Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet II AB (publ)

Information
Retrieved on: 
onsdag, april 29, 2020 - 4:04pm
Stock Symbol: Pressmeddelande

Stockholm 2020-04-29

Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet II AB (publ)

 

 

Aktieägarna Coeli Fastighet II AB (publ) höll årsstämma den 29 april 2020 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande:

 

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2019 fastställdes. Det beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande att bolagets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

 

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

 

Arvoden

Det beslutades att arvode till styrelsen, för perioden från årsstämman år 2020 till nästkommande årsstämma, ska utgå med 125 000 kronor till styrelsens ordförande samt ett prisbasbelopp till styrelseledamot Jan Nordström. Inget arvode för styrelsearbete ska utgå till Mikael Larsson. Vidare beslutades att den ersättning till styrelsen som beslutades vid extra bolagsstämma 2018 justeras från 300 000 kronor till ledamöter som inte är anställda av Bolaget till ett arvode på 125 000 kronor till styrelsens ordförande samt ett prisbasbelopp till Jan Nordström för perioden från när de tillträdde sitt uppdrag och fram till årsstämman 2020.

 

Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt löpande räkning.

 

Styrelse

Stämman beslutade om omval av Mikael Larsson, Helena Liljedahl och Jan Nordström. Samtliga valdes för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Helena Liljedahl omvaldes till styrelsens ordförande.

 

Revisor

Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman.

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Fastighet II AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 29 april 2020 klockan 17:00 CET.             Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=YBVIEVUXAI
Dokument titel: Coeli Fastighet II AB pressmeddelande

1033187  29.04.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1033187&application_name=news&site_id=jotup