Coeli Private Equity AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020/2021

×

Felmeddelande

  • Notice: Trying to get property 'docs' of non-object i eval() (rad 11 av /var/www/7/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() i eval() (rad 11 av /var/www/7/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
Information
Retrieved on: 
tisdag, augusti 31, 2021 - 2:27pm
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2021-08-31

Coeli Private Equity AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020/2021
 

Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-1019 ("Coeli", "Bolaget"), avger årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020/2021.

 

  • Rörelseresultatet uppgick till 385 176 (135 021) TSEK under perioden. Av bolagets kostnader utgör förvaltningsavgifterna -2 630 (-2 835) TSEK. Resultat från finansiella investeringar uppgick till 997 (-1 147) TSEK, varav 1 015 (-819) TSEK avser resultat från kortfristiga placeringar.
  • Resultat efter skatt uppgick till 385 894 (133 875) TSEK
  • Resultat per stamaktie (exkl. återköpta aktier) uppgick till 49,89 (15,97) SEK
  • Substansvärdet (exkl. återköpta aktier) uppgick till 145,14 (107,36) SEK/stamaktie och 53,53 (8,47) SEK/stamaktie serie II
  • Nettokassan uppgick till 124 649 (130 589) TSEK. Bolagets nettokassa består av banktillgodohavande samt placering i räntebärande tillgångar

 

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 

Sedan den 30 juni 2021 har följande väsentliga händelser för Bolaget inträffat:

 

  • Den 16 augusti 2021 registrerade Bolagsverket den fusion som styrelserna och bolagsstämmor i Coeli Private Equity AB och Coeli Private Equity 2016 AB beslutat om. I och med detta övergår Coeli Private Equity 2016 AB:s tillgångar och skulder till Bolaget.

 

Kommentar från VD

 

Ett nytt helt räkenskapsår är till ända, tolv månader som präglats av en historisk pandemi från början till slut. Ytterligare vågor har kommit och gått och vaccin har prövats och omprövats. Vi har levt våra liv med restriktioner som man fritt får tycka vad man vill om men som bidragit till att pandemins spridning mött lite mänskligt motstånd och försvårande vägar att ta sig fram på. Jordens historia har fått ännu ett kapitel att lägga till i sin fortsatta resa.

 

Norden har visat sig vara ett område som trots allt klarat sig bra i jämförelse med många andra, både i europeiska och globala mått. Ekonomierna har absolut påverkats men vi har fått vara med om en god och fördelaktig period på börserna och fastighetsmarknaden har visat sig kunna nå ännu högre när det kommer till priser och värderingar. Vissa pekar på bubblor medan andra visar på nya ändrade marknadsförhållanden. Jag nöjer mig med att konstatera dessa fakta här och så får framtiden visa vart vi kommer att hamna.

 

Vår filosofi och strategi med att ha fokus mot just Norden har fortsatt varit lönsam. Vi gör ett smått fantastiskt resultat om 386 miljoner kronor. Detta är drivet av utveckling och värdeökning i våra portföljbolag samt goda avyttringar på transaktionsmarknaden. Under räkenskapsåret har vi haft en substansvärdeökning om 44,6 procent, vilket gör att vi sedan vi genomförde den stora fusionen under våren 2019 har haft en substansvärdeökning om 86,2 procent inklusive utdelningar om totalt 14 kronor per aktie. En utveckling som ligger något över de högt ställda förväntningarna som vi initialt hade. Till höstens årsstämma har styrelsen föreslagit en utdelning om 10 kronor per aktie vilket innebär att vi upprätthåller vår målsättning om att ha en långsiktig stabil hög utdelning i bolaget.

 

Aktiekursen har följt med den ökning som substansvärdet har gjort under perioden och handeln finns där, vi har en ökad köpsida viket ändå måste ses som positivt. Kursen på aktien har även vid flertalet tillfällen i slutet av perioden överstigit substansvärdet vilket jag inte anser märkligt utan med den konservatism i värderingarna som finns helt rimlig.

 

Vår pulsåder är transaktionsmarknaden och den har varit väldigt aktiv under perioden, vi har varit aktiva med att utfästa och investera i nya spännande team och tillväxtbolag och med det fått omkring 40 nya portföljbolag i vår portfölj. Det har även avyttrats 22, men nettoinflödet blir ändå relativt stort. Flera nya PE-fonds utfästelser och en relativt snabb investeringstakt är en bidragande orsak till det ökade inflödet.

 

Arbetet med att fortsätta vår förvaltning och skapa värde och avkastning till er aktieägare pågår utan avbrott. Marknaden är med oss och vår tilltro till Norden och onoterat är fortsatt väldigt robust och stark. Jag och mina arbetskollegor uppskattar er tro och investering till det arbete och tillgångsslag vi brinner för. Ni är som vanligt välkomna att kontakta undertecknad om ni har funderingar eller frågor kring bolaget eller förvaltningen.

 

För mer information hänvisar jag även till vår hemsida www.coelipe.se

 

Stockholm den 31 augusti 2021

Henrik Arfvidsson

Verkställande direktör

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 31 augusti 2021 klockan 14:20 CEST.Dokument: Coeli Private Equity AB (publ) årsredovisning 2020/2021
Dokument: Coeli Private Equity AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020/2021

1230134  31.08.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1230134&application_name=news&site_id=jotup