SBAB Bank AB (publ): Årsstämma 2022

Information
Retrieved on: 
onsdag, april 27, 2022
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: SBAB Bank AB (publ): Årsstämma 2022

Pressmeddelande 2022-04-27

 

 

SBAB Bank AB (publ) årsstämma 2022

 

Vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ) (SBAB) den 27 april 2022 omvaldes Jan Sinclair till styrelsens ordförande. Lars Börjesson, Inga-Lill Carlberg, Jane Lundgren Ericsson, Leif O Pagrotsky och Synnöve Trygg omvaldes som styrelseledamöter. Tillkom genom nyval gjorde Jenny Lahrin och Wenche Martinussen.

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen och koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vidare fastställde årsstämman styrelsens förslag till resultatdisposition innebärande att 12 369 917 971 kronor överförs i ny räkning.

Arvoden
Årsstämman beslutade om följande arvoden:

* Styrelsens ordförande: 550 000 kr
* Övriga stämmovalda ledamöter: 265 000 kr
* Revisions- och compliancekommitténs ordförande: 66 000 kr
* Ledamot av revisions- och compliancekommittén: 53 000 kr
* Kreditutskottets ordförande: 65 000 kr
* Ledamot av kreditutskottet: 46 000 kr
* Risk- och kapitalkommitténs ordförande: 48 000 kr
* Ledamot av risk- och kapitalkommittén: 42 000 kr
* Ersättningskommitténs ordförande: 30 000 kr
* Ledamot av ersättningskommittén: 25 000 kr

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

 

Övriga beslut
Staten föreslår att regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Bolaget till dess att bolagsstämma beslutar annat.

 

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

 

Årsstämman beslutade att välja om Deloitte AB till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2023. Revisionsbolaget har meddelat att det utsett den auktoriserade revisorn Patrick Honeth som huvudansvarig.

Hela stämmoprotokollet, vilket inkluderar årsstämmans samtliga beslut, går att ta del av på www.sbab.se.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Douglas Norström, Presschef, SBAB.

Telefon: 0730-271965. E-post: [email protected]

 Dokument: SBAB Bank AB (publ) årsstämma 2022

Språk: Svenska
Företag: SBAB Bank AB (publ)
Box 4209
171 04 Solna
Sverige
Telefon: 08- 614 43 00
Epost: [email protected]
Internet: www.sbab.se
ISIN: DK0030034343
EQS News ID: 1336883SBAB Bank AB (publ)

/ 64 Kommuniké från årsstämma
Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.

Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1336883  27.04.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1336883&application_name=news&site_id=jotup