Coeli Fastighet II AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2022

Information
Retrieved on: 
onsdag, augusti 31, 2022
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: Coeli Fastighet II AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2022

Pressmeddelande

Stockholm 2022-08-31

Coeli Fastighet II AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2022

 

Coeli Fastighet II AB (publ), org. nr. 559173–7548 (”Bolaget”), avger delårsrapport avseende det första halvåret 2022.

Första halvåret 2022, koncernen

  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde per 30 juni 2022 uppgick till 814,4 (714) MSEK
  • Hyresintäkterna under perioden uppgick till 18 639 (10 961) SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 47 179 (2 102) TSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 29 009 (645) TSEK. Resultatet efter skatt förklaras av värdeförändringar på koncernens övriga kortfristiga placeringar.
  • Resultat per preferensaktie P2 uppgick till 16,58 (0,41) SEK.
  • Nettoandelsvärde, NAV, per Preferensaktie P2 uppgick till 290,12 (273,54) SEK.
  • Vid periodens utgång uppgick koncernens nettokassa till -318 539 (-250 986) TSEK.

 

Jämförelsetalen inom parentes för resultaträkningsrelaterade poster avser perioden januari 2021 - juni 2021. För balansräkningsrelaterade poster avses den 31 december 2021.

 

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 

Den 1 juli förvärvades och tillträddes två fastigheter, Gunhild 6 och Lunden 15, i västra Stockholm. Båda förvärven skedde genom förvärv av aktierna i AB Skogängsvägen 59, arg.nr 559753-8482 respektive i AB Mjölnarstigen, arg.nr 559275-2421. Total lokalarea uppgår till 6 454 kvadratmeter och samtliga ytor är vid förvärvstillfället uthyrda till ett flertal olika hyresgäster. Årliga hyresintäkter för de två fastigheterna uppgår till cirka 4,4 miljoner kronor.

 

Kommentar från VD

 

Intäkterna för perioden uppgick till 18,7 MSEK och resultatet efter skatt till 29 MSEK. De ökade intäkterna hänför sig huvudsakligen till nya fastighetsförvärv. Utvecklingen av nettoandelsvärdet (NAV) per preferensaktie P2 under perioden uppgår till 6,06 % och de senaste 12 månaderna till 17,5 %.

 

Driftnettot för perioden uppgick till 15,8 MSEK. Elpriserna har under en tid varit betydligt högre än tidigare vilket tyvärr har resulterat i högre driftkostnader och således haft negativ inverkan på bolagets resultat.

 

FÖRVALTNINGEN

Under det första halvåret 2022 har inga större omförhandlingar ägt rum, dock utvärderar vi löpande samtliga hyresavtal i samband med att möjlighet till omförhandling finns. Då stor del av hyresavtalen höjs med index finns ett visst skydd mot hög inflation, något som troligt

kommer kunna speglas i kommande hyresjustering. Bolaget har en ytterst låg vakansgrad och även en väldiversifierad hyresgäststruktur.

 

Förutom att vi har varit aktiva i fastighetsförvaltningen har vi också kommit längre i detaljplanearbetet i flertalet av fastigheterna och har löpande dialoger med de olika kommunerna. I Göteborg där bolaget äger fastigheten Kviberg 3:5 har vi tagit fram ett förslag tillsammans med grannfastighetsägaren Bygg-Göta och ska skicka in en gemensam ansökan om planbesked. I Nacka fortsätter vi att arbeta med kommunen för att ta fram förslag för att gå vidare med planarbetet för fastigheten Sicklaön 73:116. I Tyresö har vi skickat in ansökan om planbesked och inväntar nu svar från kommunen.

 

MARKNADEN

Under de senaste åren har förhållandena på den svenska investeringsmarknaden varit ytterst gynnsamma, vilket har resulterat i mer transaktionsintensiva år på fastighetsmarknaden där säljare haft en fördelaktig marknad för avyttring. Marknadsförutsättningarna har under våren påverkats av ett flertal faktorer som har gjort investeringsklimatet något mer osäkert, vilket även speglats på marknaden.

 

I maj höjde Riksbanken styrräntan från 0,00 % till 0,25 %, vilket är första gången sedan 2014 som styrräntan är över 0,00 %. Prognosen för resterande del av 2022 är fortsatta räntehöjningar, vilket förväntas fortsätta avmatta investeringsviljan från svenska investerare. De höjda räntorna är en effekt av den höga inflationen som varit under 2022. lnflationsnivån är den högsta på över 30 år (SCB) men prognosen från samtliga prognosinstitut i Sverige är att denna kommer avta under andra halvåret 2022 och under 2023 (Konjunkturinstitutet).

 

Olika segment påverkas olika mycket av räntehöjningar och de senaste månaderna kan det noteras att det primärt påverkat bolag som är verksamma inom segment där avkastningen är något lägre än andra samt börsnoterade bolag.

 

Sett till bolagets strategi där samtliga fastigheter har en stor potentiell värdeutveckling gör detta att bolaget endast påverkas i begränsad utsträckning av ökade räntekostnader och avkastningen förväntas således fortfarande vara i linje med bolagets förväntan.

 

Under det första halvåret 2022 har transaktionsvolymen varit lägre än samma period föregående år, enligt Pangea, och den totala transaktionsvolymen uppgick till cirka 120,2 MDSEK. Andelen internationella investerare var dock större under perioden relativt till föregående år, vilket fortsatt talar för att den svenska marknaden betraktas som attraktiv ur ett internationellt perspektiv.

 

Innan sommaren har ett flertal intressanta transaktioner avseende byggrätter och projektmark noterats däribland Wallenstams förvärv av byggrätter i Årsta samt ett område i Lund där det ska planläggas för 2 500 stycken bostäder.

 

Vidare har det även skapats en viss osäkerhet på marknaden som en effekt av kriget mellan Ryssland och Ukraina. Det är fortsatt osäkert hur situationen kan komma att utvecklas och vilka effekter detta på sikt kan få för den europeiska investeringsmarknaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Jakob Pettersson, VD, Coeli Fastighet II AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: [email protected]

Informationen är sådan som Coeli Fastighet II AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 31 augusti 2022 klockan 17:10 CEST.Dokument: Coeli Fastighet II AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2022
Dokument: Coeli Fastighet II AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2022

1432721  31.08.2022 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1432721&application_name=news&site_id=jotup