Styrelsen i Coeli Private Equity AB beslutar om återköpsprogram inom ramen för bemyndigande från extra bolagsstämma

Information
Retrieved on: 
torsdag, juni 4, 2020 - 9:01am
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2020-06-04

 

Styrelsen i Coeli Private Equity AB beslutar om återköpsprogram inom ramen för bemyndigande från extra bolagsstämma

 

Styrelsen i Coeli Private Equity AB ('Bolaget') har den 4 juni 2020, inom ramen för det bemyndigande från årsstämman som hölls den 3 juni 2020, beslutat om att genomföra ett återköpsprogram. Återköpsprogrammet omfattar högst så många stamaktier att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av totalt antal aktier i Bolaget.

 

Syftet med förvärv av egna aktier är, som tidigare kommunicerat, att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur för att därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde samt att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella förvärv genom betalning med bolagets egna aktier. Förvärv av aktier får ske vid, ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma genom förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av stamaktier eller genom handel på NGM Nordic AIF. Förvärv får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det på NGM vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras av NGM. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

 

Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med NGM Equitys börsregler, EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ('MAR') och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 ('Safe Harbour-förordningen').

 

Bolaget har vid tidpunkten för detta pressmeddelande innehav av 929 863 egna aktier som förvärvats under det återköpsprogram som Bolaget genomfört sedan den 25 november 2019. Vid den extra bolagsstämman den 3 juni 2020 beslutades om indragning av dessa aktier. När indragning av de egna aktierna har registrerats hos Bolagsverket, vilket förväntas ske under juni 2020, kommer Bolagets innehav således bestå endast av de aktier som förvärvats inom ramen för det återköpsprogram som inleds den 4 juni 2020. Bolagets innehav av egna aktier kommer vid var tid understiga 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

 

Genomförda förvärv av egna aktier kommer att offentliggöras på bolagets hemsida på www.coelipe.se och anmälas i enlighet med gällande lagar och förordningar och NGM:s regelverk för emittenter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 4 juni 2020 klockan 09:10 CET.

 Dokument: Coeli Private Equity AB pressmeddelande

1062735  04.06.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1062735&application_name=news&site_id=jotup