Novotek AB: Halvårsrapport januari - juni 2020

Information
Retrieved on: 
tisdag, augusti 18, 2020 - 1:08pm
Stock Symbol: 
Geotags: *    Rörelseintäkterna uppgick till 158,2 (150,4) MSEK, varav 76,9 (76,4) under andra kvartalet.

*    Rörelseresultatet uppgick till 16,5 (14,1) MSEK, varav 9,2 (7,2) under andra kvartalet.

*    Resultatet efter skatt uppgick till 11,7 (10,6) MSEK, varav 6,7 (5,5) under andra kvartalet.

*    Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 1,1 (1,0) kronor, varav 0,6 (0,5) under andra kvartalet.

*    Orderingången uppgick till 159,8 (152,6) MSEK, varav 74,1 (76,8) under andra kvartalet.

*    Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 33,7 (20,0) MSEK, varav 16,0 (2,6) under andra kvartalet.

*    Förvärv av B+I Automation AG slutfördes under tredje kvartalet.

Marknadsläge

Andra kvartalet var på många vis utmanande men genom hårt arbete och fokus har vi lyckats anpassa oss. Trenden som vi såg under första kvartalet fortsatte och de flesta av våra kunder fortsatte pågående aktiviteter och initiativ. Skillnaderna på takt och omfattning av inbromsningen förstärktes under andra kvartalet beroende på bransch och applikation.

Strategiska och viktiga händelser under andra kvartalet

Våra satsningar i UK och Irland har fortsatt med stöd av vår huvudleverantör GE Digital med oförminskad styrka och vi ser positiva resultat. 

Som meddelats separat har Novotek under kvartalet förhandlat och under tredje kvartalet förvärvat B+I Automation AG i Schweiz. Detta ligger i linje med vår förvärvsstrategi kring nya marknader. 

Utsikter

Läget framöver i olika marknader, industrier och applikationer bedöms mycket skiftande beroende på effekten av det fortsatta ­Corona-utbrottet. Intresset för investeringar inom Digitalisering, Cyber security och Industri 4.0 hos kunderna bedöms fortfarande påverka utvecklingen positivt. Osäkerheten ligger i takten men det digitala är framtiden och Corona-utbrottet kommer att påskynda den utveckling vi sett under 2010 talet.

Hantering av Covid-19  

Novotek följer löpande utvecklingen av Corona-utbrottet och följer lagar, riktlinjer och rekommendationer i respektive land. Våra anställdas säkerhet och våra kunders verksamhet är högsta prioritet för Novotek. Policies och interna åtgärder har införts för att skydda anställda samt underlätta för anställda att i möjligaste mån arbeta hemifrån och fortsätta assistera kunderna. Fysiska möten har ersatts av virtuella möten. Novotek har ej genomfört korttidspermitteringar eller liknande i något land men har dock erhållit mindre direktstöd, främst nedsättning av arbetsgivaravgifter i Sverige, som totalt uppgår totalt till mindre än 1,0 MSEK. Novoteks finansiella ställning är fortsatt mycket stark, dock är effekterna av Corona-utbrottet fortsatt mycket osäkra och Novotek följer noga utvecklingen och är beredda att agera givet en förändrad utvecklingen av utbrottet eller effekterna mot vår verksamhet

Resultat och finansiell ställning
Omsättning och resultat

Perioden april - juni 2020


Novotekkoncernen redovisar för andra kvartalet 2020 ett rörelseresultat på 9,2 (7,2) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,6 (0,5) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 76,9 (76,4) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 12,0 (9,4) procent. 

Perioden januari - juni 2020 

Novotekkoncernen redovisar för första halvåret 2020 ett rörelseresultat på 16,5 (14,1) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 1,1 (1,0) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 158,2 (150,4) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 10,4 (9,4) procent. 


Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-juni 2020 till 33,7 (20,0) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 54,8 (50,1) procent.

Likvida medel uppgick till 96,7 (61,7) miljoner kronor och räntebärande skulder till kreditinstitut uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen

Novotek har under augusti förvärvat 75 % av aktierna i B+I Automation AG ('B+I') för ca 1,0M CHF (exklusive kassan). B+Is verksamhet bedrivs huvudsakligen i Schweiz och påminner starkt om Novoteks verksamhet, med motsvarande leverantörsrelationer. ­Under räkenskapsåret 2019 omsatte B+I ca 2,8M CHF med ett EBITDA-resultat om ca 150K CHF. Resterande 25 % av aktierna kommer köpas under kommande år och priset baseras på B+I resultat.

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till juni 2020 ökat med fyra personer. Den 30 juni 2020 uppgick antalet anställda till 131 jämfört med 126 föregående år. 

Investeringar

Bruttoinvesteringar under det första halvåret 2020 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,2) miljoner kronor. Aktivering av utvecklingsutgifter under det första halvåret 2020 uppgick till 0,7 (0,2) miljoner kronor.

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för det första halvåret 2020 till 4,6 (4,8) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3,6 (19,0) miljoner kronor. I resultatet

ingår utdelning från koncernbolag med 4,3 (19,7) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 12,2 (7,3) miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna halvårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper

Denna halvårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks halvårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. 

Halvårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2019. 

Finansiella instrument 

Samtliga finansiella tillgångar och skulder, med undantag av villkorad tilläggsköpeskilling, värderas till upplupet anskaffningsvärde. Den villkorade tilläggsköpeskillingen värderas till verkligt värde med ev. omvärderingseffekt i resultaträkningen. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Kommande rapporttillfällen

10 november 2020

Delårsrapport januari - september 2020


18 februari 2021

Bokslutskommuniké januari - december 2020


Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.


Malmö 18 augusti 2020


Novotek AB (publ)

Styrelsen

Göran Andersson

Ordförande
Claes Lindqvist
Charlotta Johnsson
Fredrik Larsson
Anna Bjelm
Tobias Antius

Verkställande direktör


Information

För ytterligare information kontakta:


Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915 

tobias.antius@novotek.com


Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com


Halvårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti, 2020 kl. 14:00 (CET).


Dokument: Novotek halvårsrapport 2020

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1120031Novotek AB

/ 78 Halvårsrapport
Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.

Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1120031  18.08.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1120031&application_name=news&site_id=jotup