MGI: Starkt fjärde kvartal 2022, 16% intäktstillväxt varav 13% organisk, just. EBITDA-marginal 34%, skuldsättningsgrad 2,9x, engångsnedskrivning speltillgångar ej kärninnehav och försäljning EG7

Information
Retrieved on: 
tisdag, februari 28, 2023
Stock Symbol: 
Geotags: MGI: Starkt fjärde kvartal 2022, 16% intäktstillväxt varav 13% organisk, just. EBITDA-marginal 34%, skuldsättningsgrad 2,9x, engångsnedskrivning speltillgångar ej kärninnehav och försäljning EG7

MGIMedia and Games Invest SE: Starkt fjärde kvartal 2022, totalt 16% intäktstillväxt varav 13% organisk, just. EBITDA-marginal 34%, skuldsättningsgrad minskade till 2,9x, engångsnedskrivning på speltillgångar som inte är kärninnehav och försäljning EG7

 

  • Nettoomsättning på 92,9 mEUR under kv4'22 (kv4'21: 80,2 mEUR)

-     16% intäktsökning varav 13% från stark organisk tillväxt1.

-     Organisk tillväxten drevs till stor del av de 133 mjukvarukunder2 som kom ombord 2022 (+32%).

-     Stabila intäkter från befintlig kundbas med en nettoexpansion i dollar på 96% trots en generell bred CPM nedgång i sektorn.

 

  • Just. EBITDA3 på 31,5 mEUR under kv4'22 (kv4'21: 23,3 mEUR)

-     Betydande ökning av just. EBITDA-marginal4 till 34 % (kv4’21: 29 %).

-     Drivs bland annat av stordriftsfördelar och kostnadssynergier i medie- och spelverksamheten..

 

  • Skuldsättningsgraden5 minskade till 2,9x (proforma 2,7x) per den 31 december 2022 jämfört med 3,7x per den 30 juni 2022

-     Starkt operativt kassaflöde som stöttas av riktig försäljning av kundfordringar dvs. utan regressrätt 

-     Skuldsättningsgraden ligger nu inom vårt målintervall på 2-3x, ytterligare sänkning på basis av proforma till 2,7x genom avyttringen av EG7.

-     150 miljoner euro i kontanter per den 31 december 2022 skapar flexibiliteten för potentiella återköp av obligationer för att ytterligare minska räntekostnaderna, den totala skuldsättningen och skuldsättningsgraden.

 

  • Intensifierat fokus på enbart annonser och synergiskapande spel

-     Minskning av antalet anställda inom spel med cirka 50 heltidstjänster för att förbättra effektivitet och fritt kassaflöde.

-     Engångsnedskrivningar av speltillgångar som inte är kärninnehav till ett belopp av 23,6 mEUR.

-     Investering i mobila och “casual” PC-spel som genererar förstapartsdata för annonsplattformen.

-     Avyttring av minoritetsandel EG7 i linje med fokuserad strategi på annonser och mobilspel.

 

  • Väl rustade för att fortsätta generera lönsam tillväxt – organiskt såväl som förvärvsdriven via noga utvalda förvärv

-     Genom att driva ytterligare organisk tillväxt från nya och befintliga mjukvarukunder baserat på fördelaktiga konkurrenspositioner med en integrerad mjukvaruplattform för annonser och tillgång till förstapartsdata

-     Vi utvärderar selektivt förvärvsmöjligheter eftersom värderingarna börjar bli attraktiva men kommer helt klart att hålla oss inom vårt mål för skuldsättningsgrad på 2-3x max.

28 februari 2023 - Media and Games Invest SE ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: SE0018538068; kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) avslutar helåret 2022 med intäkter på 324,4 mEUR, vilket är i den övre änden av intervallet intäktsguidningen på 315-325 mEUR för 2022. 70 % av intäkterna kommer från Nordamerika och 17 % från Europa. Det just. EBITDA-resultatet under räkenskapsåret 2022 uppgick till 93,2 mEUR och ligger i den övre delen av guidningen för just. EBITDA på 83-93 under 2022. I tillägg till möjliga återköp av obligationer, förutsatt bra marknadsförhållanden, kan eventuellt en ny emission av obligation komma att övervägas för att förlänga förfallostrukturen i portföljen för MGI:s utestående obligationer.

 

HÖJDPUNKTER KV4 2022

 

           Nettointäkter uppgick till 92,9 mEUR (kv4 2021: 80,2 mEUR), en ökning med 16% jämfört med kv4 2021, varav 13 procentenheter från organisk intäktstillväxt.

           Just. EBITDA-resultat uppgick till 31,5 mEUR (kv4 2021: 23,3 mEUR), en ökning med 35%.

           Just. rörelseresultat, EBIT6 , uppgick till 28,1 mEUR (kv4 2021: 19,4 mEUR), en ökning med 45%.

           Just. Nettoresultat7 uppgick till 2,3 mEUR (kv4 2021: 10,7 mEUR), en minskning med -78 %, hänförligt till högre skatte- och räntekostnader (de återkommande kassaflödespåverkande räntorna för fjärde kvartalet 22 uppgick till 7,4 miljoner euro).

           Vinst per aktie (EPS) uppgick till -0,18 EUR efter utspädning och -0,16 EUR efter utspädning (kv4 2021: 0,05 EUR efter utspädning). Vinst per aktie justerad för förvärvsrelaterad (PPA)-avskrivning12 uppgick till 0,01 EUR före /efter utspädning (kv4 2021: 0,07 EUR före/efter utspädning).

 

HÖJDPUNKTER HELÅRET 2022

·    Nettointäkter uppgick till 324,4 mEUR (räkenskapsåret 2021: 252,2 mEUR), en ökning med 29%, varav 18% organisk intäktstillväxt.

·    Just. EBITDA-resultat uppgick till 93,2 mEUR (FY 2021: 71,1 mEUR), en ökning med 31%.

·    Just. rörelseresultat (EBIT) uppgick till 76,6 mEUR (FY 2021: 54,8 mEUR), en ökning med 40%.

·    Just. Nettoresultat uppgick till 21,1 mEUR (FY 2021: 28,0 mEUR), en minskning med -25% hänförligt till högre skatte- och räntekostnader (de återkommande kassaflödespåverkande räntorna för räkenskapsåret 2022 uppgick till 23,4 miljoner euro).

·    Nettoresultat minskade till -20,4 mEUR (räkenskapsåret 2021: 16,1 mEUR) och påverkades av engångsnedskrivningar relaterade till icke-strategiska speltillgångar på 23,6 mEUR samt ökade kostnader för skatt och räntor.

·    Räntebärande nettoskuld8 per den 31 december 2022 uppgick till 273,9 mEUR (31 december 2021: 198,6 mEUR).

·    Skuldsättningsgrad uppgick till 2,9x den 31 december 2022 (3,7x den 30 juni 2022 och 2,8x den 31 december 2021) och förbättrades avsevärt på grund av det starka fria kassaflödet i kombination med försäljning av kundfordringar som ingår i nytt värdepapperiseringsprogram, vilket leder till en rörelsekapitalstruktur (NWC) som är väl lämpad för vår affärsmodell för mjukvaruplattform för annonser. Mot bakgrund på intäkterna från avyttringen av aktierna i Enad Global 7 som slutfördes i mitten av februari 2023 förbättrades skuldsättningsgraden proforma ytterligare till 2,7x.

·    Likvida medel uppgick till 150,0 mEUR (31 december 2021: 180,2 mEUR) och var fortsatt god trots betalningar av den slutliga tilläggsköpeskillingen och tilläggsköpeskillingar relaterade till KingsIsle-förvärvet samt de första betalningarna av köpeskillingar för förvärven av AxesInMotion- och Dataseat under 2022.

·    Vinst per aktie (EPS) uppgick till -0,13 EUR före utspädning och -0,12 EUR efter utspädning (kv1-kv4 2021: 0,11 EUR efter utspädning). Vinst per aktie justerad för förvärvsrelaterade (PPA) avskrivningar uppgick till 0,13 EUR före utspädning och 0,12 EUR efter utspädning (kv1-kv4 2021: 0,20 EUR efter utspädning).

 

UTVALDA NYCKELTAL, MGI GROUP

 

I EUR miljoner

kv4 2022

kv4 2021

helår 2022

helår 2021

Nettointäkter

92,9

80,2

324,4

252,2

Årlig intäktstillväxt

16%

65%

29%

80%

EBITDA-resultat9

26.5

20.9

84.8

65.0

EBITDA marginal10

28%

26%

26%

26%

Just. EBITDA

31,5

23,3

93,2

71,1

Just. EBITDA-marginal

34%

29%

29%

28%

Just. rörelseresultat (EBIT)

28,1

19,4

76,6

54,8

Just. Rörelsemarginal (EBIT)11

30%

24%

24%

22%

Just. Nettoresultat

2,3

10,7

21,1

28,0

 

Rapport för kv4 och bokslutskommunikén för 2022 finns tillgänglig på MGI:s webbplats på www.mgi-se.com på sidan Investor Relations. All finansiell information är preliminär och granskad men inte reviderad .   

 

ETT ORD FRÅN REMCO WESTERMANN, VD

 

MGI avslutar år 2022 i den övre delen av intervallet i sin under året höjda guidning, med 324 mEUR intäkter och 93 mEUR i just. EBITDA-resultat, vilket återspeglar en solid finansiell prestation och lönsamhet. Vår verksamhet fortsatte att generera betydande kassaflöden och vi minskade vår skuldsättningsgrad till 2,9x den 31 december 2022. Tillväxten under 2022 kom huvudsakligen från nya kunder och vi ökade antalet nya mjukvarukunder med 133 i vår aktiva portfölj, som nu består av 551 mjukvarukunder. Utvecklingen av befintlig kundbas var mot bakgrund av motvinden i marknadnen ganska platt vilket återspeglas i vår nettoexpansion i dollar på 96 % under fjärde kvartalet 2022. Genom att introducera nya mjukvarukunder kunde vi växa och öka vår marknadsandel avsevärt. När det gäller vårt eget spelinnehåll fortsatte vi att flytta vår strategi mot spel med betydande annonsintäkter samt tillgång till kunddata, dvs. bort från mindre datorbaserade PC-spel. Som en del av portföljeffektiviseringen minskade vi antalet medarbetare inom spel med ca. 50 heltidstjänster, redovisade en engångsnedskrivning på 23,6 mEUR och beslutade att sälja vår andel i EG7, som realiserades i mitten av kv1’23. MGI är nu strömlinjeformat, effektivare än någonsin, redo för framtiden och kommer att fortsätta att fokusera på sin annonsplattform som stöds av sammanväxande spel med en stor mängd förstapartsdata. Även om vi förväntar oss att annonsmarknaderna kommer att återhämta sig, är vi väl positionerade för att även växa i den nuvarande svåra miljön genom att ständigt lägga till nya mjukvaruklienter i vår portfölj. Vi är angelägna om att visa ytterligare tillväxt och värdeskapande för våra aktieägare under 2023 och många år framöver.” säger Remco Westermann, VD MGI Group.

Noter - Alla definitioner för noter finns i MGI:s bokslutskommuniké 2022

 

Not (1) Organisk intäktstillväxt: Organisk intäktstillväxt inkluderar tillväxt beräknad på årsbasis från företag som varit med i företaget i tolv månader eller mer. Det som exkluderas är intäktsökningen från förvärv som inte varit en del av koncernen under de senaste tolv månaderna, och nedgången från försäljning till följd av nedläggningar/avyttringar av hela verksamheter.

Not (2) Antal nya mjukvarukunder: Mjukvarukunder med >100 000 USD bruttointäkter.

Not (3) Justerad EBITDA: Redovisad EBITDA exklusive engångskostnader. EBITDA-justeringar uppgick till 5,1 mEUR under fjärde kvartalet 2022 och gjordes till stor del för förvärvsrelaterade engångskostnader samt kostnader för ESOP-programmet.

Not (4) Justerad EBITDA-marginal: Justerad EBITDA i procent av nettoomsättningen.

Not (5) Skuldsättningsgrad: Netto räntebärande skuld dividerat med justerad EBITDA för de senaste 12 månaderna, exklusive lån från aktieägare och närstående.

Not (6) Justerat rörelseresultat EBIT: Resultat före räntor och skatter exklusive engångskostnader och PPA-avskrivningar till följd av M&A-relaterade köpeskillingar. För justeringar, se fotnot 3 ovan.

Not (7) Justerat nettoresultat: Nettoresultat exklusive PPA-avskrivning

Not (8) Räntebärande nettoskuld: Räntebärande skulder exklusive aktieägar- och närståendelån minus Kontanter och Likvida medel.

Not (9) EBITDA-resultat: Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar.

Not (10) EBITDA-marginal: EBITDA i procent av nettoomsättningen.

Not (11) Justerad EBIT-marginal: Justerad EBIT i procent av nettoomsättningen.

Not (12) Förvärvsrelaterade (PPA) avskrivningar: avskrivning på förvärvade tillgångar som inte är avdragsgilla.

 

Inbjudan till investerarpresentation

MGI inbjuder investerare att delta i presentationen av årets slutresultat av Remco Westermann (VD) och Paul Echt (CFO) tisdagen den 28 februari 2023 kl. 10.00 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska och kommer även att finnas tillgänglig på begäran på Bolagets hemsida www.mgi-se.com.

För att delta via webbsändning, besök:

https://ir.financialhearings.com/media-and-games-invest-q4-2022

För att delta via telefon, ring:

SE: +46 8 505 163 86

Storbritannien: +44 20 319 84884

För deltagare i andra länder, använd (avgiftsfritt): +1 412 317 6300

Pinkod: 0436867#

 

Ansvariga parter

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som MGI - Media and Games Invest SE är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av de kontaktpersoner som anges nedan, vid den tidpunkt som MGI:s nyhetsdistributör EQS Newswire uppgav vid offentliggörandet av detta pressmeddelande..

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sören Barz

Chef för Investor Relations

+49 170 376 9571

[email protected], [email protected]

www.mgi-se.com

Jenny Rosberg, ROPA, IR kontakt Stockholm

+46707472741

[email protected]

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR kontakt Frankfurt

+49 69 9055 05 51

[email protected]

Om MGI - Media and Games Invest SE

MGI - Media and Games Invest SE (MGI) driver en snabbväxande, lönsam annonsplattform som matchar global efterfrågan från annonsörer med utgivarnas utbud av annonser och samtidigt förbättrar resultaten med hjälp av förstapartsdata från egna spel. MGI:s huvudsakliga operativa närvaro finns i Nordamerika och Europa. Genom investeringar i organisk tillväxt och innovation, såväl som utvalda förvärv, har MGI byggt en one-stop-shop för programmatisk annonsering som gör det möjligt för företag att köpa och sälja annonsutrymme på alla digitala enheter (mobil apps, webb, uppkopplad TV och digitalt utanför hemmet ). MGI drivs av uppdraget att göra annonsering bättre. MGI är registrerat som Societas Europaea i Sverige (registreringsnummer 517100-0143) och dess aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och i Scale-segmentet på Frankfurtbörsen. Bolaget har två säkerställda obligationer som är noterade på Nasdaq Stockholm och på Frankfurtbörsens öppna marknad.

Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; [email protected].

Framåtblickande uttalanden

Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden som återspeglar företagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för företagets och koncernens framtida verksamhetsresultat, finansiella ställning, likviditet, prestation, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter och marknaderna där bolaget och koncernen verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "kan", "planera", "uppskatta", "kommer" , "bör", "kunde", "sikta" eller "kan" eller, i varje fall, deras negativa eller liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i denna utgåva, inklusive proforma finansiella siffror som behandlas däri, är baserade på olika antaganden, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden. Även om företaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden och proforma finansiella siffror är rimliga kan det inte ge några garantier för att de kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från de som anges i de framåtblickande uttalandena som ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan göra att faktiska händelser avviker väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande av sådana framåtblickande uttalanden. Företaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta meddelande (inklusive proforma finansiella siffror) är fria från fel och läsare av detta meddelande bör inte förlita sig i onödan på de framåtblickande uttalandena i denna release. Informationen, åsikterna och framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller implicit finns häri gäller endast från dess datum och kan ändras utan föregående meddelande. Varken företaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några ändringar av framtidsinriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i samband med innehållet i denna release, såvida det inte krävs enligt lag eller tillämpliga börsregler.

 

 

 Dokument: MGI - Year End Report Q4 2022

1569919  28.02.2023 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1569919&application_name=news&site_id=jotup