Novotek AB: Novotek utser Helena Bramstorp till ny CFO