Coeli Fastighet I AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2022

Information
Retrieved on: 
onsdag, augusti 31, 2022
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: Coeli Fastighet I AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2022

Pressmeddelande

Stockholm 2022-08-31

Coeli Fastighet I AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2022

 

Coeli Fastighet I AB (publ), org. nr. 559086–4392 (”Bolaget”), avger delårsrapport avseende det första halvåret 2022.

Första halvåret 2022, koncernen

  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde per 30 juni 2022 uppgick till 687 (675) MSEK
  • Hyresintäkterna under perioden uppgick till 19 094 (17 684) SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 15 143 (117 390) TSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 6 508 (86 893) TSEK.
  • Resultat per preferensaktier P2 uppgick till 5,21 (69,84) SEK.
  • Nettoandelsvärde, NAV, per Preferensaktie P2 uppgick till 397,44 (392,23) SEK.

 

Jämförelsetalen inom parentes för resultaträkningsrelaterade poster avser perioden januari 2021 - juni 2021. För balansräkningsrelaterade poster avses den 31 december 2021

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 

Sedan den 30 juni 2022 har inga väsentliga händelser inträffat.

 

Kommentar från VD

 

Intäkterna för perioden uppgick till 19,1 MSEK och resultatet efter skatt till 15,1 MSEK. Ökningen av intäkter hänför sig bland annat till hyresförhandlingen med ÖoB. Utvecklingen av nettoandelsvärdet (NAV) per preferensaktie P2 under perioden uppgår till 1,33 % och de

senaste 12 månaderna till 12,6 %.

 

Det är väldigt roligt att se att vårt hårda arbete med att utveckla fastigheterna tydligt påverkar det underliggande värdet på fastigheterna och således investerarnas avkastning.

 

Driftnettot för perioden uppgick till 11,5 MSEK. Elpriserna har under en tid varit betydligt högre än tidigare vilket tyvärr har resulterat i högre driftkostnader och således haft negativ inverkan på bolagets resultat.

 

FÖRVALTNINGEN

Under det första halvåret kan vi notera att de hyresavtalen som förhandlades om under 2021 och som börjat löpa under 2022 haft positiv inverkan på bolagets intäkter som ökat med 8%. Under det första halvåret 2022 har inga större omförhandlingar ägt rum, dock utvärderar vi

löpande samtliga hyresavtal i samband med att möjlighet till omförhandling finns.

 

 

 

 

Då stor del av hyresavtalen höjs med index finns ett visst skydd mot hög inflation, något som troligt kommer kunna speglas i kommande hyresjustering.

 

Förutom att vi har varit aktiva i fastighetsförvaltningen har vi också kommit längre i detaljplanearbetet i flertalet av fastigheterna och har löpande dialoger med de olika kommunerna. I Södertälje ska detaljplanen för fastigheten Luktviolen 2 på samråd under Q3/Q4 senare i år och detsamma gäller för bolagets fastighet i Enköping Sankt Ilian 36:10.

 

MARKNADEN

Under de senaste åren har förhållandena på den svenska investeringsmarknaden varit ytterst gynnsamma, vilket har resulterat i mer transaktionsintensiva år på fastighetsmarknaden där säljare haft en fördelaktig marknad för avyttring. Marknadsförutsättningarna har under våren påverkats av ett flertal faktorer som har gjort investeringsklimatet något mer osäkert, vilket även speglats på marknaden.

 

I maj höjde Riksbanken styrräntan från 0,00 % till 0,25%, vilket är första gången sedan 2014 som styrräntan är över 0,00 %. Prognosen för resterande del av 2022 är fortsatta räntehöjningar, vilket förväntas fortsätta avmatta investeringsviljan från svenska investerare. De höjda räntorna är en effekt av den höga inflationen som varit under 2022. Inflationsnivån är den högsta på över 30 år (SCB) men prognosen från samtliga prognosinstitut i Sverige är att denna kommer avta under andra halvåret 2022 och under 2023 (Konjunkturinstitutet).

 

Olika segment påverkas olika mycket av räntehöjningar och de senaste månaderna kan det noteras att det primärt påverkat bolag som är verksamma inom segment där avkastningen är något lägre än andra samt börsnoterade bolag.

 

Sett till bolagets strategi där samtliga fastigheter har en stor potentiell värdeutveckling gör detta att bolaget endast påverkas i begränsad utsträckning av ökade räntekostnader och avkastningen förväntas således fortfarande vara i linje med bolagets förväntan.

 

Under det första halvåret 2022 har transaktionsvolymen varit lägre än samma period föregående år, enligt Pangea, och den totala transaktionsvolymen uppgick till cirka 120,2 MDSEK. Andelen internationella investerare var dock större under perioden relativt till föregående år, vilket fortsatt talar för att den svenska marknaden betraktas som attraktiv ur ett internationellt perspektiv.

 

Innan sommaren har ett flertal intressanta transaktioner avseende byggrätter och projektmark noterats däribland Wallenstams förvärv av byggrätter i Årsta samt ett område i Lund där det ska planläggas för 2 500 stycken bostäder.

 

Vidare har det även skapats en viss osäkerhet på marknaden som en effekt av kriget mellan Ryssland och Ukraina. Det är fortsatt osäkert hur situationen kan komma att utvecklas och vilka effekter detta på sikt kan få för den europeiska investeringsmarknaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Jakob Pettersson, VD, Coeli Fastighet I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: [email protected]

Informationen är sådan som Coeli Fastighet I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 31 augusti 2022 klockan 17:10 CEST.Dokument: Coeli Fastighet I AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2022
Dokument: Coeli Fastighet I AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2022

1432719  31.08.2022 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1432719&application_name=news&site_id=jotup