Kallelse till extra bolagsstämma i CNI Nordic 5 AB (publ)

Information
Retrieved on: 
torsdag, juni 11, 2020 - 4:04pm
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2020-06-11

 

Kallelse till extra bolagsstämma i CNI Nordic 5 AB (publ)
 

Aktieägarna i CNI Nordic 5 AB (publ), 559145-1801, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2020 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

 

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 juni 2020, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 2 juli 2020 under adress CNI Nordic 5 AB, Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, eller per telefon 08-545 916 40, eller via e-post: info@coeli.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

 

I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coelipe.se.

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 30 juni 2020, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning för stämman

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om

a) Vinstutdelning

b) Datum för utbetalning av vinstutdelning

8. Avslutande av bolagsstämma

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

 

Beslut om vinstutdelning (punkt 7 a)

Styrelsen föreslår att utdelning sker till innehavare av preferensaktie P2 med 29 kronor per preferensaktie P2, sammanlagt 17 819 108 kronor. Ingen utdelning föreslås till innehavare av preferensaktie P1.

 

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 uppgick bolagets fria egna kapital enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen till 265 474 160 kronor. Årsstämman 2020 beslutade att inte lämna någon utdelning och överföra årets resultat i ny räkning. Inga värdeöverföringar eller förändringar i bolagets bundna egna kapital har skett efter den senaste årsstämman. Således finns hela det fria kapitalet 265 474 160 kronor till bolagsstämmans förfogande.

 

Beslut om datum för utbetalning av vinstutdelning (punkt 7 b)

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen torsdagen den 9 juli 2020. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utsändas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 14 juli 2020.

 

 

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet aktier i bolaget är 1 114 452, fördelat på 500 000 preferensaktier P1 och 614 452 preferensaktier P2. Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera och preferensaktier P2 berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således 5 614 452.

 

 

HANDLINGAR TILL STÄMMAN

Fullständigt förslag till beslut om vinstdisposition och avstämningsdag (punkt 7 a och 7 b), inklusive styrelsens motiverade yttranden enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2019, styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, samt fullmaktsformulär, hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.coelipe.se, senast från och med tisdagen den 16 juni 2020, samt finnas tillgängligt hos bolaget på bolagets kontor med adress Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

 

________________________

 

Stockholm i juni 2020

CNI Nordic 5 AB (publ)

Styrelsen

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, CNI Nordic 5 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 11 juni 2020 klockan 16:15 CET.              Dokument: CNI Nordic 5 AB pressmeddelande

1068547  11.06.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1068547&application_name=news&site_id=jotup