Media and Games Invest SE: Presenterar kvartal 1 2022 med 27% tillväxt varav 18% organisk intäktsökning och 26% ökning av mjukvarukunder

Information
Retrieved on: 
tisdag, maj 31, 2022
Stock Symbol: 
Geotags: Media and Games Invest SE: Presenterar kvartal 1 2022 med 27% tillväxt varav 18% organisk intäktsökning och 26% ökning av mjukvarukunder

Media and Games Invest SE: Presenterar kvartal 1 2022 med 27% tillväxt varav 18% organisk intäktsökning och 26% ökning av mjukvarukunder

 

 • Nettoomsättningen uppgick till 65,9 MEUR under kv1'22 (kv1'21: 51,9 MEUR), vilket är en ökning med 27% med en stark utveckling av organisk intäktstillväxt1 på 18%.
 • Just. EBITDA2 uppgick till 17,6 MEUR under kv1'22 (kv1'21: 13,5 MEUR), vilket är en ökning på 30% driven av skalbarhet samtidigt som en rekordhög rekrytering av nya medarbetare genomfördes.
 • Under kv1'22 kunde MGI växa mjukvarukunder med 26 % vilket underlättar framtida organiska långsiktiga tillväxtmöjligheter då dessa kunder kan komma att öka intäkterna över tid.
 • Expansionstakten i USD för nuvarande mjukvarukunder, med över 100 000 USD i intäkter per år, uppgick till 125%, vilket visar att MGI ökar sin andel av kundernas budget. 

 

31 maj 2022 - Media and Games Invest SE ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101; kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange; OTCQX kortnamn: MDGIF) avslutar första kvartalet 2022 med en nettoomsättning på 65,9 MEUR, vilket är en ökning med 27%, jämfört med kv1'21, varav två tredjedelar (18%) organisk intäktstillväxt. Det just. EBITDA-resultatet för första kvartalet 2022 ökade med 30% till 17,6 MEUR jämfört med första kvartalet 2021.Geografiskt kom 67 % (kv1’21 61%) av intäkterna från Nordamerika och 20% från Europa vilket synliggör accelererad tillväxt i Nordamerika som är MGIs största marknad.

 

HÖJDPUNKTER Q1 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 65,9 MEUR (kv1'21: 51,9 MEUR), en ökning med 27% jämfört med kv1'21, där 18% är hänförlig till organisk intäktstillväxt.
 • Just. EBITDA2 uppgick till 17,6 MEUR (kv1'21: 13,5 MEUR), en ökning med 30%.
 • Just. EBIT3 uppgick till 13,6 MEUR (kv1'21: 9,3 MEUR), en ökning med 45%.
 • Just. nettoresultatet uppgick till 5,7 MEUR (kv1'21: 4,9 mEUR), en ökning med 16%.
 • Räntebärande nettoskuld4 per den 31 mars 2022 uppgick till 219,7 MEUR (31 december 2021: 198,6 MEUR).
 • Skuldsättningsgrad5 uppgick till 2,9x den 31 mars 2022 (2,8x den 31 december 2021).
 • Likvida medel inkl. outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 169,2 MEUR per 31 mars 2022 compared to MEUR 188.9 per 31 december 2021: 180,2 MEUR. Minskningen var framförallt hänförig till en första  tilläggsköpeskilling relaterad till KingsIsle-förvärvet.
 • Vinst per aktie (EPS) före utspädning uppgick till 0,02 EUR (kv1'21: före utspädning / efter utspädning 0,02 EUR). EPS före utspädning /efter utspädning justerad för (förvärvsrelaterade avskrivningar (PPA)10 uppgick till 0,04 EUR (kv1'21: före utspädning/efter utspädning 0,04 EUR).

 

UTVALDA NYCKELTAL, MGI GROUP

I MEUR

kv1 2022

kv1 2021

Helår 2021

Nettoomsättning

65.9

51.9

252.2

Årlig intäktstillväxt

27%

96%

80%

EBITDA6

16.9

12.1

65

EBITDA-marginal7

26%

23%

26%

Just. EBITDA

17.6

13.5

71.1

Jus. EBITDA-marginal9

27%

26%

28%

Just. EBIT

13.6

9.3

54.8

Just. EBIT-marginal8

21%

18%

22%

Just. Nettoresultat11

5.7

4.9

28.0

Just. Nettoresultatmarginal

9%

9%

11%

 

Delårsrapporten för första kvartalet 2022 finns tillgänglig på MGIs webbplats på https://mgi-se.com/investor-relations/financial-reports-and-presentations/ i avsnittet Investor Relations. All finansiell information är preliminär och inte reviderad.

VD REMCO WESTERMANN KOMMENTERAR

"Vi är glada över att kunna rapportera en framgångsrik start på 2022 som överträffar den förväntade tillväxttakten för intäkter och EBITDA, vilken framgår av vår guidning för  2022. Efter omvandlingen till en mjukvaruplattform för annonsering med vårt egna förstaparts spelinnehåll kunde vi återigen visa stark organisk tillväxt, 18 % i organisk intäktstillväxt under kv1`22 som tenderar att vara det säsongsmässigt mjukaste kvartalet i annonsmarknaden. I linje med denna tillväxt kunde vi också öka antalet mjukvarukunder med 26 %, en tillväxt som förväntas fortsätta de kommande kvartalen. Detta uppmuntrande resultat framhävs av vår starka lönsamhet och förmåga att skapa kassaflöde. Trots rekordinvesteringar i medarbetare för att driva på tillväxten ytterligare uppnådde vi en just. EBITDA-marginal på 27% samt ett operativt kassaflöde på 16,3 miljoner euro, vilket återspeglar en ökning med 45% jämfört med kv1' 21. Med fortsatta investeringar i långsiktig organisk tillväxt, vilket framgår av våra fortsatta rekryteringsinitiativ, är vi otroligt väl positionerade för ytterligare stark organisk tillväxt under de kommande kvartalen och åren.”kommenterar Remco Westermann, VD och ordförande för MGI.

 

 Noter - Alla noter definieras som i bokslutskommunikén 2021 för MGI

Not (1) Organisk intäktstillväxt: Organisk intäktstillväxt inkluderar tillväxt beräknad på årsbasis från företag som varit inom koncernen i tolv månader eller mer. Det som exkluderas är intäktsökningar från förvärv som inte varit en del av koncernen under de senaste tolv månaderna och nedgången från försäljning till följd av nedläggningar/avyttringar av hela verksamheter.

Not (2) Justerad EBITDA: Rapporterad EBITDA exklusive engångskostnader. EBITDA-justeringar uppgick till 0,7 MEUR under första kvartalet 2022 och gjordes till stor del för engångskostnader och kostnader förknippade med ESOP-programmet.

Not (3) Justerad EBIT: Resultat före räntor och skatter exklusive engångskostnader och förvärvsrelaterade(PPA)-avskrivningar till följd av M&A-relaterade köpeskillingar. [För justeringar, se fotnot 2 ovan.]

Not (4) Räntebärande nettoskuld: Räntebärande skulder exklusive aktieägar- och närståendelån minus kassa och likvida medel.

Not (5) Skuldsättningsgrad: Netto räntebärande skuld dividerat med justerad EBITDA för de senaste 12 månaderna.

Not (6) EBITDA: Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar.

Not (7) EBITDA-marginal: EBITDA i procent av nettoomsättningen.

Not (8) EBIT i procent av nettointäkterna.     

Not (9) Justerad EBITDA-marginal: Justerad EBITDA i procent av nettointäkterna.

Not (10) Förvärvsrelaterade(PPA)-avskrivningar på förvärvade tillgångar relaterade till köpeskilling som inte är skattemässigt avdragsgill.

Not (11) Justerat nettoresulat: Nettoresultat före förvärvsrelaterade (PPA) avskrivningar.

 

Inbjudan till investerarpresentation

MGI inbjuder investerare att delta i presentationen av resultatet för första kvartalet 2022 med Remco Westermann (VD) och Paul Echt (CFO) tisdagen den 31 maj 2022 kl. 09.00 CEST. Presentationen kommer att hållas på engelska och kommer även att finnas tillgänglig på begäran på Bolagets hemsida www.mgi-se.com.

För att delta via webbsändning, besök:

https://tv.streamfabriken.com/media-and-games-invest-q1-2022

För att delta via telefon, ring:

Sverige: +46850558351

Storbritannien: +443333009271 

USA: +1 6319131422

Tyskland: +4969222220380 

PIN: 63964643#

 

Ansvariga parter

Informationen i denna utgåva har offentliggjorts genom byrån för de ansvariga personer som anges nedan för publicering vid den tidpunkt som anges av MGI:s nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av denna utgåva. Nedanstående ansvariga personer kan kontaktas för ytterligare information.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sören Barz
Head of Investor Relations+49 170 376 9571
[email protected], [email protected]
www.mgi-se.com

Jenny Rosberg, ROPA, IR kontakt Stockholm
+46707472741
[email protected]

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR kontakt Frankfurt
+49 69 9055 05 51
[email protected]

 

Om Media and Games Invest SE

Media and Games Invest SE (“MGI”) är en mjukvaruplattform för annonsering med starkt förstapartsdata från eget spelinnehåll. MGIs huvudmarknader är Nordamerika och Europa. Bolaget kombinerar organisk tillväxt med värde- och synergiskapande förvärv. MGI har visat på en kontinuerlig stark lönsam tillväxt med en årlig intäktstillväxt, CAGR, på 77% (2018 –2021). Utöver stark organisk tillväxt har MGI framgångsrikt förvärvat mer än 35 företag och tillgångar under de senaste sex åren. De förvärvade tillgångarna och bolagen har integrerats med bland annat molnteknologi för att aktivt uppnå effektivitetsvinster och konkurrensfördelar. MGI är registrerat som Societas Europaea på Malta (registreringsnummer SE 15) och dess aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och i segmentet Scale på Frankfurtbörsen. Bolaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm och på Frankfurtbörsens öppna marknad.

Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; [email protected], +46-8-528 00 399.

 

Framåtblickande uttalanden

Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden som återspeglar bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för bolagets och koncernens framtida verksamhetsresultat , finansiell ställning, likviditet, prestation, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter och de marknader där företaget och koncernen verkar. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "kan", "planera", "uppskatta", "kommer" , "bör", "kunde", "siktar" eller "kan" eller, i varje fall, deras negativa eller liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i detta meddelande, inklusive proforma finansiella siffror som behandlas däri, är baserade på olika antaganden, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden. Även om företaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden och proforma finansiella siffror är rimliga kan det inte ge några garantier för att de kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från de som anges i de framåtblickande uttalandena som ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan orsaka att faktiska händelser avviker väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande av sådana framåtblickande uttalanden. Företaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i denna utgåva (inklusive proforma finansiella siffror) är fria från fel och läsare av denna utgåva bör inte förlita sig onödigt mycket på de framåtblickande uttalandena i denna release. Informationen, åsikterna och framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller implicit finns häri gäller endast från dess datum och kan ändras utan föregående meddelande. Varken företaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några ändringar av framtidsinriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i samband med innehållet i denna utgåva, såvida det inte krävs enligt lag eller tillämpliga börsregler.

 

 Dokument: MGI Interim Q1 2022 Report

1364639  31.05.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1364639&application_name=news&site_id=jotup