Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet II AB (publ)

Information
Retrieved on: 
måndag, maj 16, 2022
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet II AB (publ)

Pressmeddelande

Stockholm 2022-05-16

Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet II AB (publ)

 

 

Aktieägarna Coeli Fastighet II AB (publ) höll årsstämma den 16 maj 2022 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande:

 

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 fastställdes. Det beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

 

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

 

Arvoden

Beslutades, i enlighet med förslaget som lämnats av Coeli Investment Management AB, att arvode till styrelsen, för perioden från årsstämman år 2022 till nästkommande årsstämma, ska utgå med ett prisbasbelopp till Jan Nordström och att inget arvode ska utgå till Mikael Larsson och Jakob Pettersson. Stämman beslutade även, efter förslag på stämman, att arvode till Stefan Renno (valdes in vid stämman, enligt punkt nedan), för perioden från årsstämman år 2022 till nästkommande årsstämma, ska utgå med 70 000 SEK.

 

Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt löpande räkning.

 

Styrelse

Beslutades att, i enlighet med förslaget som lämnats av Coeli Investment Management AB, att omvälja Mikael Larsson och Jan Nordström samt välja in Jakob Petterson (Bolagets verkställande direktör) till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade även, efter förslag på stämman, att därutöver välja in Stefan Renno (styrelseordförande i bolagets AIF-förvaltare Coeli Asset Management AB) som ordinarie styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Stefan Renno har mångårig relevant erfarenhet från fond- och bankverksamhet både i Sverige, Luxemburg och Tyskland. Stefans övriga pågående uppdrag innefattar bland annat styrelseordförande i Coeli SICAV II och styrelseledamot i Coeli SICAV I.

 

Stämman beslutade även, efter förslag på stämman, att välja Stefan Renno till styrelsens ordförande.

 

Revisor

Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman.

 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Jakob Pettersson, VD, Coeli Fastighet II AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: [email protected]

Informationen har lämnats för offentliggörande den 16 maj 2022 klockan 16:30 CEST.             

 Dokument: Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet II AB (publ)

1353621  16.05.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1353621&application_name=news&site_id=jotup