CNI Nordic 5 AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2022

Information
Retrieved on: 
onsdag, augusti 31, 2022
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: CNI Nordic 5 AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2022

Pressmeddelande

Stockholm 2022-08-31

 

CNI Nordic 5 AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2022

CNI Nordic 5 AB (publ), org. nr. 559145–1801 (”Bolaget”), avger delårsrapport avseende det första halvåret 2022.

Första halvåret 2022

  • Rörelseresultat uppgick till 2 406 (39 308) TSEK under perioden. Av bolagets kostnader utgör förvaltningsavgifterna -2 704 (-2 704) TSEK. Resultat från finansiella placeringar uppgick till 6 111 (42 904) TSEK, varav 3 503 (42 904) TSEK avser värdeförändringar på finansiella anläggningstillgångar och 2 608 (0) TSEK resultat från kortfristiga placeringar.
  • Resultat efter skatt uppgick till 2 426 (39 339) TSEK
  • Resultat per preferensaktie P1 uppgick till 0,873 (14,16) SEK
  • Resultat per preferensaktie P2 uppgick till 3,237 (52,50) SEK
  • Substansvärdet per preferensaktie P1 uppgick till 71,07 (22,45) SEK/aktie
  • Substansvärdet per preferensaktie P2 uppgick till 634,42 (454,22) SEK/aktie
  • Nettokassan uppgick till 4 711 (9 014) TSEK

 

(Jämförelsetalen inom parentes för resultaträkningsrelaterade poster avser perioden januari 2021 – juni 2021. För balansräkningsrelaterade poster avses den 31 december 2021.)

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

Sedan den 30 juni 2022 har inga väsentliga händelser för Bolaget inträffat.

 

Mer information finner ni även på vår hemsida https://coeli.se/vara-fonder/private-equity-fonder/cni-nordic-5/.

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, CNI Nordic 5 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: [email protected]

Informationen är sådan som CNI Nordic 5 AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 31 augusti 2022 klockan 15:00 CEST.Dokument: CNI Nordic 5 AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2022
Dokument: CNI Nordic 5 AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2022

1432587  31.08.2022 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1432587&application_name=news&site_id=jotup