Kallelse till årsstämma i CNI Nordic 5 AB

Information
Retrieved on: 
lördag, mars 5, 2022 - 6:06pm
⚠generated by AI:
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2022-03-01

Kallelse till årsstämma i CNI Nordic 5 AB

 

Aktieägarna i CNI Nordic 5 AB (publ), 559145-1801, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022 klockan 09.00 i Coeli Asset Management AB:s lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 mars 2022, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 28 mars 2022 på adress CNI Nordic 5 AB (publ), c/o Coeli Asset Management AB, Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, per telefon 08-506 223 00 eller via e-post: info@coeli.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighets­handlingar, såsom exempelvis full­makter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coelipe.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 23 mars 2022, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning för stämman
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar
 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 2. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 3. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 4. Val av revisor
 5. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 6. Avslutande av årsstämma

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att bolagets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

 

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 9)

Bolagets största aktieägare Coeli Investment Management AB föreslår att årsstämman beslutar om att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

 

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10)

Bolagets största aktieägare Coeli Investment Management AB föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska utses.

 

Val av styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)

Bolagets största aktieägare Coeli Investment Management AB föreslår att Erik Ejerhed och Lukas Lindkvist omväljs till ordinarie styrelseledamöter, samt att Henrik Arfvidsson (Bolagets verkställande direktör) väljs till ordinarie ledamot. Samtliga föreslås utses för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Till styrelsens ordförande föreslås av Lukas Lindkvist.

 

Val av revisor (punkt 12)

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslår styrelsen att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för

ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med ledande

befattningshavare avses verkställande direktör i bolaget. Riktlinjerna för ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare ska gälla till slutet av årsstämman 2022 och innebär att ersättningsfrågor behandlas och beslutas av styrelsen i sin helhet.

Ingen fast lön eller rörlig ersättning utgår till ledande befattningshavare i bolaget. Ledande

befattningshavare ska kunna erhålla ersättning för arbete för bolagets räkning genom andra

bolag i koncernen.

Fast lön till styrelsen ska kunna uppgå till högst 100 000 kronor per år per ledamot. Ingen rörlig ersättning utgår till styrelsen. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt

fall finns särskilda skäl som motiverar det.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet aktier i bolaget är 1 114 452, fördelat på 500 000 preferensaktier P1 och 614 452 preferensaktier P2. Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera och preferensaktier P2 berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således 5 614 452.

RÄTT TILL UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upp­lysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

 

HANDLINGAR TILL STÄMMAN

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer senast från den 10 mars 2022 att anslås på bolagets hemsida, www.coelipe.se, samt finnas tillgängligt hos bolaget på bolagets kontor med adress Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

________________________

Stockholm i mars 2022

CNI Nordic 5 AB (publ)

Styrelsen

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, CNI Nordic 5 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 1 mars 2022 klockan 11:45 CET.Dokument: Kallelse till årsstämma i CNI Nordic 5 AB

1291227  01.03.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1291227&application_name=news&site_id=jotup