Coeli Private Equity AB - Delårsrapport juli 2021 - december 2021

Information
Retrieved on: 
lördag, mars 5, 2022 - 6:14pm
⚠generated by AI:
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2022-02-28

Coeli Private Equity AB - Delårsrapport juli 2021 - december 2021
 

Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-1019 ("Bolaget"), avger delårsrapport avseende perioden 1 juli 2021 - 31 december 2021.

 

Första halvåret 2021/2022

  • Rörelseresultatet uppgick till 358 271 (118 313) TSEK under perioden. Av bolagets kostnader utgör förvaltningsavgifterna -1 897 (-1 226) TSEK. Resultat från finansiella investeringar uppgick till 582 (805) TSEK, varav 636 (814) TSEK utgörs av resultat från kortfristiga placeringar. Värdeförändringar på finansiella anläggningstillgångar bidrog till resultatet med 364 443 (123 873) TSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 358 853 (118 839) TSEK
  • Resultat per stamaktie (exkl. återköpta aktier) uppgick till 42,83 (15,73) SEK och 24,17 (3,09) SEK per Stamaktie Serie II
  • Substansvärdet (exkl. återköpta aktier) uppgick till 173,85 (114,12) SEK/stamaktie och 98,10 (22,39) SEK/stamaktie Serie II
  • Nettokassan uppgick till 317 914 (75 255) TSEK.

 

 

Händelser efter periodens slut

  • Under januari 2022 har Bolaget investerat 30 MSEK i bolaget Zoo.se. Investeringen utgjorde en parallellinvestering med PE-fonden eEquity IV.
  • Under februari 2022 har Bolaget utfäst 50 MSEK till fonden Absolute Unlisted AB, varav 30 MSEK betalades i februari 2022. Bolaget har även utfäst 100 MSEK till Procuritas VII.
  • Under perioden 1 januari 2022 till 20 februari 2022 förvärvade bolaget 1 738 egna aktier till ett belopp om cirka 294 TSEK. Det totala antalet återköpta aktierna per den 20 februari 2021 motsvarar cirka 0,71 procent av det totala antalet utestående aktierna i bolaget. Förvärven under perioden har skett till ett pris per aktie som ligger mellan 168 SEK och 170 SEK, vilket vid respektive köp varit inom det registrerade kursintervallet

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 28 februari 2022 klockan 14:15 CET.

 Dokument: Coeli Private Equity AB - Delårsrapport juli 2021 - december 2021
Dokument: Coeli Private Equity AB - Delårsrapport juli 2021 - december 2021

1290159  28.02.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1290159&application_name=news&site_id=jotup