Bayn Europe AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Bayn Europe AB (publ)

Information
Retrieved on: 
onsdag, augusti 5, 2020 - 1:40pm
Stock Symbol: 
Geotags:  

Kommuniké från extra bolagsstämma i Bayn Europe AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Bayn Europe AB (publ) ('Bolaget') den 5 augusti 2020 beslutades om ändring av Bolagets bolagsordning, apportemission av högst 5 101 493 aktier i Bolaget och bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om följande ändringar i Bolagets bolagsordning: (i) Bolagets företagsnamn ändrades från Bayn Europe AB (publ) till Bayn Group AB (publ), (ii) gränserna för aktiekapitalet ändrades från lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor till lägst 23 000 000 kronor och högst 92 000 000 kronor samt (iii) antalet aktier ändrades från lägst 24 000 000 stycken och högst 96 000 000 stycken till lägst 92 000 000 stycken och högst 368 000 000 stycken.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 5 101 493 aktier i Bolaget som ska betalas genom tillskjutande av apportegendom bestående av aktier i Tweek AB. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma säljarna av aktierna i Tweek AB.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Betalning ska, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp om 11 000 000 kronor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, vice VD och IR-Ansvarig Bayn Europe AB (publ)
Tel: +46709999455
Email: simon.petren@bayneurope.com

Om Bayn
Bayn Europe is a Swedish food-tech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn's ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar- and calorie reduced products. For more information www.bayneurope.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN

FNCA Sweden AB is Bayn's certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se.

 


Språk: Svenska
Företag: Bayn Europe AB
Nytorgsgatan 17A
11622 Stockholm
Sverige
Telefon: +4686132888
Epost: info@bayneurope.com
Internet: www.bayneurope.com
ISIN: SE0006261046
EQS News ID: 1110539Bayn Europe AB

/ 116 Kommuniké från extra bolagsstämma
Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.

Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1110539  05.08.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1110539&application_name=news&site_id=jotup