Coeli Private Equity 2016 AB - Delårsrapport januari - juni 2020

Information
Retrieved on: 
måndag, augusti 31, 2020 - 9:00am
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2020-08-31

Coeli Private Equity 2016 AB - Delårsrapport januari - juni 2020
 

Coeli Private Equity 2016 AB (publ), org. nr. 559031-9249 ('Bolaget'), avger delårsrapport avseende det första halvåret 2020.

(sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2019 i TSEK, för balansräkningsrelaterade poster avses den 31 december 2019 om inget annat anges)

 

 

Första halvåret 2020

 

  • Rörelseresultatet uppgick till -350 (-615) TSEK under perioden. Av bolagets kostnader utgör förvaltningsavgifterna -230 (-230) TSEK.
  • Resultat från finansiella placeringar uppgick till -4 708 (-592) TSEK, varav -6 819 (-817) TSEK avser värdeförändringar på finansiella anläggningstillgångar och -221 (224) TSEK resultat från kortfristiga placeringar.
  • Resultat efter skatt uppgick till -5 226 (-1 207) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -24,99 (-5,77) SEK
  • Substansvärdet uppgick till 192,15 kr/aktie (220,44 kr/ aktie)
  • Nettokassan uppgick till 16 907 (46 634) TSEK vid periodens utgång. Bolagets nettokassa består av banktillgodohavande samt placering i räntebärandetillgångar.

 

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 

Sedan den 30 juni 2020 har inga väsentliga händelser för Bolaget inträffat.

 

 

Kommentarer från VD

 

Året inleddes på ett bra sätt med en lätt stigande börs och transaktionsmarknaden höll ett liknande tempo och aktivitet som tidigare år. Det rapporterades om fina finansiella resultat för de första två månaderna. Sedan vändes allt upp och ned när det som världen hoppades vara ett lokalt virus utvecklades till en global pandemi. Vad den slutgiltiga påverkan kommer att bli vet ingen ännu, men marknadsförhållanden har förändrats och vi kommer med stor sannolikhet prata om en världsbild innan och en annan efter denna pandemi.

 

Det har under första halvåret tillkommit två nya portföljbolag i de fonder som Bolaget är investerat i. Vidare har det skett en delexit av det finska fastighetsservicebolaget PHM Group då den finska PE-fonden Intera III sålde av sitt innehav men samtidigt återinvesterade en del då det finns en mycket stark tro på vidareutveckling i bolaget. De nytillkomna portföljbolagen är Litorinas investeringar som i början av året gjordes i norska friskvårdsföretaget Klinikk for Alle och i sushikedjan Sushi Yama. Totalt är det fjorton nuvarande portföljbolag och en exit. Vår förväntning är att vi totalt kommer att hamna på omkring tjugo portföljbolag när fonderna är fullinvesterade.

 

Resultatmässigt gör vi ett negativt halvår med ett resultat om -5,2 MSEK. Substansvärdet har minskat, till 192,15 SEK.

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Private Equity 2016 AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 31 augusti 2020 klockan 09:30 CEST.

 Dokument: Coeli Private Equity 2016 AB - Delårsrapport januari - juni 2020
Dokument: Coeli Private Equity 2016 AB - Delårsrapport januari - juni 2020 PM

1125215  31.08.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1125215&application_name=news&site_id=jotup