Styrelsen i Coeli Private Equity AB beslutar om återköpsprogram inom ramen för bemyndigande från årsstämman

Information
Retrieved on: 
tisdag, oktober 5, 2021 - 11:23am
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2021-10-05

 

Styrelsen i Coeli Private Equity AB beslutar om återköpsprogram inom ramen för bemyndigande från årsstämman

 

Styrelsen i Coeli Private Equity AB ("Bolaget") har inom ramen för det bemyndigande från årsstämman som hölls den 30 september 2021, beslutat om att genomföra ett återköpsprogram.  Återköpsprogrammet omfattar högst så många stamaktier att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av totalt antal aktier i Bolaget.

 

Bolagets aktier är sedan den 25 november 2019 upptagna till handel på den reglerade marknaden Nordic AIF som drivs av Nordic Growth Market NGM AB.

 

Syftet med förvärv av egna aktier är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur för att därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Förvärv av aktier får ske vid, ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma 2022 genom förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av stamaktier eller genom handel på NGM Nordic AIF. Förvärv får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det på NGM vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras av NGM. Betalning för aktierna ska erläggas kontant. Förvärv ska i övrigt ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av NGM Equitys börsregler och andra tillämpliga regelverk.

 

Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med NGM Equitys börsregler, EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 ("Safe Harbour-förordningen").

 

Bolaget innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 451 874 egna stamaktier. Genomförda förvärv av egna aktier kommer att offentliggöras och anmälas i enlighet med gällande lagar och förordningar och NGM:s regelverk för emittenter.

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 5 oktober 2021 klockan 09:20 CEST.Dokument: Styrelsen i Coeli Private Equity AB beslutar om återköpsprogram inom ramen för bemyndigande från årsstämman

1238231  05.10.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1238231&application_name=news&site_id=jotup