MGI: Starkt kv4 2021 med 65% intäktstillväxt, framhävd av 36 % organisk tillväxt och just. EBITDA-marginal 29%. Guidance 2022 med intäkter upp till 310mEUR och justerad EBITDA på upp till 90mEUR

Information
Retrieved on: 
tisdag, mars 1, 2022 - 5:05pm
⚠generated by AI:
Stock Symbol: 
Geotags: Media and Games Invest SE: Starkt kv4 2021 med 65% intäktstillväxt, framhävd av 36 % organisk tillväxt och just. EBITDA-marginal 29%. Guidance 2022 med intäkter upp till 310mEUR och justerad EBITDA på upp till 90mEUR

 

 • Nettoomsättningen uppgick till 80,2 mEUR i Q4'21 (Q4'20: 48,7 mEUR), vilket är en ökning på 65% driven av en stark organisk intäktstillväxt1 på 36% samt transformerande förvärv av KingsIsle och Smaato under 2021.
 • Just. EBITDA2 uppgick till 23,3 mEUR i Q4'21 (Q4'20: 10,1 mEUR), vilket återspeglar en betydande ökad justerad. EBITDA-marginal9 på 29% (Q4'20: 21%). Marginalen påverkades positivt av stordriftsfördelar och kostnadssynergier inom MGIs media- och spelaktiviteter.
 • MGI fortsatte under 2021 omvandlingen från ett rent spelföretag, som startades 2012, till en mjukvaruplattform för media med starkt innehåll för i första hand spel.
 • Guidance 2022: intäkter i intervallet 290 mEUR - 310 mEUR, vilket är en ökning med 25 % - 34 % baserat på proforma intäkter på 232 mEUR för helåret 2021. Intäkterna 2021 är justerade för avvecklade verksamheter med ett belopp på cirka 20 mEUR. Guidance för justerad EBITDA 2022 är i intervallet 80 mEUR - 90 mEUR.

 

28 februari 2022 - Media and Games Invest SE ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101; kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market and Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) avslutar helåret 2021 med intäkter på 252,2 mEUR, vilket är i den övre delen av guidance som var 232-254 mEUR för 2021. För tredje året i rad ökade intäkterna med över 70 %. Nordamerika stod för 69% av intäkterna och Europa bidrog med 19% (varav mindre än 1% av de totala intäkterna från Ryssland). Justerat EBITDA-resultat för helåret 2021 uppgick till 71,1 mEUR och överträffade guidance för 2021 som var i intervallet 65-70 mEUR i justerat EBITDA-resultat.

 

MGI publicerar härmed också sin guidance för räkenskapsåret 2022 som återspeglar en stark intäktsökning pro-forma på 25-34%. Intäkterna för 2021 är justerade för avvecklade verksamheter med ett belopp på cirka 20 mEUR. Detta resulterar i en "Guidance för intäkterna 2022" i intervallet 290-310 mEUR och en "Guidance för justerat EBITDA-resultat 2022" i intervallet 80-90 mEUR. Den rapporterade intäktsökningen på 15-23 % som återspeglas i guidning för intäkterna drivs till stor del av organisk intäktstillväxt. Det är den M&A drivna tillväxten från Smaato-förvärvet som i stor utsträckning möter avvecklingen av affiliate och influenser marknadsföringsaktiviteterna under 2021.

 

HÖJDPUNKTER Q4 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 80,2 mEUR (Q4'20: 48,7 mEUR), vilket är en ökning med 65%, varav bidrag från organisk tillväxtökning med 36%.
 • Just. EBITDA2 uppgick till 23,3 mEUR (Q4'20: 10,1 mEUR), vilket är en ökning med 131%.
 • Just. EBIT3 uppgick till 19,4 mEUR (Q4'20: 5,8 mEUR), vilket är en ökning med 232%.
 • Vinst per aktie (EPS) uppgick till 0,05 EUR (Q4'20: 0,02 EUR). Vinst per aktie justerat för förvärvsrelaterade (PPA) avskrivningar10 uppgick till 0,07 EUR (Q4'20: 0,03 EUR).

 

HÖJDPUNKTER HELA ÅR 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 252,2 mEUR (helåret 2020: 140,2 mEUR), vilket är en ökning med 80% jämfört med helåret 2020, varav bidrag från organisk tillväxtökning med 38% 
 • Adj. EBITDA2 uppgick till 71,1 mEUR (helåret 2020: 29,1 mEUR), vilket är en ökning med 144%.
 • Adj. EBIT3 uppgick till 54,8 mEUR (helåret 2020: 17,5 mEUR), vilket är en ökning med 213%.
 • Räntebärande nettoskuld4 per den 31 december 2021 uppgick till 198,6 mEUR (31 december 2020: 61,6 mEUR).
 • Skuldsättningsgrad5 uppgick till 2,8 per den 31 december 2021 (2,1 per den 31 december 2020).
 • Likvida medel uppgick till 180,2 mEUR (31 december 2020: 46,3 mEUR); denna ökning beror på kassaflöde från verksamheten, en kapitalökning samt en obligationsemission under 2021.
 • Vinst per aktie (EPS) uppgick till 0,11 EUR (helåret 2020 före utspädning: 0,04 EUR / efter utspädning: 0,03 EUR). Vins per aktie justerat för förvärvsrelaterade (PPA)avskrivningar10 uppgick till 0,20 EUR (helåret 2020 före utspädning: 0,04 EUR / efter utspädning: 0,03 EUR).

 

UTVALDA NYCKELTAL, MGI GROUP

I mEUR

Kv4 2021

Kv4 2020

Helår 2021

Helår 2020

Nettoomsättning

80,2

48,7

252,2

140,2

Årlig intäktstillväxt

65%

73%

80%

67%

EBITDA6

20,9

9,0

65,0

26,5

EBITDA marginal7

26%

19%

26%

19%

Just. EBITDA2

23,3

10,1

71,1

29,1

Just. EBITDA-marginal9

29%

21%

28%

21%

Just. EBIT3

19,4

5,8

54,8

17,5

Just. EBIT-marginal8

24%

12%

22%

12%

Nettovinst

7,4

2,0

16,1

2,7

 

UTVALDA NYCKELTAL, MGI SEGMENT

MGI Media Segment

 

 

 

 

I mEUR

Kv4 2021

Kv4 2020

Helår 2021

Helår 2020

Nettoomsättning

51,2

24,2

139,6

65,0

Årlig intäktstillväxt

111%

-

115%

59%

EBITDA

11,7

2,1

25,8

5,1

EBITDA-marginal

23%

9%

19%

8%

Just. EBITDA

12,3

2,4

28,0

6,0

Just. EBITDA marginal

24%

10%

20%

9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGI Games Segment

                                     

 

 

 

 

I mEUR

Kv4 2021

Kv4 2020

Helår 2021

Helår 2020

Nettoomsättning

29,0

24,5

112,6

75,2

Årlig intäktstillväxt

19%

-

50%

74%

EBITDA

9,2

6,9

39,2

21,4

EBITDA-marginal

32%

28%

35%

29%

Just. EBITDA

11,0

7,7

43,1

23,2

Just. EBITDA-marginal

38%

31%

38%

31%

                           

 

Bokslutskommunikén för 2021 finns tillgänglig på MGIs webbplats www.mgi-se.com på sidorna för Investor Relations. All finansiell information är preliminär och översiktligt  granskad men inte reviderade.
-Slut på MAR release-

-Mer information från bolaget om denna nyhet -

KOMMENTAR FRÅN REMCO WESTERMANN, VD

"2021 har varit en viktig del av vår spännande resa, och vi omvandlade MGI från ett renodlat spelföretag 2012 till en mjukvaruplattform för media med stark tillgång till i första hand spelinnehåll. Under de senaste två åren, har vi via vårt fokus på att integrera och länka samman de två framgångsrika elementen media och spel steg för steg utvecklat ett unikt bolag. Vi kombinerar fördelarna från de snabbväxande marknaderna för digitala media och spel. Fördelen med ett helt integrerat mjukvarubolag för media med eget innehåll är uppenbar och marknaden inser detta. Microsofts senaste köp av Activision Blizzard samt teknologiplattformen Xandr för media är en signal och med företag som AppLovin, Zynga och Skillz har fler framgångsrika företag kombinerat eller börjat kombinera media och spel under de senaste åren.

Detta händer i en tid då det blir allt svårare för annonsörer och medieföretag att skaffa tillförlitliga data för att riktad marknadsföring. Spelportföljen är en stark konkurrensfördel för mediearmen, och en stark mediearm är en enorm konkurrensfördel för dels effektivt användarförvärv, dels intäktsgenereringen i bolagets egna spel. Detta synergiskapande ömsesidiga beroende har skapat ett svänghjul som har lett till 38 % organisk årlig tillväxt för MGI 2021. Sammantaget kunde vi öka nettointäkterna organiskt och genom M&A med 80 % till 252 miljoner EUR 2021. Detta parades ihop med en solid justerad EBITDA-marginal på 28%.

Vår verksamhet fortsatte att generera starka fria kassaflöden trots rekordstora investeringar i vår mjukvaruplattform för media i kombination med fler än 350 lanseringar av casual-spel vilket resulterade i annonsintäkter från egna spel på rekordnivå. Parallellt växte vi vår kundbas på programmeringsplattformen för media till 418 mjukvarukunder med mer än 100kEUR intäkter per år. Detta är baserat på tillägg av ytterligare 316 mjukvaruklienter med över 100kEUR intäkter per år, vilket sammantaget återspeglar en tillväxttakt på 410% för mjukvarukunder. Vi ser fram emot att fortsätta på den här vägen - genom att ytterligare kombinera vår mjukvaruplattform för media med egna spel - och ser en stor potential för de kommande åren", säger Remco Westermann, VD för MGI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Noter - Alla noter definieras som i MGIs bokslutskommunikén för 2021 

Not (1) Organisk intäktstillväxt: Organisk intäktstillväxt inkluderar tillväxt beräknad på årsbasis från företag som varit inom koncernen i tolv månader eller mer. Det som exkluderas är intäktsökningen från förvärv som inte varit en del av koncernen under de senaste tolv månaderna, och nedgången från försäljning till följd av nedläggningar/avyttringar av hela verksamheter.

Not (2) Justerad EBITDA: Redovisad EBITDA exklusive engångskostnader. EBITDA-justeringar uppgick till 2,4 mEUR i kv4 2021 och gjordes till stor del för engångskostnader M&A-relaterade kostnader samt ESOP-programmet.

Not (3) Justerad EBIT: Resultat före räntor och skatter exklusive engångskostnader och förvärvsrelaterade (PPA) avskrivningar till följd av M&A-relaterade köpeskillingar. [För justeringar, se fotnot 2 ovan.]

Not (4) Räntebärande nettoskuld: Räntebärande Finansiell skuldsättning exklusive aktieägar- och närståendelån minus Kontanter och Likvida medel.

Not (5) Skuldsättningsgrad: Netto räntebärande skuld dividerat med justerad EBITDA för de senaste 12 månaderna.

Not (6) EBITDA: Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar.

Not (7) EBITDA-marginal: EBITDA i procent av nettoomsättningen.

Not (8) Justerad EBIT-marginal: Justerat EBIT-resultat I procent av nettoomsättningen.     

Not (9) Justerad EBITDA-marginal: Justerat EBITDA I procent av nettoomsättningen.

Not (10) Förvärvsrelaterade (PPA) avskrivningar: avskrivningar på förvärvade tillgångar som inte är avdragsgilla skattemässigt.

 

Inbjudan till investerarpresentation

MGI bjuder in investerare att delta i presentationen av årets resultat med Remco Westermann (VD) och Paul Echt (CFO) måndagen den 28 februari 2022 kl. 10.00 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska och kommer även att finnas tillgänglig på begäran på Bolagets hemsida www.mgi-se.com.

För att delta via webbsändning, besök:

https://tv.streamfabriken.com/media-and-games-invest-q4-2021

För att delta via telefon, ring:

Sverige: +46856642692

Storbritannien: +443333009261

USA: +16467224903

Tyskland: +4969222239167

 

Ansvariga parter

Denna information är sådan information Media and Games Invest SE är skyldigt att offentliggöra i enlighet med (EU) marknadsmissbruksförordningen 596/2014. Informationen i denna release har offentliggjorts genom byrån för de ansvariga personerna som anges nedan för publicering vid den tidpunkt som anges av MGIs nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av denna release. Nedanstående ansvariga personer kan kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sören Barz
Head of Investor Relations
+49 170 376 9571
soeren.barz@mgi-se.com, investor@mgi-se.com
www.mgi-se.com

Jenny Rosberg, ROPA, IR kontakt Stockholm
+46707472741
Jenny.rosberg@ropa.se

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR kontakt Frankfurt
+49 69 9055 05 51
mgi@edicto.de

Om Media and Games Invest SE

Media and Games Invest SE ("MGI") är en mjukvaruplattform för media med i första hand stark tillgång på spelinnehåll. MGIs huvudsakligen operativt närvarande i Europa och Nordamerika. Bolaget kombinerar organisk tillväxt med värdegenererande synergiskapande förvärv, uppvisar en kontinuerlig stark, lönsam tillväxt med en genomsnittlig årligt tillväxt CAGR på 78% (2018 - LTM Q3'21). Utöver stark organisk tillväxt har MGI Group framgångsrikt förvärvat mer än 35 bolag och tillgångar under de senaste 6 åren. De förvärvade tillgångarna och bolagen är integrerade och för att uppnå effektivitetsvinster och konkurrensfördelar används bland annat molnteknologier. MGI är ett Societas Europaea på Malta (registreringsnummer SE 15) och bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och i skalasegmentet på Frankfurtbörsen. Bolaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm och på Frankfurtbörsens öppna marknad.

Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399. 

Framåtblickande uttalanden

Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden som återspeglar bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för bolagets och koncernens framtida verksamhetsresultat, finansiell ställning, likviditet, resultat, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter och de marknader där företaget och koncernen verkar. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "kan", "planera", "uppskatta", "kommer", "bör", "kunde", "siktar" eller "kan" eller, i varje fall, deras negativa eller liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i detta meddelande, inklusive proforma finansiella siffror som behandlas däri, är baserade på olika antaganden, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden. Även om företaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden och proforma finansiella siffror är rimliga kan det inte ge några garantier för att de kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från de som anges i de framåtblickande uttalandena som ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan orsaka att faktiska händelser avviker väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande av sådana framåtblickande uttalanden. Företaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i denna utgåva (inklusive proforma finansiella siffror) är fria från fel och läsare av denna utgåva bör inte förlita sig onödigt mycket på de framåtblickande uttalandena i denna release. Informationen, åsikterna och framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller implicit finns häri gäller endast från dess datum och kan ändras utan föregående meddelande. Varken företaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några ändringar av framtidsinriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i samband med innehållet i denna utgåva, såvida det inte krävs enligt lag eller tillämpliga börsregler.

 

 

 Dokument: MGI - Year End Report 2021

1289303  28.02.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1289303&application_name=news&site_id=jotup