Coeli Fastighet I AB (publ) - Bokslutskommuniké 2021

Information
Retrieved on: 
lördag, mars 5, 2022 - 6:08pm
⚠generated by AI:
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2022-02-28

Coeli Fastighet I AB (publ) - Bokslutskommuniké 2021
 

Coeli Fastighet I AB (publ), org. nr. 559086-4392 ("Bolaget"), avger bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2021.

Helåret 2021, koncernen

 

  • Hyresintäkterna ökade med 1 % till 35 012 (34 616) TSEK.
  • Rörelseresultatet ökade med 407 % till 189 817 (46 603) TSEK.
  • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 175 027 (28 954) TSEK.
  • Resultat efter skatt ökade med 523% till 139 514 (26 692) TSEK.
  • Resultat per preferensaktier P2 ökade till 109,00 (26,09) kr.
  • Nettoandelsvärde, NAV, per preferensaktie P2 ökade till 392,23 (284,39) SEK.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 675 (499) MSEK. Därtill tillkommer även, genom ägd kapitalandel, ett fastighetsinnehav med marknadsvärde om 13,50 (12,55) MSEK.
  • Nettoskulden uppgick till -204 282 (-202 069) TSEK.
  • Föreslagen utdelning om 2,4 MSEK till bolagets preferensaktier P1.

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Jakob Pettersson, VD, Coeli Fastighet I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Fastighet I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 28 februari 2022 klockan 15:00 CET.             Dokument: Coeli Fastighet I AB (publ) - Bokslutskommuniké 2021
Dokument: Coeli Fastighet I AB (publ) - Bokslutskommuniké 2021

1290199  28.02.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1290199&application_name=news&site_id=jotup