Coeli Fastighet I AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021

Information
Retrieved on: 
onsdag, april 13, 2022
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2022-04-13

Coeli Fastighet I AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021
 

Coeli Fastighet I AB (publ) ("Coeli", "Bolaget") avger årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021.

 

  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde per 31 december 2021 uppgick till 675 (499) MSEK. Därtill tillkommer även genom ägd kapitalandel ett fastighetsinnehav med marknadsvärde om 13,5 (12,55) MSEK.
  • Hyresintäkterna uppgick till 35 012 (34 616) TSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick 139 514 (26 692) TSEK, varav 175 027 (28 954) TSEK avser värdeförändringar för fastighetsbeståndet.
  • Resultat per Preferensaktie P2 uppgick till 109,00 (26,09) SEK.
  • Nettoandelsvärde, NAV, per Preferensaktie P2 aktie uppgick till 392,23 (284,39) SEK.

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 

Sedan den 31 december 2021 har inga väsentliga händelser inträffat.

 

Det råder en stor osäkerhet i Europa just nu till följd av det pågående kriget mellan Ukraina och Ryssland. Situationen förväntas påverka den europeiska ekonomin, dock råder det ännu stor osäkerhet i vilken utsträckning detta kommer att påverka den svenska ekonomin och den svenska fastighetsmarknaden. Coeli följer kontinuerligt utvecklingen i omvärlden och utvärderar potentiella förändringar på marknaden, där informationen vidare beaktas i den dagliga verksamheten.

 

Kommentar från VD

 

Intäkterna för perioden uppgick till 35,1 MSEK och resultatet efter skatt till 139,5 MSEK. En stor del av resultatet är hänförligt till orealiserade värdeförändringar av fastighetsinnehaven i portföljen. Det är väldigt roligt att se att vårt hårda arbete med att utveckla fastigheterna nu börjar slå igenom på värderingen av portföljen. Driftnettot för perioden uppgick till 24 MSEK. Tyvärr så har det extrema elpriset det senaste halvåret gjort att vi haft högre kostnader för el och uppvärmning i många av fastigheterna vilket slår negativt mot driftnettot och resultatet.

 

FÖRVALTNINGEN

Under året har vi omförhandlat ett flertal hyresavtal i portföljen vilket kommer att få genomslag under 2022 när de nya avtalen börjar löpa. Vi har framgångsrikt omförhandlat avtalet med ÖoB i Vagnhallen 15 där vi på årsbasis höjer hyresintäkten med cirka 2,5 MSEK. Vi har också gjort ett antal nya uthyrningar i portföljen. Bland annat har vi till hyrt ut cirka 800 kvadratmeter i Söderbymalm 6:4 till Ge för Livet på ett avtal som löper på tre år.

 

Förutom att vi har varit aktiva i fastighetsförvaltningen har vi också kommit längre i detaljplanearbetet i flertalet av fastigheterna. I Södertälje har vi under hösten fortsatt arbetet med kommunen inför samråd och nu är de flesta av alla utredningar gjorda. I Åkersberga har det tyvärr tagit lite längre tid än vi hoppats på initialt att komma i gång med planläggningen men har en mycket bra dialog med kommunen och förhoppningen är att på riktigt komma i gång med planen under våren. I Enköping arbetar vi intensivt med kommunen för att gå ut med planen på samråd vilket vi hoppas kunna göra under våren.

 

MARKNADEN

Det råder ytterst gynnsamma förhållanden på den svenska investeringsmarknaden vilket även attraherar kapital från internationella investerare. För närvarande är transaktionsmarknaden inte i jämvikt och det råder ett underskott på utbudet av fastigheter som kan överlåtas. Detta har skapat gynnsamma förhållanden för befintliga fastighetsägare som kan avyttra till relativt höga nivåer.

 

Den svenska ekonomin har haft en stark återhämtning från nedgången under 2020. Fastighetsmarknaden som helhet har stått emot de negativa effekterna som Coronapandemin har inneburit relativt bra. Bland mer stabila segment som bostäder och samhällsfastigheter kan oro på investeringsmarknaden få motsatt effekt och göra att dessa segment attraherar mer kapital. Andra mer konjunkturkänsliga segment som hotell och handel har påverkats i relativt stor utsträckning, dock har även dessa segment haft en stark återhämtning i samband med minskad smittspridning och lättade restriktioner.

 

Sett till segment utgjorde bostäder det mest transaktionsintensiva segmentet under 2021 och efterfrågan på i synnerhet nyproducerade bostäder har varit hög under året där det även har noterats sjunkande direktavkastningskrav på tillgångsslaget. Ökade värden för färdigställda nyproducerade bostäder förväntas även ha en positiv inverkan på betalningsviljan för bostadsbyggrätter, vilket är fördelaktigt för Coelis fastighetsinnehav.

 

I princip alla de största affärerna under 2021 utgör köp av hela, eller stora delar av, bolag. Det har primärt rört sig om bolag innehållande kommersiella eller industrifastigheter, men det har även genomförts större affärer som endast omfattar bostadsfastigheter, bland annat Heimstadens förvärv av hela Akelius svenska bestånd.

 

Covid-19

 

Coronapandemin har haft märkbara effekter på såväl den svenska ekonomin som världsekonomin. Det har visats tydliga uppgångar i ekonomin i samband med att smittläget har stabiliserats, vilket till stor del kan förklaras genom lättade restriktioner. Under 2021 påbörjades vaccinering mot covid-19, vilket har varit och fortsatt kommer att vara en viktig del för att kunna återgå till en mer normal samhällssituation och för att fortsatt stabilisera ekonomin. Coronapandemin har inte haft några nämnvärda effekter på Coeli Fastighet I AB.

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Jakob Pettersson, VD, Coeli Fastighet I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: [email protected]

Informationen har lämnats för offentliggörande den 13 april 2022 klockan 13:40 CEST.             Dokument: Coeli Fastighet I AB (publ) årsredovisning 2021
Dokument: Coeli Fastighet I AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021

1327559  13.04.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1327559&application_name=news&site_id=jotup