KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COELI FASTIGHET I AB (publ)

Information
Retrieved on: 
tisdag, april 12, 2022
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2022-04-08

 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COELI FASTIGHET I AB (publ)

 

Aktieägarna i Coeli Fastighet I AB (publ), 559086-4392, kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 maj 2022 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

 

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 maj 2022, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 11 maj 2022 på adress Coeli Fastighet I AB (publ), Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, per telefon 08-506 223 00 eller via e-post: [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

 

I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighets­handlingar, såsom exempelvis full­makter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coeli.se.

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 6 maj 2022, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning för stämman
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) om avstämningsdag för beslutad utdelning
d) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar
 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 2. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 3. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 4. Val av revisor
 5. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 6. Avslutande av årsstämma

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsens förslag till vinstdisposition (punkt 8 b och 8 c)

Styrelsen föreslår att utdelning sker till innehavare av preferensaktie P1 med 4,84 kronor per preferensaktie P1. Ingen utdelning föreslås till innehavare av preferensaktie P2.

 

I årsredovisningen framgår det en föreslagen utdelning om 2 419 000 SEK till bolagets ägare av preferensaktier P1 varav 2 362 500 SEK baseras på fastighetsbeståndet per 2021-12-31 och 56 500 SEK avser extrautdelning då ett för lågt belopp utdelades föregående år vilket motsvarar en utdelning om 4,838 SEK per preferensaktie P1. Pga. att det ej praktiskt genomförbart att dela ut ett belopp med mer än 2 decimaler avrundas den slutliga utdelningen 4,84 SEK per preferensaktie P1, motsvarande 2 420 000 SEK.

 

Som avstämningsdag föreslås onsdagen den 18 maj 2022. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utsändas av Euroclear Sweden AB måndagen den 23 maj 2022.

 

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 9)

Bolagets största aktieägare Coeli Investment Management AB föreslår att årsstämman beslutar om att arvode till styrelsen, för perioden från årsstämman år 2022 till nästkommande årsstämma, ska utgå med två prisbasbelopp kronor till styrelsens ordförande samt ett prisbasbelopp till styrelseledamot Jan Nordström. Inget arvode för styrelsearbete föreslås utgå till Mikael Larsson.

 

Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

 

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10)

Bolagets största aktieägare Coeli Investment Management AB föreslår att årsstämman beslutar om att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska utses.

 

Val av styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)

Bolagets största aktieägare Coeli Investment Management AB föreslår att Mikael Larsson, Patric Sandberg Helenius och Jan Nordström omväljs till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Till ordförande för styrelsen föreslås omval av Patric Sandberg Helenius.

 

Val av revisor (punkt 12)

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslår styrelsen att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

 

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör i bolaget.

Riktlinjerna för ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare ska gälla till slutet av årsstämman 2023 och innebär att ersättningsfrågor behandlas och beslutas av styrelsen i sin helhet.

Ingen fast lön eller rörlig ersättning utgår till ledande befattningshavare i bolaget. Ledande befattningshavare ska kunna erhålla ersättning för arbete för bolagets räkning genom andra bolag i koncernen.

Fast lön till styrelsen ska uppgå till högst 100 000 kronor per år per ledamot. Ingen rörlig ersättning utgår till styrelsen. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

 

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet aktier i bolaget är 1 522 940, fördelat på 500 000 preferensaktier P1 och 1 022 940 preferensaktier P2. Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera och preferensaktier P2 berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således 6 022 940.

 

RÄTT TILL UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upp­lysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

 

HANDLINGAR TILL STÄMMAN

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständigt förslag till beslut om vinstdisposition och avstämningsdag (punkt 8 b och 8 c), samt styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen kommer senast den 25 april 2022 att anslås på bolagets hemsida, www.coeli.se, samt finnas tillgängligt hos bolaget på bolagets kontor med adress Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

________________________

 

Stockholm i april 2022

Coeli Fastighet I AB (publ)

Styrelsen

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Jakob Pettersson, VD, Coeli Fastighet I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: [email protected]

Informationen har lämnats för offentliggörande den 8 april 2022 klockan 14:05 CEST.             Dokument: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COELI FASTIGHET I AB (publ)

1324277  08.04.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1324277&application_name=news&site_id=jotup