Coeli Private Equity AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021/2022

Information
Retrieved on: 
onsdag, augusti 31, 2022
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: Coeli Private Equity AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021/2022

Pressmeddelande

Stockholm 2022-08-31

Coeli Private Equity AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021/2022
 

Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168–1019 (”Coeli”, ”Bolaget”), avger årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021/2022

 

  • Rörelseresultatet uppgick till 418 742 (385 176) TSEK under perioden. Av bolagets kostnader utgör förvaltningsavgifterna –4 128 (–2 630) TSEK. Resultat från finansiella investeringar uppgick till –2 931 (997) TSEK, varav –2 878 (1 015) TSEK avser resultat från kortfristiga placeringar.
  • Resultat efter skatt uppgick till 415 811 (385 894) TSEK
  • Resultat per stamaktie (exkl. återköpta aktier) uppgick till 50,56 (49,89) SEK
  • Substansvärdet (exkl. återköpta aktier) uppgick till 179,92 (145,14) SEK/stamaktie och 106,76 (53,53) SEK/stamaktie serie II
  • Nettokassan uppgick till 72 713 (124 649) TSEK. Bolagets nettokassa består av banktillgodohavande samt placering i räntebärande tillgångar

 

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 

Det har inte skett några väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

 

Kommentar från VD

 

Det är dags att summera räkenskapsåret, en tolvmånadersperiod som varken jag eller någon annan för den delen kunnat förutspå. Vi påbörjade räkenskapsåret i juli förra året, mitt inne i en pandemi. Det var en märklig tid då en Covid-19 sköljt över hela världen men marknader och börser var mer än välmående. Känslan var i stort positiv och mestadels bull-ish, trots att det inte fanns något tydligt slut på pandemin. Ingen, eller väldigt få, räknade med att ett krig skulle bryta ut i Europa åtta månader senare och som i skrivande stund fortfarande pågår. Även om det fanns tendenser och tecken på den finansiella marknaden att pandemiperioden kommer att ge långsiktiga och problematiska avtryck så fick kriget allt att gå fortare och bli än mer volatilt och bidra till ängsligheten på världens marknader. Räntor, inflation, ett eventuellt Nato-medlemskap och val-år i Sverige är bara några men väldigt stora händelser som det talats om under våren. Händelser som enskilt är stora nog att påverka den finansiella marknaden men som nu kommer tillsammans på en gång. En perfekt storm menar vissa. Det vi vet är att det skapar nya möjligheter, vilket vi kommer att arbeta för att ta till vara på.

 

Vi har under perioden varit väldigt aktiva i att utfästa och investera bolagets kapital. När vi fusionerade och skapade Coeli Private Equity AB kom vi från en period där vi inte hade utfäst eller investerat så mycket, vilket med denna strategi ger ett litet avbrott i kurvan av potentiell framtida avkastning till våra aktieägare. Det och en relativt stor kassa har gett oss möjligheten att vara mer aktiva. Vi har utfäst kapital till private equity-team som Vaaka, Equip, BLQ, Procuritas, Sway, Oxx och eEquity. Vidare har vi investerat i investmentbolag som Nicoya och Quadratus som bygger sina bolag mot framtida börsnoteringar. Vi har även fått möjlighet att investera tillsammans med våra PE- team i vad vi kallar co-investments eller parallellinvesteringar, där vi går in med ytterligare kapital i specifika portföljbolag. Zoo.se och restaurangkedjan Brödernas är två sådana tillfällen som vi har inbjudits in att parallellinvestera i.

 

Resultatmässigt så gör bolaget ett väldigt bra räkenskapsår med ett positivt resultat om 416 miljoner kronor. Största enskilda bidragsgivare är Storskogen och den investeringsresa som vi var med på fram till börsnoteringen i oktober 2021, då vi i samband med denna realiserade hela vårt innehav. Styrelsen kommer att föreslå en utdelning om 11 kronor per aktie till bolagets årsstämma under hösten.

 

Bolaget har ett substansvärde som har utvecklats med 30,9 procent under året och aktiekursen utvecklades med 10 procent under samma period. Detta visar på en fortsatt positiv utveckling för bolaget och vår private-equity strategi.

 

Kommande period ser ut att föra med sig en hel del utmaningar, med förmodade högre räntor, en inflationsosäkerhet och en oviss världsbild. Vår diversifierade strategi har historiskt visat sig vara robust och bidragit med en positiv avkastning till våra aktieägare. Nu kommer vi att ställas inför nya omständigheter men även nya möjligheter att skapa framtida avkastning. Vi kommer att fortsätta fokusera på den nordiska private equity-marknaden där vi har en lång erfarenhet och ett brett nätverk. Jag och mina kollegor uppskattar er tro till och investering i det arbete och tillgångsslag vi brinner för. Ni är som vanligt välkomna att kontakta undertecknad om ni har funderingar eller frågor kring bolaget eller förvaltningen.

För mer information hänvisar jag även till vår hemsida www.coelipe.se

 

 

Stockholm den 31 augusti 2022

Henrik Arfvidsson

Verkställande direktör

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: [email protected]

Informationen har lämnats för offentliggörande den 31 augusti 2022 klockan 14:15 CEST.Dokument: Coeli Private Equity AB (publ) årsredovisning 2021/2022
Dokument: Coeli Private Equity AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021/2022

1432517  31.08.2022 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1432517&application_name=news&site_id=jotup