Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet I AB (publ)

Information
Retrieved on: 
måndag, maj 16, 2022
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet I AB (publ)

Pressmeddelande

Stockholm 2022-05-16

Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet I AB (publ)

 

 

Aktieägarna Coeli Fastighet I AB (publ) höll årsstämma den 16 maj 2022 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande:

 

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 fastställdes. Det beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande bland annat att utdelning ska ske till innehavare av preferensaktier P1 med 4,84 kronor per aktie, totalt 2 420 000 kronor. Beslutades att avstämningsdag för beslutad utdelning ska vara måndagen den 18 maj 2022.

 

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

 

Arvoden

Det beslutades att arvode till styrelsen, för perioden från årsstämman år 2022 till nästkommande årsstämma, ska utgå med två prisbasbelopp kronor till styrelsens ordförande samt ett prisbasbelopp till styrelseledamot Jan Nordström. Inget arvode för styrelsearbete ska utgå till Mikael Larsson.

 

Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt löpande räkning.

 

Styrelse

Stämman beslutade om omval av Mikael Larsson, Patric Sandberg Helenius och Jan Nordström. Samtliga valdes för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Patric Sandberg Helenius omvaldes till styrelsens ordförande.

 

Revisor

Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman.

 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Jakob Pettersson, VD, Coeli Fastighet I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: [email protected]

Informationen har lämnats för offentliggörande den 16 maj 2022 klockan 13.45 CEST.             

 Dokument: Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet I AB (publ)

1353391  16.05.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1353391&application_name=news&site_id=jotup