Coeli Fastighet II AB (publ) - Bokslutskommuniké 2021

Information
Retrieved on: 
lördag, mars 5, 2022 - 6:12pm
⚠generated by AI:
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2022-02-28

Coeli Fastighet II AB (publ) - Bokslutskommuniké 2021
 

Coeli Fastighet II AB (publ), org. nr. 559173-7548 ("Bolaget"), avger bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2021.

Helåret 2021, koncernen

 

  • Hyresintäkterna ökade med 302 % till 27 905 (9 235) TSEK.
  • Rörelseresultatet ökade till 67 317 (-1 426) TSEK.
  • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 55 216 (-2 457) TSEK.
  • Resultat efter skatt ökade till 42 106 (-2 539) TSEK.
  • Resultat per preferensaktie P2 uppgick till 26,65 (-2,04) kr.
  • Nettoandelsvärde, NAV, per preferensaktie P2 ökade till 273,54 (246,57) SEK.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 714 (339,5) MSEK.
  • Nettokassan uppgick till -250 986 (55 480) TSEK.

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

Den 24 februari 2022 tillträddes fastigheten Mandelblomman 9 genom förvärv av samtliga aktier VK Projektfastigheter AB, org. nr 559159-7462.

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Jakob Pettersson, VD, Coeli Fastighet II AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Fastighet II AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 28 februari 2022 klockan 15:00 CET.             Dokument: Coeli Fastighet II AB (publ) - Bokslutskommuniké 2021
Dokument: Coeli Fastighet II AB (publ) - Bokslutskommuniké 2021

1290211  28.02.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1290211&application_name=news&site_id=jotup