Förändring av antalet aktier och röster i Coeli Private Equity AB (publ) per den 30 december 2022

Information
Retrieved on: 
söndag, januari 22, 2023
Stock Symbol: 
Geotags: Förändring av antalet aktier och röster i Coeli Private Equity AB (publ) per den 30 december 2022

Pressmeddelande

Stockholm 2022-12-30

Förändring av antalet aktier och röster i Coeli Private Equity AB (publ) per den 30 december 2022
 

Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168–1019 (”Emittenten”, ”Bolaget”), meddelar idag att antalet stamaktier har minskat med 273 616 aktier under december 2022.

 

Emittenten ska enligt 4 kap. 9 § första stycket i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) offentliggöra sådan förändring den sista handelsdagen i den kalendermånad förändringen ägt rum.

 

Under december månad registrerades den indragning av egna stamaktier som Bolaget förvärvat, inom ramen för det återköpsprogram som genomförts under perioden sedan årsstämman 2021. Indragning av de egna stamaktierna beslutades om vid årsstämman den 28 september 2022 och makuleringen av stamaktierna registrerades hos Bolagsverket den 9 december 2022.

 

Eftersom Bolaget samtidigt genomförde en fondemission motsvarande den summa som de indragna stamaktierna utgjorde av Bolagets aktiekapital är aktiekapitalet efter indragningen oförändrat. Fullständig information om detta återfinns på bolagets hemsida, www.coelipe.se.

 

Fördelning av utgivna aktier och röster i Coeli Private Equity AB per 2022-12-30

Stamaktier  7 376 886

Stamaktier serie II 1 400 000

Totalt antal aktier 8 776 886

 

Coeli Private Equity AB:s stamaktier är upptagna till handel på den reglerade marknaden NGM Nordic AIF.

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Coeli Private Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 30 december 2022 klockan 08:40 CET.Dokument: Förändring av antalet aktier och röster i Coeli Private Equity AB (publ) per den 30 december 2022

1523897  30.12.2022 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1523897&application_name=news&site_id=jotup