Kommuniké från årsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

Information
Retrieved on: 
onsdag, september 28, 2022
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: Kommuniké från årsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

Pressmeddelande

Stockholm 2022-09-28

 

Kommuniké från årsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

 

Aktieägarna i Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-1019 (”Bolaget”) höll årsstämma den 28 september 2022 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande:

 

Årsredovisning och utdelning

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021-07-01 – 2022-06-30 fastställdes.

 

Noterades att styrelsen justerat sitt utdelningsförslag från 11 kronor till 5,50 kronor per stamaktie. Beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens justerade förslag, innebärande bland annat att utdelning ska ske till innehavare av stamaktier med 5,50 kronor per stamaktie. Beslutades att ingen utdelning ska utgå till stamaktier serie II. Beslutades att avstämningsdag och betalningsdag avseende beslutad utdelning ska beslutas av styrelsen.

 

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021-07-01–2022-06-30.

 

Arvoden

Beslutades att arvode till styrelsen, för perioden från årsstämman 2022 till årsstämman 2023, ska utgå med 150 000 SEK till styrelsens ordförande. Inget arvode ska utgå till övriga ledamöter.

 

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning

 

Styrelse

Niklas Lantz och Filippa Kelo omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Stefan Renno omvaldes till styrelsens ordförande.

 

Samtliga valdes för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

 

Revisor

Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman.

 

 

 

 

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Beslutades om indragning av egna stamaktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman. Fullständiga detaljer kring indragning av stamaktier och ökning av aktiekapital återfinns i protokollet från årsstämman som är publicerat på bolagets webbplats.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna stamaktier enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman. Syftet med bemyndigande avseende förvärv av stamaktier är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur för att därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Förvärv ska i övrigt ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av NGM Equitys börsregler och andra tillämpliga regelverk. Fullständiga villkor återfinns i protokollet från årsstämman som är publicerat på bolagets webbplats.

 

Beslut om emissionsbemyndigande

Beslutades att ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission av aktier i enlighet med nedan villkor.

 

I syfte att öka bolagets kapital bemyndigas styrelse att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma, besluta om en eller flera nyemissioner av aktier. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning av aktierna kan ske kontant, genom apportegendom eller kvittning.

Övriga villkor beslutas av styrelsen. Emissionerna får inte överskrida bolagets gränser för aktiekapital eller aktier enligt bolagsordningen.

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: [email protected]

Informationen har lämnats för offentliggörande den 28 september 2022 klockan 11:00 CEST.Dokument: Kommuniké från årsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

1451997  28.09.2022 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1451997&application_name=news&site_id=jotup