Kommuniké från årsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

Information
Retrieved on: 
torsdag, september 30, 2021 - 2:26pm
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2021-09-30

 

Kommuniké från årsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

Aktieägarna i Coeli Private Equity AB (publ) höll årsstämma den 30 september 2021 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande:

 

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen för räkenskaps­året 2020-07-01 - 2021-06-30 fastställdes. Det beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande bland annat att utdelning ska ske till innehavare av stamaktier med 10 kronor per stamaktie, totalt cirka 76 MSEK. Beslutades att avstämnings­dag för utdelning ska vara måndagen den 4 oktober 2021. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 7 oktober 2021.

 

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020-07-01-2021-06-30.

 

Arvoden

Beslutades att arvode till styrelsen, för perioden från årsstämman 2021 till årsstämman 2022, ska utgå med 150 000 SEK till styrelsens ordförande och 150 000 till Karin Karlström. Inget arvode för styrelsearvode ska utgå till övriga ledamöter.

 

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning

 

Styrelse

Johan Winnerblad och Henrik Arfvidsson omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Karin Karlström valdes till ordinarie styrelseledamot. Samtliga valdes för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

 

Beslutades att Mikael Larsson inte längre ska vara styrelseledamot.

 

Johan Winnerblad omvaldes till styrelsens ordförande.

 

Revisor

Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman.

 

 

 

 

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Beslutades om indragning av egna stamaktier och ökning av aktiekapitalet genom fond­emission enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman. Fullständiga detaljer kring indragning av stamaktier och ökning av aktiekapital återfinns i protokollet från års­stämman som är publicerat på bolagets webbplats.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna stamaktier enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman. Syftet med bemyndigande avseende förvärv av stamaktier är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur för att därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Förvärv ska i övrigt ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av NGM Equitys börsregler och andra tillämpliga regelverk. Fullständiga villkor återfinns i protokollet från årsstämman som är publicerat på bolagets webb­plats.

 

Beslut om uppdaterad investeringsstrategi

Beslutades om uppdatering och förtydligande av Bolagets investeringsstrategi i enlighet med framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman.

 

Coeli Private Equity AB har som primär investeringsstrategi att utfästa och investera kapital till nordiska private equity-fonder (samt övriga PE-aktörer, såsom exempelvis ett noterat eller onoterat investmentbolag). Samt att tillsammans med dessa investera i utvalda portföljbolag, så kallade "co investments" eller parallellinvesteringar.

 

Bolaget får utöver sin primära investeringsstrategi göra andra värdeskapande investeringar i upp till 20 procent av bolagets nettotillgångar (vid investeringstillfället).

 

Bolaget har även antagit nya riskbegränsningar samt utökat mandat för kassaförvaltning som nu även innefattar att bolaget vid temporär överlikviditet kan göra kortsiktiga investeringar upp till 35 % av nettotillgångarna i noterade aktier eller värdepappersfonder med inriktning på aktier, hedge eller ränteförvaltning.

Fullständiga investeringsstrategi återfinns i protokollet från årsstämman som är publicerat på bolagets webbplats samt i bolagets informationsbroschyr.

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 30 september 2021 klockan 15:00 CEST.Dokument: Kommuniké från årsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

1237257  30.09.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1237257&application_name=news&site_id=jotup