Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet I AB (publ)

Information
Retrieved on: 
onsdag, april 29, 2020 - 4:04pm
Stock Symbol: Pressmeddelande

Stockholm 2020-04-29

Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet I AB (publ)

 

 

Aktieägarna Coeli Fastighet I AB (publ) höll årsstämma den 29 april 2020 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande:

 

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2019 fastställdes. Det beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande bland annat att utdelning ska ske till innehavare av preferensaktier P1 med 3,241 kronor per aktie, totalt 1 620 500 kronor. Beslutades att avstämningsdag för beslutad utdelning ska vara måndagen den 4 maj 2020.

 

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

 

Arvoden

Det beslutades att arvode till styrelsen, för perioden från årsstämman år 2020 till nästkommande årsstämma, ska utgå med två prisbasbelopp kronor till styrelsens ordförande samt ett prisbasbelopp till styrelseledamot Jan Nordström. Inget arvode för styrelsearbete ska utgå till Mikael Larsson. Vidare beslutades att den beslutade ersättningen till styrelsen för kalenderåret 2019 justeras till att avse perioden från årsstämman 2019 till årsstämman 2020 samt att beloppet justeras från 119 833 kronor till två prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt från 91 000 kronor till ett prisbasbelopp till Jan Nordström.

 

Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt löpande räkning.

 

Styrelse

Stämman beslutade om omval av Mikael Larsson, Patric Sandberg Helenius och Jan Nordström. Samtliga valdes för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Patric Sandberg Helenius omvaldes till styrelsens ordförande.

 

Revisor

Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman.

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Fastighet I AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 29 april 2020 klockan 17:00 CET.             Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=UJQVNAQNKG
Dokument titel: Coeli Fastighet I AB pressmeddelande

1033181  29.04.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1033181&application_name=news&site_id=jotup