SCBC: AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) årsstämma 2022

Information
Retrieved on: 
onsdag, april 27, 2022
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: SCBC: AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) årsstämma 2022

Pressmeddelande 2022-04-27

 

 

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) årsstämma 2022

 

Vid årsstämman i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (SCBC) den 27 april 2022 omvaldes Jan Sinclair som styrelseordförande. Jane Lundgren Ericsson, Mikael Inglander och Synnöve Trygg omvaldes som styrelseledamöter.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till resultatdisposition innebärande att 19 477 414 009 kronor överförs i ny räkning.

Arvoden
Årsstämman beslutade att arvode utgår till styrelseledamöterna med 196 000 kronor till styrelsens ordförande och med 141 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i SBAB-koncernen.

 

Övriga beslut

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

 

Årsstämman beslutade att välja om Deloitte AB till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2023. Revisionsbolaget har meddelat att det utsett den auktoriserade revisorn Patrick Honeth som huvudansvarig.

 

Hela stämmoprotokollet, vilket inkluderar årsstämmans samtliga beslut, går att ta del av på www.sbab.se.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Douglas Norström, Presschef, SBAB.

Telefon: 0730-271965. E-post: [email protected]

 Dokument: AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) årsstämma 2022

Språk: Svenska
Företag: SCBC
Sverige
ISIN: SE0001721077
EQS News ID: 1336915SCBC

/ 64 Kommuniké från årsstämma
Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.

Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1336915  27.04.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1336915&application_name=news&site_id=jotup