Media and Games Invest SE: Styrelsen har beslutat att föreslå nästa årsstämma att huvudkontoret flyttas från Malta till Sverige

Information
Retrieved on: 
onsdag, februari 9, 2022 - 8:03amMedia and Games Invest SE: Styrelsen har beslutat att föreslå nästa årsstämma att huvudkontoret flyttas från Malta till Sverige

  • Flytten till Sverige är ett logiskt nästa steg för Bolaget efter noteringen i Sverige 2020
  • Svensk lagstiftning och bolagsstyrning tillämpas, MGI kommer att utse en valberedning och styrelsen kommer att inrätta ersättnings- samt revisionsutskott för att spegla storleken på den underliggande verksamheten
  • I linje med inrättandet av de nya utskotten i styrelsen planerar bolaget också att utöka antalet ledamöter i styrelsen
  • Ordförande- och VD-rollen kommer att separeras i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, Remco Westermann kvarstår som VD och styrelseledamot i bolaget
  • Omlokaliseringen och optimeringen av bolagsstyrningsstrukturen kommer att ge bolaget bättre tillgång till kapitalmarknaderna eftersom vissa investerare har restriktioner för att investera i maltesiska företag

 

9 februari 2022 - Media and Games Invest SE ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101; ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange): Styrelsen beslutade att föreslå aktieägare vid nästa årsstämma att flytta Bolagets säte och huvudkontor från Malta till Sverige, och därmed slutföra MGIs omvandlingsprocess som startade 2020 med noteringen i Sverige. Med börsnoteringen 2020 och omvandlingen till ett SE (Societas Europaea, European Company) 2021 slutfördes viktiga steg i omvandlingen. Genom flyttningen till Sverige och ytterligare förstärkning av bolagsstyrningen räknar Bolaget med att genomföra övergången i slutet av 2022 med ett ikraftträdandedatum i januari 2023. Styrelsen och ledningen förväntar sig att den genomförda omvandlingen lägger grunden för verksamhetens framtida resultat och tillväxt. Den kommer att ytterligare stärka MGIs rykte, öppna upp Bolaget för ytterligare investerargrupper och ytterligare minska den geografiska riskpremien för MGIs aktie.

Bakgrund om omlokaliseringen till Sverige

Som ett resultat av Maltas grålistning av Financial Action Task Force (FATF) i mitten av 2021, anser styrelsen och ledningen för MGI att Bolagets registrering på Malta kan resultera i en ökad riskpremie på bolagets aktier. Dessutom kan företagets maltesiska registrering också hindra vissa potentiella investerare från att investera i bolaget.

Med tanke på att Bolagets kärnverksamhet finns i Nordamerika och Kontinentaleuropa, och att dess verksamhet inte är knuten till Malta, har styrelsen valt Sverige som Bolagets nya säte och huvudkontor. Styrelsens beslut motiverades av att bolaget:

  • har varit noterat i Sverige sedan 2020,
  • Bolaget redan är bekant med de lokala kapitalmarknaderna och
  • har ett mycket starkt lokalt nätverk på plats, samt flera operativa dotterbolag och anställda i Stockholm.

Dessutom kommer en stor del av Bolagets aktieägare från Norden och regelverket är globalt erkänt. Medan MGIs noteringsstruktur för närvarande täcker tre jurisdiktioner - Malta (registrerat kontor), Tyskland (notering) och Sverige (notering) - kommer den administrativa komplexiteten att minska avsevärt till följd av omlokaliseringen.

Stärkt struktur för svensk bolagsstyrning

Sedan 2018 har MGIs intäkter vuxit från 45mEUR till 221mEUR för LTM Q3 2021. Under samma period har antalet anställda ökat ungefär 5 gånger. Följaktligen har även kraven på MGIs strukturer för styrning förändrats väsentligt. De planerade åtgärderna kommer att fortsätta den process som påbörjades 2020 för att anpassa, optimera och stärka strukturen för bolagsstyrning i linje med bolagets storlek och tillväxt.

Specifikt kommer en valberedning att inrättas för att förbereda beslut inför bolagsstämmor och styrelsen kommer att inrätta ett ersättningsutskott samt ett revisionsutskott i enlighet med svensk lag och Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen och ledningen förväntar sig att dessa åtgärder kommer att ha en positiv inverkan på den operativa verksamheten på lång sikt. Samtidigt anpassar bolaget sig till den svenska standarden som är internationellt erkänd vilket medför ytterligare ökad transparensen och delaktighet från aktieägarna.

Ordförandens citat

"Sverige har under de senaste åren blivit vårt hem tack vare noteringen på Nasdaq Stockholms First North Premier Growth Market och våra kapitalmarknadsaktiviteter. Dessutom har förvärven av Platform 161 och Match2One ökat vår geografiska närvaro i Sverige. Eftersom vi redan har en stark infrastruktur i Sverige och tillämpar svensk kod för bolagsstyrning ser vi en flytt till Sverige och anpassning med utskott i styrelsen i linje med god svensk bolagsstyrning som det logiska nästa steget för oss", säger Remco Westermann, nuvarande VD och styrelseordförande av MGI.

Ansvariga parter

Informationen i denna utgåva har offentliggjorts genom byrån för de ansvariga personerna som anges nedan för publicering vid den tidpunkt som anges av MGI:s nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av denna utgåva. Nedanstående ansvariga personer kan kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sören Barz
Head of Investor Relations
+49 170 376 9571
soeren.barz@mgi-se.com, investor@mgi-se.com
www.mgi-se.com

Jenny Rosberg, ROPA, IR kontakt Stockholm
+46707472741
Jenny.rosberg@ropa.se

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR kontakt Frankfurt
+49 69 9055 05 51
mgi@edicto.de

Om Media and Games Invest SE

Media and Games Invest SE är ett digitalt integrerat spel och medieföretag med huvudsaklig operativ närvaro i Europa och Nordamerika. Bolaget kombinerar organisk tillväxt med värdegenererande synergiskapande förvärv, uppvisar en kontinuerlig stark, lönsam tillväxt med en genomsnittlig årligt tillväxt CAGR på 78% (2018 - LTM Q3'21). Utöver stark organisk tillväxt har MGI Group framgångsrikt förvärvat mer än 35 bolag och tillgångar under de senaste 6 åren. De förvärvade tillgångarna och bolagen är integrerade och för att uppnå effektivitetsvinster och konkurrensfördelar används bland annat molnteknologier. MGI är ett Societas Europaea på Malta (registreringsnummer SE 15) och bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och i skalasegmentet på Frankfurtbörsen. Bolaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm och på Frankfurtbörsens öppna marknad.

Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

 Dokument: PR Relocation SWE

1278155  09.02.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1278155&application_name=news&site_id=jotup