Kommuniké från årsstämma i CNI Nordic 5 AB (publ)

Information
Retrieved on: 
fredag, april 1, 2022
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2022-03-31

Kommuniké från årsstämma i CNI Nordic 5 AB (publ)

 

 

Aktieägarna i CNI Nordic 5 AB (publ) höll årsstämma den 31 mars 2022 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande:

 

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 fastställdes. Det beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande att bolagets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

 

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

 

Arvoden

Det beslutades att Beslutades att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter

 

Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt löpande räkning.

 

Styrelse

Stämman beslutade om omval av Erik Ejerhed och Lukas Lindkvist, och Henrik Arfvidsson (Bolagets verkställande direktör) valdes in som ordinarie ledamot. Samtliga valdes för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Lukas Lindkvist valdes till styrelsens ordförande.

 

Revisor

Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, CNI Nordic 5 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: [email protected]

Informationen har lämnats för offentliggörande den 31 mars 2022 klockan 12:15 CEST.

 Dokument: Kommuniké från årsstämma i CNI Nordic 5 AB (publ)

1316903  31.03.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1316903&application_name=news&site_id=jotup