Novotek AB: Delårsrapport Januari - mars 2022

Information
Retrieved on: 
tisdag, maj 10, 2022
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: Novotek AB: Delårsrapport Januari - mars 2022

Delårsrapport Januari - mars 2022


• Rörelseintäkterna uppgick till 106,4 (90,5) MSEK.

• Rörelseresultatet uppgick till 10,5 (8,5) MSEK.

• Resultatet efter skatt uppgick till 7,0 (6,5) MSEK.

• Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, per aktie uppgick till 0,7 (0,6) kronor.

• Orderingången uppgick till 100,7 (85,4) MSEK.

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16,3 (10,6) MSEK.

Marknadsläge

Novoteks utveckling under första kvartalet var tillfredställande på de flesta av marknaderna. Intresset för Digitalisering har förstärkts under första kvartalet hos många av våra kunder, framförallt inom tjänster. Den digitala transformation är nu affärskritisk och de flesta kunder startar upp och genomför projekt och initiativ.

Strategiska och viktiga händelser under första kvartalet

Under kvartalet fortsatte satsningarna på ny personal inom sälj och marknad för att kunna möte de ökande förfrågningarna från kunderna. Inom vår nya tyska verksamhet uppnåddes även ett par viktiga leveransåtaganden inom Cyber security. 

Utsikter

Läget framöver i olika marknader, industrier och applikationer bedöms bli mycket skiftande på grund av effekterna av kostnadsökningarna, komponentbristen och kriget. Investeringar hos våra kunder inom Digitalisering, Cyber security och Industri 4.0 bedöms dock fortsatt vara prioriterat. 

Resultat och finansiell ställning
Omsättning och resultat

Perioden januari - mars 2022


Novotekkoncernen redovisade för första kvartalet 2022 ett rörelseresultat på 10,5 (8,5) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,7 (0,6) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 106,4 (90,5) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 9,9 (9,4) procent.   

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för första kvartalet 2022 till 16,3 (10,6) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 56,0 (54,8) procent.

Likvida medel uppgick till 123,2 (110,8) miljoner kronor och räntebärande skulder till kreditinstitut uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen 

Inga specifika händelser efter periodens utgång finns att notera.

Personal

Antalet anställda har under första kvartalet 2022 ökat med 7 personer. Den 31 mars 2022 uppgick antalet anställda till 165 jämfört med 145 föregående år.  

Investeringar

Bruttoinvesteringar under första kvartalet 2022 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,8 (0,1) miljoner kronor. Aktivering av utvecklingsutgifter under första kvartalet 2022 uppgick till 0,2 (0,0) miljoner kronor.

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för första kvartalet 2022 till 2,9 (2,8) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,3 (11,7) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 8,6 (11,8) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 8,6 (25,8) miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna delårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 ”Delårsrapportering”. Koncernredovisning för Novotek AB har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, den svenska årsredovisningslagen (ÅRL) samt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner”.

Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2, ”Redovisning för juridiska personer”. Moderbolaget tillämpar genom detta samma redovisningsprinciper som koncernen där så är tillämpligt.

De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas är i överensstämmelse med de som beskrivs i årsredovisningen för 2021.

Finansiella instrument 

Förutom villkorad tilläggsköpeskilling och tillkommande köpeskilling, har Novotek för närvarande inga andra finansiella instrument som värderas till verkligt värde med ev.

omvärderingseffekt i resultaträkningen utan alla andra finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.


Kommande rapporttillfällen


18 augusti 2022

Halvårsrapport januari – juni 2022


10 november 2022

Delårsrapport januari – september 2022


16 februari 2023

Bokslutskommuniké januari – december 2022


Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.Malmö 10 maj 2022Novotek AB

Styrelsen


Göran Andersson

Ordförande


Charlotta Johnsson


Fredrik Larsson


Anna Bjelm


Tobias Antius

Verkställande direktör

Information

För ytterligare information kontakta:


Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915 

[email protected]


Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

[email protected]


Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.


Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj, 2022 kl. 16:00 (CET).Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.


Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.


Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson,  Fortum, Jotun,  Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.


Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö

Tel : 040-316900

Fax:  040-947617

www.novotek.com

[email protected] 

Organisationsnummer: 556060-9447

 


Dokument: Novotek AB: Delårsrapport Januari - mars 2022

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1348633Novotek AB

/ 68 Kvartalsrapport
Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.

Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1348633  10.05.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1348633&application_name=news&site_id=jotup