Kommuniké från extra bolagsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

Information
Retrieved on: 
torsdag, juni 4, 2020 - 9:01am
Stock Symbol: 
Geotags:  

 

Pressmeddelande

Stockholm 2020-06-04

 

 

Kommuniké från extra bolagsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

 

Aktieägarna i Coeli Private Equity AB (publ) höll extra bolagsstämma den 3 juni 2020 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande:

 

 

Beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

 

Bolaget har sedan årsstämman 2019 genomfört förvärv av Bolagets egna stamaktier med syftet att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur för att därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Bolaget har förvärvat 929 863 egna stamaktier, motsvarande 9,30 procent av samtliga utestående aktier.

 

Beslutades om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital att. Minskning av aktiekapitalet ska ske med 929 863 SEK genom indragning av högst 929 863 aktier.

 

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt ovan kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt nedan, med ett belopp lägst motsvarande det som aktiekapitalet minskats med.

 

Beslutades om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission med ett belopp motsvarande 929 863 SEK, vilket motsvarar beloppet som aktiekapitalet minskats med genom indragning av aktier enligt ovan. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier i syfte att återställa aktiekapitalet efter den beslutade minskningen av aktiekapitalet.

 

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

 

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna stamaktier aktier enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman. Syftet med ovanstående bemyndigande avseende förvärv av egna aktier är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur för att därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde samt att ge styrelsen

 

 

möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella förvärv genom betalning med bolagets egna aktier.

Förvärv och överlåtelse ska i övrigt ske i enlighet med de regler rörande köp och överlåtelse av egna aktier som framgår av NGM Equitys börsregler och andra tillämpliga regelverk.

Fullständiga villkor återfinns i protokollet från den extra bolagsstämman som är publicerat på bolagets webbplats.

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 4 juni 2020 klockan 09:00 CET.Dokument: Coeli Private Equity AB pressmeddelande

1062731  04.06.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1062731&application_name=news&site_id=jotup