Novotek AB: Delårsrapport Januari - september 2021

×

Felmeddelande

  • Notice: Trying to get property 'docs' of non-object i eval() (rad 11 av /var/www/7/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() i eval() (rad 11 av /var/www/7/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
Information
Retrieved on: 
torsdag, november 11, 2021 - 1:11pm
Stock Symbol: 
Geotags: Delårsrapport Januari - september 2021


* Rörelseintäkterna uppgick till 281,5 (226,2) MSEK, varav 82,0 (68,0) under tredje kvartalet.

* Rörelseresultatet uppgick till 33,0 (22,9) MSEK, varav 8,4 (6,4) under tredje kvartalet.

* Resultatet efter skatt uppgick till 25,1 (16,6) MSEK, varav 6,0 (4,9) under tredje kvartalet.

* Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, per aktie uppgick till 2,4 (1,6) kronor, varav 0,6 (0,5) under tredje kvartalet.

* Orderingången uppgick till 275,1 (221,6) MSEK, varav 80,9 (61,8) under tredje kvartalet.

* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 31,0 (43,6) MSEK, varav 3,5 (9,9) under tredje kvartalet.


Marknadsläge

Novoteks utveckling under tredje kvartalet var i linje med första halvan av 2021, god på de flesta av våra marknader. Intresset för Digitalisering har fortsatt under sommaren och antalet förfrågningar har ökat under hela 2021. En viss osäkerhet har kunnat skönjas i UK i slutet av tredje kvartalet. Uppdateringar och förbättringar av våra kunders befintliga system bidrog positivt till utvecklingen.

Strategiska och viktiga händelser under tredje kvartalet

Under tredje kvartalet förvärvades en minoritetspost i det tyska bolaget TG Alpha GmbH. Detta är ett led i att på ett strukturerat sätt investera i Tyskland. Bolaget handlar med samma produkter som övriga Novotek men med tillägget att de även har en Cyber security verksamhet. Kombinationen var avgörande för vårt beslut och Novotek har möjlighet att under de kommande åren förvärva majoriteten i bolaget. Vi har även fortsatt våra satsningar i UK och Schweiz och utökat och flyttat kontor, allt för att göra Novotek till en mer attraktiv leverantör och partner inom Digitalisering. 

Utsikter

Läget framöver i olika marknader, industrier och applikationer bedöms mycket skiftande. Intresset för investeringar hos våra kunder inom Digitalisering, Cyber security och Industri 4.0 bedöms fortsatt påverka utvecklingen positivt. Osäkerheten ligger i takten, men det digitala är framtiden och Corona-utbrottet kommer att påskynda utvecklingen. En tydlig trend är att större initiativ är mindre intressanta utan det viktigaste är att ta små steg och se resultat innan man fortsätter.

Resultat och finansiell ställning
Omsättning och resultat

Perioden juli-september 2021


Novotekkoncernen redovisar för tredje kvartalet 2021 ett rörelseresultat på 8,4 (6,4) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,6 (0,5) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 82,0 (68,0) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 10,2 (9,4) procent.

Perioden januari-september 2021

Novotekkoncernen redovisar för de tre första kvartalen 2021 ett rörelseresultat på 33,0 (22,9) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 2,4 (1,6) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 281,5 (226,2) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 11,7 (10,1) procent. 

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-september 2021 till 31,0 (43,6) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 55,0 (56,0) procent.

Likvida medel uppgick till 101,0 (99,4) miljoner kronor och räntebärande skulder till kreditinstitut uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen 

Den 1 november avgick Claes Lindqvist från styrelsen.

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till september 2021 ökat med 21 personer. Den 30 september 2021 uppgick antalet anställda till 157 jämfört med 140 föregående år. 

Investeringar

Bruttoinvesteringar under de tre första kvartalen 2021 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,1 (0,0) miljoner kronor. Aktivering av utvecklingsutgifter under de tre första kvartalen 2021 uppgick till 0,6 (0,8) miljoner kronor.

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för de tre första kvartalen 2021 till 7,9 (7,0) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 22,4 (3,5) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 23,9 (4,3) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 4,0 (2,4) miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna delårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.  

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2020.  

Finansiella instrument 

Förutom villkorad tilläggsköpeskilling och tillkommande köpeskilling, har Novotek för närvarande inga andra finansiella instrument som värderas till verkligt värde med ev.

omvärderingseffekt i resultaträkningen utan alla andra finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Kommande rapporttillfällen


17 februari 2022

Bokslutskommuniké januari - december 2021


10 maj 2022 

Delårsrapport januari - mars 2022 

samt årsstämma


18 augusti 2022

Halvårsrapport januari - juni 2022


10 november 2022 

Delårsrapport januari - september 2022


16 februari 2023

Bokslutskommuniké januari - december 2022


Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.


Malmö 11 november 2021Novotek AB

Styrelsen


Göran Andersson

Ordförande


Charlotta Johnsson


Fredrik Larsson


Anna Bjelm


Tobias Antius

Verkställande direktörInformation

För ytterligare information kontakta:


Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915 

tobias.antius@novotek.com


Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com


Delårsrapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november, 2021 kl. 14:00 (CET).Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.


Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.


Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson,  Fortum, Jotun,  Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.


Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö

Tel : 040-316900

Fax:  040-947617

www.novotek.com

info@novotek.com 

Organisationsnummer: 556060-9447

 


Dokument: Novotek AB - Delårsrapport januari - september 2021

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1248367Novotek AB

/ 68 Kvartalsrapport
Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.

Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1248367  11.11.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1248367&application_name=news&site_id=jotup