Kallelse till extra bolagsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

Information
Retrieved on: 
tisdag, maj 3, 2022
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: Kallelse till extra bolagsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

Pressmeddelande

Stockholm 2022-05-03

 

Kallelse till extra bolagsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

Aktieägarna i Coeli Private Equity AB (publ), 559168-1019, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 30 maj 2022 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

 

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 maj 2022, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 tisdagen den 24 maj 2012 under adress Coeli Private Equity AB (publ), Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, eller per telefon 08-545 916 40, eller via e-post: [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

 

I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coelipe.se.

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 19 maj 2022, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning för stämman

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Val av styrelseledamöter och suppleanter

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen

9. Avslutande av bolagsstämma

 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av styrelseledamöter och suppleanter (punkt 7)

Bolagets största aktieägare Coeli Investment AB föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att Stefan Renno, Niklas Lantz och Filippa Kelo väljs till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Till ordförande för styrelsen föreslås Stefan Renno.

 

 

Fastställande av arvoden åt styrelsen (punkt 8)

Bolagets största aktieägare Coeli Investment AB föreslår att den extra bolagsstämman

beslutar om att arvode till styrelsens ordförande, för perioden till årsstämman 2022,

ska utgå med 50 000 SEK till styrelsens ordförande. Inget arvode för styrelsearvode ska utgå till övriga ledamöter.

 

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns det totalt 8 988 345 aktier i Bolaget, fördelat på 7 588 345 stamaktier och 1 400 000 stamaktier serie II. Både stamaktier och stamaktier serie II berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således 8 988 345. Bolaget innehar 198 759 egna stamaktier per dagen för denna kallelse, motsvarande 2,20 procent av samtliga registrerade aktier i bolaget. 

 

RÄTT TILL UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upp-lysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

 

 

 

________________________

 

Stockholm i maj 2022

Coeli Private Equity AB (publ)

Styrelsen

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: [email protected]

Informationen har lämnats för offentliggörande den 3 maj 2022 klockan 16:30 CEST.Dokument: Kallelse till extra bolagsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

1342467  03.05.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1342467&application_name=news&site_id=jotup