perioden. Av bolagets kostnader utgör förvaltnings-avgifterna -2 794 (-1 584) TSEK. Orealiserat resultat från finansiella placeringar uppgick till -2 836 (10 875) TSEK, varav -2 836 (10 255) TSEK avser värdeförändringar på finansiella anläggningstillgångar och 0 (621) TSEK resultat från kortfristiga placeringar.
  • Resultat efter skatt uppgick till 2 348 (8 903) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 3,821 (14,49) SEK
  • Substansvärdet uppgick till 436,87 (433,05) kr/aktie
  • Nettokassan uppgick till 47 699 (43 359) TSEK Bolagets nettokassa består av banktillgodohavande samt placering i räntebärande tillgångar.

 

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 

Sedan den 30 juni 2020 har följande väsentliga händelser för Bolaget inträffat:

 

  • Den 7 juli 2020 hölls en extra bolagsstämma i bolaget där det beslutades att till innehavare av Preferensaktier P2 dela ut 29 SEK per aktie, sammanlagt 17 819 108 SEK som en extra vinstutdelning.
  • Den 16 juli 2020 utsågs Danske Bank A/S, Sverige Filial (org. nr. 516401-9811) till Bolagets förvaringsinstitut, ett uppdrag som tidigare utförts av SEB.

 

I övrigt har inga väsentliga händelser ägt rum efter periodens slut.

 

 

Kommentarer från VD

 

Året inleddes på ett bra sätt med en lätt stigande börs och transaktionsmarknaden höll ett liknande tempo och aktivitet som tidigare år. Det rapporterades om fina finansiella resultat för de första två månaderna. Sedan vändes allt upp och ned när det som världen hoppades vara ett lokalt virus utvecklades till en global pandemi. Vad den slutgiltiga påverkan kommer att bli vet ingen ännu, men marknadsförhållanden har förändrats och vi kommer med stor sannolikhet prata om en världsbild innan och en annan efter denna pandemi.

 

Vår portfölj har flertalet bolag som har en tech- och digitaliseringsinriktning vilket nu har fått extra uppmärksamhet då efterfrågan på digitala lösningar har ökat i tider då distansarbete och social distansering blivit vardag. Ökad e-handel och ett större intresse och tryck för digitala lösningar i olika branscher samt kommunikationsvägar är några av de trender som främst fått ett lyft i och med de rådande förändringarna. Ett exempel är vår första exit, bolaget Scrive, som förenklar elektroniska signeringar. Utvecklingen och potentialen i bolaget gav möjlighet till en relativt snabb försäljning och till en första utdelning till våra aktieägare om 29 kronor per aktie. Den betalades ut till innehavare av Preferensaktier P2 i mitten av juli 2020.

 

Vi ser framför oss en lite avvaktande transaktionsmarknad som absolut går att göra affärer i, men det handlar om att hitta nya vägar för att skapa tillväxt och förändra sitt beteende.

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, CNI Nordic 5 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som CNI Nordic 5 AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 31 augusti 2020 klockan 09:30 CEST.

 Dokument: CNI Nordic 5 AB Delårsrapport januari - juni 2020
Dokument: CNI Nordic 5 AB Delårsrapport januari - juni 2020 PM

1125221  31.08.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1125221&application_name=news&site_id=jotup