MGI: Stark tillväxt i andra kvartal 2022, totalt 37 % varav 18 % organisk intäktstillväxt. Bekräftar guidning för 2022. Fokus på organisk tillväxt, att öka lönsamhet och minska skuldsättning

Information
Retrieved on: 
onsdag, augusti 31, 2022
Stock Symbol: 
Geotags: MGI: Stark tillväxt i andra kvartal 2022, totalt 37 % varav 18 % organisk intäktstillväxt. Bekräftar guidning för 2022. Fokus på organisk tillväxt, att öka lönsamhet och minska skuldsättning

MGI: Stark tillväxt i andra kvartal 2022, totalt 37 % varav 18 % organisk intäktstillväxt. Bekräftar guidning för 2022. Fokus på organisk tillväxt, att öka lönsamhet och minska skuldsättning

 

 • Nettoomsättningen uppgick till 78,1 miljoner euro under kv2'22 (kv2'21: 57,1 miljoner euro), vilket är en ökning med 37%, varav organisk intäktstillväxt1 18%
 • Just. EBITDA2 uppgick till 21,1 miljoner euro under kv2'22 (kv2'21: 15,3 miljoner euro), en ökning med 38%
 • Bekräftar guidning för 2022 med intäkter på 295-315 miljoner euro och just. EBITDA på 83-93 miljoner eurotrots utmanande makroekonomiska förhållanden
 • Fokus kommande perioder kommer att ligga på organisk intäktstillväxt i kombination med realisering av kostnads- och intäktssynergier för att ytterligare öka lönsamheten och minska skuldsättningen

 

31 augusti 2022 - Media and Games Invest SE ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101; kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange; OTCQX kortnamn: MDGIF) meddelar idag att andra kvartalet 2022 avslutas med 78,1 miljoner euro i nettointäkter, vilket motsvarar en ökning med 37% jämfört med kv2'21. Den organiska intäktstillväxten bidrog med 18 % till nettoomsättningstillväxten. Just. EBITDA för andra kvartalet 2022 ökade med 38 % till 21,1 miljoner euro jämfört med andra kvartalet 2021. Båda segmenten visade mycket starkt resultat. Det fortfarande mindre segmentet på efterfrågesidan (Demand Side Segment) visade en stark årlig intäktstillväxt på 104% under andra kvartalet jämfört med föregående år och den organiska tillväxten var 76%. Det är ett resultat av ökade volymer från mjukvarukunder13 drivet av innovativa annonsprodukter som ATOM och Moments.AI. Segmentet på utbudssidan (Supply Side Segment) uppvisade en stark årlig intäktstillväxt på 32% under andra kvartalet 2022, varav 14% organisk intäktstillväxt driven av fler än 25 nya utgivare och mjukvarukunder13 samt innehållsuppdateringar i spelportföljen. Den starka förvärvsdrivna tillväxten i segmentet utbudssidan (Supply Side Segment) drevs framför allt av Smaato och AxesInMotion.

 

HÖJDPUNKTER KV2 2022

 • Nettointäkterna uppgick till 78,1 miljoner euro (kv2'21: 57,1 miljoner euro), en ökning med 37% jämfört med kv2'21, organisk intäktstillväxt bidrog med 18% 
 • Just. EBITDA2 uppgick till 21,1 miljoner euro (kv2'21: 15,3 miljoner euro), en ökning med 38%.
 • Just. EBIT3 uppgick till 16,4 miljoner euro (kv2'21: 11,1 miljoner euro), en ökning med 47%.
 • Just. nettoresultat4 uppgick till 6,4 miljoner euro (Q2'21: 5,9 miljoner euro), en ökning med 7%.

 

HÖJDPUNKTER FÖRSTA HALVÅRET 2022

 • Nettointäkterna uppgick till 143,9 miljoner euro (H1'21: 109,0 miljoner euro), en ökning med 32 % jämfört med H1 2021.
 • Just. EBITDA uppgick till 38,6 miljoner euro (H1'21: 28,7 miljoner euro), en ökning med 34%.
 • Just. EBIT uppgick till 29,9 miljoner euro (H1'21: 20,4 miljoner euro), en ökning med 46%
 • Just. nettoresultatet uppgick till 12,0 miljoner euro (H1'21: 10,8 miljoner euro), en ökning med 11%.
 • Räntebärande nettoskuld5 per den 30 juni 2022 uppgick till 298,8 miljoner euro (31 december 2021: 198,6 miljoner euro). Ökningen beror främst på utbetalning av den sista fasta köpeskillingen och sista tilläggsköpeskillingen relaterad till KingsIsle-förvärvet samt den första betalningen av köpeskilling för AxesInMotion.
 • Skuldsättningsgraden6 uppgick till 3,7x den 30 juni 2022 (2,8x den 31 december 2021). Vid slutet av andra kvartalet 2022 inkluderas EBITDA för Smaato i tio månaders samt för EBITDA för AxesInMotion i två månader i detta nyckeltal vilket därför anges för högt. På medellång sikt avser bolaget att minska belåningen till under 3,0x igen.
 • Likvida medel inkl. checkräkningskredit uppgick till 125,4 miljoner euro per den 30 juni 2022 (31 december 2021: 180,2 miljoner euro) och minskade på grund av den slutliga tilläggsköpeskillingen och uppskjutna utbetalningar av köpeskilling relaterade till KingsIsle-förvärvet samt första betalningen av köpeskilling för AxesInMotion.
 • Vinst per aktie (EPS) före/efter full utspädning uppgick vinsten per aktie till 0,04 EUR för första halvåret 2022 (H1'21: före/efter full utspädning 0,04 EUR). Vinsten per aktie före och efter utspädning justerad för förvärvsrelaterade (PPA) avskrivningar7 uppgick till 0,08 EUR (H1'21: före/efter full utspädning 0,08 EUR).

 

UTVALDA NYCKELTAL, MGI GROUP

 

 Miljoner EUR

Kv2 2022

Kv2 2021

H1 2022

H1 2021

HELÅR 2021

Nettointäkter

78,1

57,1

143,9

109,0

252,2

Årlig intäktstillväxt

37%

90%

32%

93%

80%

EBITDA8

20,0

14,5

36,9

26,6

65,0

EBITDA Marginal9

26%

25%

26%

24 %

26 %

Just. EBITDA

21,1

15,3

38,6

28,7

71,1

Just. EBITDA-marginal10

27%

27%

27%

26%

28%

Just. EBIT

16,4

11,1

29,9

20,4

54,8

Just. EBIT-marginal11

21%

19%

21%

19%

22%

Just. Nettovinst

6,4

5,9

12,0

10,8

28,0

Just. Nettovinstmarginal

8 %

10 %

8 %

10 %

11 %

Delårsrapporten för andra kvartalet 2022 finns tillgänglig på MGIs webbplats på https://mgi-se.com/investor-relations/financial-reports-and-presentations/ sidan Investor Relations. Alla räkenskaper är konsoliderade koncernsiffror och granskade men inte reviderade.   

VD REMCO WESTERMANN KOMMENTERAR

“MGI fortsatte sin starka tillväxtresa under andra kvartalet 2022. Intäkterna ökade med 37 % jämfört med föregående år och just. EBITDA ökade med 38% jämfört med föregående år. Sammantaget uppgick bolagets organiska tillväxt till 18% jämfört med föregående år. De utmanande globala förhållandena makroekonomisk ledde till en något mjukare intäktstillväxt på grund av en nedgång av totala annonsutgifter i marknaden. MGIs affärsmodell med dess integrerade mjukvaruplattform för annonser (Ad-Tech) och förstapartsdata har gjort det möjligt för oss att generera ett solitt finansiellt resultat under andra kvartalet 2022. Vi är i en marknadsmiljö som kännetecknas av rädsla för lågkonjunktur, inflationstryck, stigande räntor och pågående störningar i leverantörskedjor. Detta har redan resulterat i en påverkan på företags utgifter för annonser. I den här miljön kommer vår huvudfokus att ligga på organisk intäktstillväxt, att ytterligare öka vår lönsamhet samtidigt som vi engagerar oss i åtgärder för att spara kostnader. Vi planerar också för att realisera kostnadssynergier i samverkan med vår strategi att dra ner på skuldsättningen. Även om vår yttre miljö har förändrats, bekräftar vi härmed vår guidning för helåret 2022 och räknar med intäkter på 295–315 miljoner euro och ett just. EBITDA-resultat på 83-93 miljoner euro.”, kommenterar Remco Westermann, VD och styrelseordförande för MGI Group.

 

Guidning för räkenskapsåret 2022

 

Den 28 februari 2022 meddelade Media and Games Invest SE sin i första guidning för räkenskapsåret 2022:

 

Helår2021 (A)

Guidning 2022

Intäkter (i miljoner euro)

252

290 - 31012

Tillväxt

80 %

15 - 23 %

Just. EBITDA (i miljoner euro)

71

80 - 90

Tillväxt

143 %

13 - 27 %

 

Den 28 april 2022 meddelade Media and Games Invest SE sin uppdaterade guidning för räkenskapsåret 2022, en ökning med beaktande av förvärvet av AxesInMotion:

 

Helår 2021 (A)

Uppdaterad guidning 2022 inkl. AxesInMotion

Intäkter (i miljoner euro)

252

295 - 31512

Tillväxt

80%

17 - 25%

Just. EBITDA (i miljoner euro)

71

83 – 93

Tillväxt

143 %

17 - 31 %

 

 

 

 Noter - Alla noter definieras som i delårsrapporten för andra kvartalet 2022 från MGI 

Not (1) Organisk intäktstillväxt: Organisk intäktstillväxt inkluderar tillväxt beräknad på årsbasis från bolag som varit inom koncernen i tolv månader eller mer. Det som exkluderas är intäktsökningen från förvärv som inte varit en del av koncernen under de senaste tolv månaderna, och nedgången från försäljning till följd av nedläggningar/avyttringar av hela verksamheter.

Not (2) Justerad EBITDA: Rapporterad EBITDA exklusive engångskostnader. EBITDA-justeringar uppgick till 1,1 miljoner euro under andra kvartalet 2022 och gjordes till stor del för engångskostnader och kostnader i samband med omlokaliseringen, nya styrningsprocedurer samt ESOP-programmet.

Not (3) Justerad EBIT: Resultat före räntor och skatter exklusive engångskostnader och PPA-avskrivningar till följd av M&A-relaterade köpeskillingar. Justeringarna består av de EBITDA-justeringar som nämns i not 2 plus PPA-avskrivningar på 4,4 miljoner euro.

Not (4) Justerat nettoresultat: Nettoresultat exklusive förvärvsrelaterade avskrivningar (PPA-amortering)

Not (5) Räntebärande nettoskuld: Räntebärande skulder exklusive aktieägar- och närståendelån minus Kassa och Likvida medel.

Not (6) Skuldsättningsgrad: Räntebärande nettoskuld dividerat med justerad EBITDA för de senaste 12 månaderna.

Not (7) Förvärvsrelaterade (PPA) avskrivningar: amortering på M&A-relaterade inköpspriser som inte är avdragsgilla

. (8) EBITDA: Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar.

Not (9) EBITDA-marginal: EBITDA i procent av nettointäkterna.

Not (10) Justerad EBITDA-marginal: Justerad EBITDA i procent av nettointäkterna

Not (11) Justerad EBIT-marginal: Justerad EBIT i procent av nettointäkterna     

Not (12) Intäkter: tar hänsyn till avvecklingen av MGIs affiliate- och influencermarknadsföringsverksamhet med en negativ intäkt på c. 20 miljoner euro

Notera (13) Mjukvarukunder: Annonsörer och utgivare som använder reklamprodukterna som MGI erbjuder inklusive plattformen för efterfrågan och utbudssidan

 

MGI bjuder in till kapitalmarknadsdag idag

MGI bjuder in investerare att delta i presentationen av resultatet för andra kvartalet 2022 på MGI Capital Markets Day som hålls idag, onsdagen den 31 augusti 2022 kl. 10.30 CEST. Presentationen kommer att hållas på engelska och kommer även att finnas tillgänglig på begäran på Bolagets hemsida www.mgi-se.com.

Webblänk

https://tv.streamfabriken.com/mgi-cmd-2022

 

Deltagare ringer in nummer

SE: +46850558358

UK: +443333009274

USA: +16467224956

DE: +4969222220377

Ansvariga parter

Informationen i denna utgåva har offentliggjorts genom de ansvariga personerna som anges nedan för publicering vid den tidpunkt som anges av MGIs nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av denna utgåva. Nedanstående ansvariga personer kan kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sören Barz
Head of Investor Relations
+49 170 376 9571
[email protected], [email protected]
www.mgi-se.com

Jenny Rosberg, ROPA, IR kontakt Stockholm
+46707472741
[email protected]

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR kontakt Frankfurt
+49 69 9055 05 51
[email protected]

Om Media and Games Invest SE

Media and Games Invest SE (“MGI”) är en mjukvaruplattform för annonsering med starkt förstapartsdata från eget spelinnehåll. MGIs huvudmarknader är Europa och Nordamerika. Bolaget kombinerar organisk tillväxt med värde- och synergiskapande förvärv. MGI har visat på en kontinuerlig stark lönsam tillväxt med en årlig intäktstillväxt, CAGR, på 77% (2018 –2021). Utöver stark organisk tillväxt har MGI framgångsrikt förvärvat mer än 35 företag och tillgångar under de senaste sex åren. De förvärvade tillgångarna och bolagen har integrerats med bland annat molnteknologi för att aktivt uppnå effektivitetsvinster och konkurrensfördelar. MGI är registrerat som Societas Europaea på Malta (registreringsnummer SE 15) och dess aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och i segmentet Scale på Frankfurtbörsen. Bolaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm och på Frankfurtbörsens öppna marknad.

Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; [email protected], +46-8-528 00 399.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden som återspeglar bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för bolagets och koncernens framtida verksamhetsresultat , finansiell ställning, likviditet, prestation, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter och de marknader där företaget och koncernen verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "kan", "planera", "uppskatta", "kommer" , "bör", "kunde", "sikta" eller "kan" eller, i varje fall, deras negativa eller liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i denna utgåva, inklusive proforma finansiella siffror som behandlas däri, är baserade på olika antaganden, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden. Även om företaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden och proforma finansiella siffror är rimliga kan det inte ge några garantier för att de kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från de som anges i de framåtblickande uttalandena som ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan göra att faktiska händelser avviker väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande av sådana framåtblickande uttalanden. Företaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i denna utgåva (inklusive proforma finansiella siffror) är fria från fel och läsare av detta meddelande bör inte förlita sig onödigt mycket på de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Informationen, åsikterna och framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller implicit finns häri gäller endast från dess datum och kan ändras utan föregående meddelande. Varken företaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några ändringar av framtidsinriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i samband med innehållet i denna utgåva, såvida det inte krävs enligt lag eller tillämpliga börsregler.

 

 

 Dokument: MGI Q2 Report

1431695  31.08.2022 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1431695&application_name=news&site_id=jotup