Coeli Fastighet II AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021

Information
Retrieved on: 
onsdag, april 13, 2022
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2022-04-13

Coeli Fastighet II AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari 2021 - 31 december 2021
 

Coeli Fastighet II AB (publ) ("Bolaget") avger årsredovisning avseende räkenskapsåret

1 januari 2021 - 31 december 2021.

 

 

  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde per 31 december 2021 uppgick till 714,0 (339,5) MSEK
  • Hyresintäkterna uppgick till 27 905 (9 235) TSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till 42 106 (-2 539 TSEK), varav

55 216 (-2 457) TSEK avser värdeförändring för fastighetsbeståndet.

  • Resultat per aktie uppgick till 26,65 (-2,04) SEK
  • Nettoandelsvärde, NAV, per Preferensaktie P2 uppgick till 273,54 (246,57) SEK

 

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Sedan den 31 december 2021 har följande väsentliga händelser för Bolaget inträffat:

 

  • Den 24 februari 2022 förvärvades fastigheten Mandelblomman 9 genom förvärv av aktierna i VK Projektfastigheter AB, org nr 559159-7462.

 

Det råder en stor osäkerhet i Europa just nu till följd av det pågående kriget mellan Ukraina och Ryssland. Situationen förväntas påverka den europeiska ekonomin, dock råder det ännu

stor osäkerhet i vilken utsträckning detta kommer att påverka den svenska ekonomin och den svenska fastighetsmarknaden. Coeli följer kontinuerligt utvecklingen i omvärlden och utvärderar potentiella förändringar på marknaden, där informationen vidare beaktas i den dagliga verksamheten.

 

Kommentar från VD

 

Under året så har vi hunnit med 5 förvärv till ett värde om cirka 300 MSEK. Extra roligt är vårt förvärv av Grönsakshandlaren 4 som är vår första fastighet i Malmö. Fastigheten består av två byggnader med en sammanlagd uthyrbar area om 12 278 kvm varav 8 800 är uthyrt

till Golvpoolen på ett hyresavtal som löper till 2028-12-31. Förvärven av Tennet 3 och Tennet 8 gör oss till en av de större fastighetsägarna i Bollmora verksamhetsområde i Tyresö. Vi har nu inlett en positiv och konstruktiv dialog med kommunen om utveckling av området.

Fastigheten Kviberg 3:5 som vi förvärvade i maj ligger i området Bellevue i Göteborg. Bellevue är ett område som idag har en del utmaningar men som vi är övertygade om på sikt kan bli riktigt bra. Området har engagerade fastighetsägare som vi tror att vi kommer att kunna hitta ett bra samarbete med under de kommande åren. Det senaste förvärvet är Veddesta 1:15 som ligger i Veddesta industriområde i Järfälla. Hela Veddesta ska på sikt utvecklas till stad och kommer att vara den nya ändstationen på tunnelbanans blåa linje.

 

Bolaget har fortfarande finansiella medel att allokera ut och det är min förhoppning om att vi under första halvåret av 2022 kommer att vara fullinvesterade.

 

FÖRVALTNINGEN

Under året så har vi parallellt med att vi förvärvat nya fastigheter tagit hand om och förvaltat befintligt bestånd. Vi har även initierat dialog med kommunerna avseende detaljplaneutveckling för samtliga av våra fastigheter där värdeskapandet ligger i att utveckla ny detaljplan. I vissa fastigheter som vi ägt en tid såsom Söderby 1:816 och Runö 7:145 har vi kommit lite längre och dessutom fått positivt planbesked. För bolagets fastighet i Nacka, Sicklaön 73:116, har vi fortsatt arbeta med kommunen och tittat närmre på trafiksituationen i det nya bostadskvarteret, som även kommer att inrymma en ICA-butik, ska fungera i framtiden.

 

Samarbetet med Real Value Management fungerar fortfarande bra och vi har en mycket låg vakans i beståndet. De enda två fastigheterna med vakanser är Grönsakshandlaren 4 och Kviberg 3:5. Här har vi under året haft ett antal dialoger med intressenter men valt att inte gå

vidare av olika skäl. Vi är dock hoppfulla om att fylla dessa vakanser inom kort. Under året så har vi även omförhandlat ett antal mindre hyresavtal.

 

MARKNADEN

Det råder ytterst gynnsamma förhållanden på den svenska investeringsmarknaden vilket även attraherar kapital från internationella investerare. För närvarande är transaktionsmarknaden inte i jämvikt och det råder ett underskott på utbudet av fastigheter som kan överlåtas. Detta har skapat gynnsamma förhållanden för befintliga fastighetsägare som kan avyttra till relativt höga nivåer.

 

Den svenska ekonomin har haft en stark återhämtning från nedgången under 2020. Fastighetsmarknaden som helhet har stått emot de negativa effekterna som Coronapandemin har inneburit relativt bra. Bland mer stabila segment som bostäder och samhällsfastigheter kan oro på investeringsmarknaden få motsatt effekt och göra att dessa segment attraherar mer kapital. Andra mer konjunkturkänsliga segment

som hotell och handel har påverkats i relativt stor utsträckning. Dock har även dessa segment haft en stark återhämtning i samband med minskad smittspridning och lättade restriktioner.

 

Sett till segment utgjorde bostäder det mest transaktionsintensiva segmentet under 2021 och efterfrågan på i synnerhet nyproducerade bostäder har varit hög under året där det även har noterats sjunkande direktavkastningskrav på tillgångsslaget. Ökade värden för färdigställda

nyproducerade bostäder förväntas även ha en positiv inverkan på betalningsviljan för bostadsbyggrätter, vilket är fördelaktigt för Coelis fastighetsinnehav.

 

I princip alla de största affärerna under 2021 utgör köp av hela, eller stora delar av, bolag. Det har primärt rört sig om bolag innehållande kommersiella eller industrifastigheter, men det har även genomförts större affärer som endast omfattar bostadsfastigheter, bland annat

Heimstadens förvärv av hela Akelius svenska bestånd.

 

Covid-19

Coronapandemin har haft märkbara effekter på såväl den svenska ekonomin som världsekonomin. Det har visats tydliga uppgångar i ekonomin i samband med att smittläget har stabiliserats, vilket till stor del kan förklaras genom lättade restriktioner. Under 2021 påbörjades vaccinering mot Covid-19, vilket har varit och fortsatt kommer att vara en viktig del för att kunna återgå till en mer normal samhällssituation och för att fortsatt stabilisera ekonomin.

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Jakob Pettersson, VD, Coeli Fastighet II AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: [email protected]

Informationen har lämnats för offentliggörande den 13 april 2022 klockan 14:00 CEST.Dokument: Coeli Fastighet II AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021
Dokument: Coeli Fastighet II AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021

1327567  13.04.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1327567&application_name=news&site_id=jotup