CNI Nordic 5 AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021

Information
Retrieved on: 
tisdag, mars 1, 2022 - 5:05pm
⚠generated by AI:
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2022-02-28

CNI Nordic 5 AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021

 

 

CNI Nordic 5 AB (publ), org. nr. 559145-1801 ("Bolaget"), avger årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen ersätter även en bokslutskommuniké och innehåller därför, utöver helåret, även de oreviderade jämförelseperioderna juli - december 2020 respektive 2021.

Helåret 2021

  • Resultat efter skatt uppgick till 171 944 (2 214) TSEK
  • Resultat per preferensaktie P2 uppgick till 229,46 (2,95) SEK/aktie
  • Resultat per preferensaktie P1 uppgick till 61,90 (0,80) SEK/aktie
  • Substansvärdet per preferensaktie P2 uppgick till 631,19 (401,72) SEK/aktie
  • Substansvärdet per preferensaktie P1 uppgick till 70,19 (8,29) SEK/aktie
  • Nettokassan uppgick till 3 903 (15 964) TSEK

 

Andra halvåret 2021 (oreviderat)

  • Resultat efter skatt uppgick till 132 604 (-134) TSEK
  • Resultat per preferensaktie P2 uppgick till 176,96 (-0,18) SEK/aktie
  • Resultat per preferensaktie P1 uppgick till 47,74 (-0,05) SEK/aktie

 

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 

Sedan den 31 december 2021 har inga väsentliga händelser för Bolaget inträffat.

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, CNI Nordic 5 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som CNI Nordic 5 AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 28 februari 2022 klockan 14:00 CET.Dokument: CNI Nordic 5 AB (publ) årsredovisning 2021  
Dokument: CNI Nordic 5 AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021  

1290143  28.02.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1290143&application_name=news&site_id=jotup