Coeli Fastighet I AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2022