Media and Games Invest levererar ytterligare ett starkt kvartal med en intäktstillväxt på 80%, understruken av en organisk tillväxt på 41 %, med en solid justerad EBITDA-marginal på 30 % i Q3'21

×

Felmeddelande

 • Notice: Trying to get property 'docs' of non-object i eval() (rad 11 av /var/www/7/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: Invalid argument supplied for foreach() i eval() (rad 11 av /var/www/7/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
Information
Retrieved on: 
måndag, november 15, 2021 - 8:03am
Stock Symbol: 
Geotags: Media and Games Invest SE levererar ytterligare ett starkt kvartal med en intäktstillväxt på 80%, intäktstillväxten kommer från en organisk tillväxt på 41%, med en solid justerad EBITDA-marginal på 30% under kv3'21

 

 • Nettoomsättningen uppgick till 62,9 mEUR (kv3'20: 35,0 mEUR), vilket är en ökning med 80%. Ökningen är hänförlig till en stark organisk tillväxt på 41% (27% inkl. nedläggningar/avyttringar) under kvartalet samt positiv utveckling från genomförda förvärv, KingsIsle och Smaato under år 2021.

 

 • Just. EBITDA tredubblades till 19,0 mEUR (kv3'20: 6,4 mEUR) vilket återspeglar en betydande förbättring av den justerade EBITDA-marginalen från 18% till 30% baserat på uppskalning av affären, realiserade synergier samt kostnadsbesparingar efter förvärv.

 

 • Under kv3'21 uppnådde MGI den högsta tillväxttakten för vinst- och organisk tillväxt någonsin, trots stora förändringar och osäkerheter i nuvarande marknadsmiljö. Ledningen anser att bolaget är väl positionerat för att dra nytta av de pågående marknadsförändringarna under de kommande kvartalen.

 

 • MGI avser att ytterligare utveckla sin bolagsstyrning för att återspegla den dynamiska tillväxten och internationaliseringen

 

15 november 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101; kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) publicerar sin delårsrapport för kv3 2021 och fortsätter framgångsrikt strategin att "BUY. INTEGRATE. BUILD & IMPROVE.", vilket resulterat i en intäktstillväxt (CAGR) på 78 % sedan 2018 och en utomordentligt stark utveckling av lönsamheten, ökning av justerade EBITDA-marginalen till 30 %. Fram till 2017 låg fokus enbart på förvärvsdriven tillväxt - för att bygga kritisk volym - sedan 2018 har MGI ökat sin organiska tillväxt1 från 5% på årsbasis till 41% (27% inkl. nedläggningar/avyttringar av influenser- och performance marketingaffären) under kv3'21.

HÖJDPUNKTER UNDER KV 3 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 62,9 mEUR (Kv3'20: 35,0 mEUR), vilket är en ökning med 80%.
 • Just. EBITDA2 uppgick till 19,0 mEUR (Q3'20: 6,4 mEUR), vilket är en ökning med 199 %.
 • Just. EBIT3 uppgick till 15,0 mEUR (Q3'20: 4,0 mEUR), vilket är en ökning med 270%.
 • Vinst per aktie (EPS) före utspädning uppgick till EUR 0,02 (kv3'20: EUR 0,02). EPS före/efter utspädning justerad för avskrivning på anskaffningsvärden förvärv (PPA-avskrivningar) uppgick till EUR 0,04 (kv3'20: EUR 0,04).

HÖJDPUNKTER FÖRSTA 9 MÅNADERNA 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 172,0 mEUR (kv1-kv3'20: 91,5 mEUR), vilket är en ökning med 88% jämfört med kv1-kv3'20.
 • Justerad. EBITDA uppgick till 47,8 mEUR (kv1-kv3'20: 19,0 mEUR), vilket är en ökning med 151%.
 • Just. EBIT uppgick till 35,4 mEUR (kv1-kv3'20: 11,7 mEUR), vilket är en ökning med 204%.
 • Räntebärande nettoskuld4 per den 30 september 2021 uppgick till 172,8 mEUR (31 december 2020: 61,6 mEUR).
 • Skuldsättningsgrad5 uppgick till 3,0 per den 30 september 2021 (2,1 per 31 december 2020). På proformabasis - med hänsyn till EBITDA LTM för förvärvade Smaato och KingsIsle - är skuldsättningsgraden långt under 2,5x.
 • Likvida medel uppgick till 198,5 mEUR (31 december 2020: 46,3 mEUR) på grund av kapitalanskaffning samt en ökning av obligationen under kv1-kv3'21.

 

UTVALDA NYCKELTAL, MGI GROUP

I mEUR

kv3 2021

kv3 2020

kv1-kv3 '21

kv1-kv3 '20

Helår 2020

NETTOOMSÄTTNING

62,9

35,0

172,0

91,5

140,2

Intäktstillväxt, årsbasis

80%

29%

88%

64%

67%

EBITDA6

17,5

5,9

44,1

17,5

26,5

EBITDA-marginaler7

28%

17%

26%

19%

19%

Just. EBITDA

19,0

6,4

47,8

19,0

29,1

Just. EBITDA-marginaler

30%

18%

28%

21%

21%

Just. EBIT

15,0

4,0

35,4

11,7

17,5

Just. EBIT-marginal8

24%

12%

21%

13%

12%

Nettoresultat

3,0

0,3

8,7

0,7

2,7

 

UTVALDA NYCKELTAL PER SEGMENT

MGI-spelsegment

                                     

 

 

 

I mEUR

kv3 2021

kv3 2020

kv1-kv3 '21

kv1-kv3 '20

Helår 2020

NETTOOMSÄTTNING

28,1

18,0

83,6

50,7

75,2

Intäktstillväxt på årsbasis 

56%

-

65%

-

74%

EBITDA

10,3

4,8

30,0

14,6

21,4

EBITDA marginal

37%

27%

36 %

29 %

29 %

Just. EBITDA

10,7

5,0

32,1

15,5

23,2

Just. EBITDA-marginal

38%

28%

38%

31%

31%

 

 

 

 

 

 

 

 

MGI Media Segment

 

 

 

 

 

I mEUR

kv3 2021

kv3 2020

kv1-kv3 '21

kv1-kv3 '20

FY 2020

NETTOOMSÄTTNING

34,8

17,0

88,4

40,8

65,0

Intäktstillväxt årsbasis 

105%

-

117%

-

59%

EBITDA

7,2

1,1

14,2

3,0

5,1

EBITDA marginal

21%

7%

16 %

7 %

8 %

Just. EBITDA

8,3

1,4

15,6

3,5

6,0

Just. EBITDA-marginal

24%

8%

18%

9%

9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2021 finns tillgänglig på MGIs webbplats för Investor Relations www.mgi-se.com. All finansiell information är preliminär och inte revisorgranskad.

VD REMCO WESTERMANN KOMMENTERAR

"Tredje kvartalet 2021 präglades av stark osäkerhet i marknaden på grund av flera och delvis till och med störande förändringar i förutsättningar för våra sektorer. Dessa förändringar inkluderade till exempel den kinesiska regeringens regler för spelindustrin och Apples implementering av IDFA- ändringar, samt osäkerhet bland investerare om framtiden för de så kallade coronavinnarna, för att bara nämna några. Marknadsförändringarna hade dock ingen negativ inverkan på MGIs operativa verksamhet. Snarare tvärtom, MGI upplever förändringarna och störningarna som möjligheter att förbättra sin position. Speciellt förändringarna av IDFA och spelföretagens ökade fokus på effektivt användarförvärv för att driva organisk tillväxt stödjer MGIs tillväxt. Kvartal 3 2021 var ytterligare ett rekordkvartal för MGI, med dess bästa resultat och organiska tillväxttakt hittills.", säger Remco Westermann, VD och styrelseordförande för Media and Games Invest SE. 

 

BOLAGSSTYRNING

För att på ett adekvat sätt återspegla den starka intäktstillväxten - och den storlek som bolaget nu uppnått - har MGI vidtagit åtgärder och kommer att fokusera ytterligare på olika aktiviteter för att utveckla sin bolagsstyrning. Till exempel har ett projekt initierats med KPMG för att ytterligare förbättra övergripande intern kontroll och styrning i hela koncernen. Detta för att skapa förutsättningar för att kunna öka intäkterna inom nuvarande strukturer med 25-30 % per år under det kommande decenniet. Ett annat exempel är vår flytt från Malta. Den planerade förändringen från PLC till SE har slutförts. Men eftersom den ursprungligen planerade flyttningen från Malta till Luxemburg inte längre är möjlig på grund av Euroclears senaste beslut - att inte ansluta Euroclear från inte redan anslutna länder och därmed till Stockholmsbörsen. MGI håller för närvarande på att utvärdera möjliga jurisdiktioner för MGI tillsammans med sina rådgivare. För närvarande förväntar sig ledningen att omlokaliseringsprocessen kan starta senast den 1 januari 2023. 

MGI planerar att utöka styrelsen för att bättre spegla bolagets internationella karaktär och lägga till ytterligare nyckelkompetens och professionalism. I detta sammanhang diskuteras bildandet av olika utskott till styrelsen. Eftersom den nya jurisdiktionen också kommer att ha en inverkan på den erforderliga bolagsstyrningsstrukturen så arbetar styrelsen och ledningen tillsammans med oberoende Tier 1-experter för att lägga fram förslag på en förbättrad styrningsstruktur till aktieägarna inför nästa årsstämma.

Remco Westermann: "Som en del av vårt arbete med att förbättra transparensen har vi även utökat våra kvartalsrapporter och börjat rapportera om organisk tillväxt, utökat segmentsrapporteringen och vi har publicerat en årlig hållbarhets- och bolagsstyrningsrapport". Medan hållbarhetsrapporten publicerades i juni 2021, finns MGIs första bolagsstyrningsrapport nu tillgänglig på bolagets hemsida i avsnittet om bolagsstyrning. Båda rapporterna kommer i fortsättningen att ingå i årsredovisningen.

Noter - Alla noter definieras som i delårsrapporten för Q3 2021 av MGI

Not (1)Organisk tillväxt: Organisk tillväxt inkluderar tillväxt beräknad på årsbasis från bolag som varit inom koncernen i tolv månader eller mer. Intäktsökningen från förvärv som inte varit en del av koncernen under de senaste tolv månaderna exkluderas samt nedgången i försäljningen som är hänförlig till nedläggningar och avyttringar av hela verksamheter.

Not (2) Justerad EBITDA: Rapporterad EBITDA exklusive engångskostnader. EBITDA-justeringar uppgick till 1,5 mEUR och gjordes till stor del för engångskostnader på grund av nedläggningen/ avyttringar av influencer- och performanceverksamheten, M&A (juridiska och rådgivning) relaterade kostnader för Smaato-förvärvet samt ESOP-programmet.

Not (3) (Justerad) EBIT: Resultat före räntor och skatter exklusive engångskostnader och PPA-avskrivningar. [För justeringar, se fotnot 2 ovan.]

Not (4) Räntebärande nettoskuld: Räntebärande Finansiell skuldsättning exklusive aktieägar- och närståendelån minus Kontanter och Likvida medel.

Not (5) Bruttotal: Netto räntebärande skuld dividerat med justerad EBITDA för de senaste 12 månaderna.

Not (6) EBITDA: Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar.

Not (7) EBITDA-marginal: EBITDA i procent av nettoomsättningen.

Not (8) Justerad EBIT-marginal: Justerad EBITDA i procent av nettointäkter

 

Inbjudan till investerarpresentation

MGI inbjuder investerare att delta i presentationen av resultatet för tredje kvartalet av Remco Westermann (VD) och Paul Echt (CFO) tisdagen den 16 november, 2021 klockan 15.00 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska och kommer även att finnas tillgänglig på begäran på Bolagets hemsida www.mgi-se.com.

För att delta via webbsändning, besök:

https://tv.streamfabriken.com/media-and-games-invest-q3-2021

För att delta via telefon, ring:

Sverige: +46856642705

Storbritannien: +443333009034 

USA: +16467224902

Tyskland: +4969222220377

 

Ansvariga parter

Informationen i detta meddelande har offentliggjorts genom myndigheten för de ansvariga personerna nedan för publicering vid den tidpunkt som anges av MGI: s nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av detta meddelande. Ansvariga personer nedan kan kontaktas för ytterligare information.

Detta är en översättning av den engelskaoriginalformuleringen. Vid avvikelser gäller den engelska versionen som finns tillgänglig via bolagets hemsida mgi.group.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Sören Barz
Chef för investerarrelationer
+49 170 376 9571
soeren.barz@mgi-se.com, investor@mgi-se.comwww.mgi-se.com

Jenny Rosberg, ROPA, IR kontakt Stockholm
+46707472741
Jenny.rosberg@ropa.se

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR kontakt Frankfurt
+49 69 9055 05 51
mgi@edicto.de

Om Media och spel Invest SE

Media and Games Invest SE är ett integrerat digitalt spel- och medieföretag med största delen av sin verksamhet i Europa och Nordamerika. Bolaget kombinerar organisk tillväxt med värde- och synsergiskapande förvärv och visar kontinuerlig stark och lönsam tillväxt med en CAGR på 78% från 2018. Vid sidan av en stark organisk tillväxt har MGI Group framgångsrikt förvärvat mer än 30 bolag och tillgångar under de senaste sex åren. De förvärvade tillgångarna och bolagen integreras genom bland annat aktivt användande av molnteknologier för att skapa effektivitetsvinster och konkurrensfördelar. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och segmentet Scale på Frankfurtbörsen. Bolaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm och på Frankfurt Stock Exchange Open Market.

Framåtblickande uttalande

Detta innehåller framåtblickande uttalanden som återspeglar bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för bolagets och koncernens framtida verksamhetsresultat, finansiellt ställning, likviditet, resultat, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter och de marknader där företaget och koncernen verkar. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "kan", "planera", "uppskatta", "kommer" , "bör", "kunde", "siktar" eller "kan" eller, i varje fall, deras negativa eller liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i detta meddelande, inklusive proforma finansiella siffror som behandlas däri, är baserade på olika antaganden, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden. Även om företaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden och proforma finansiella siffror är rimliga kan det inte ge några garantier för att de kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från de som anges i de framåtblickande uttalandena som ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan orsaka att faktiska händelser avviker väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande av sådana framåtblickande uttalanden. Företaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i denna utgåva (inklusive proforma finansiella siffror) är fria från fel och läsare av detta meddelande bör inte förlita sig onödigt mycket på de framåtblickande uttalandena i denna utgåva. Informationen, åsikterna och framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller implicit finns häri gäller endast från dess datum och kan ändras utan föregående meddelande. Varken företaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några ändringar av framtidsinriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i samband med innehållet i denna release, såvida det inte krävs enligt lag eller tillämpliga börsregler.

 

 Dokument: MGI Interim Q3 2021 Report

1248855  15.11.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1248855&application_name=news&site_id=jotup