Novotek AB: Halvårsrapport januari - juni 2021

×

Felmeddelande

  • Notice: Trying to get property 'docs' of non-object i eval() (rad 11 av /var/www/7/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() i eval() (rad 11 av /var/www/7/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
Information
Retrieved on: 
tisdag, augusti 17, 2021 - 4:25pm
Stock Symbol: 
Geotags: Halvårsrapport Januari - juni 2021


* Rörelseintäkterna uppgick till 199,3 (158,2) MSEK, varav 108,8 (76,9) under andra kvartalet.

* Rörelseresultatet uppgick till 24,5 (16,5) MSEK, varav 16,0 (9,2) under andra kvartalet.

* Resultatet efter skatt uppgick till 19,1 (11,7) MSEK, varav 12,6 (6,7) under andra kvartalet.

* Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, per aktie uppgick till 1,8 (1,1) kronor, varav 1,2 (0,6) under andra kvartalet.

* Orderingången uppgick till 194,2 (159,8) MSEK, varav 108,8 (74,1) under andra kvartalet.

* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27,5 (33,7) MSEK, varav 16,9 (16,0) under andra kvartalet.

Marknadsläge

Novoteks utveckling under första halvåret av 2021 var god på de flesta av våra marknader. Intresset för digitalisering har ökat under första halvåret av 2021. Kunderna efterfrågar i högre grad lösningar inom inhämtning, överföring samt lagring av data, vilket är ett av Novoteks starkaste områden. Uppdateringar och förbättringar av befintliga kundsystem bidrog också positivt till utvecklingen.

Strategiska och viktiga händelser under andra kvartalet

Vi har fortsatt våra satsningar i UK och Schweiz men även startat ett initiativ kring digital transformation. Som ett led i detta anställdes en ansvarig för detta område, Veronika Grozdanovska med lång erfarenhet av digital transformation och med lång internationell erfarenhet hos bland annat General Electric (GE). Hon ingår i koncernledningen och har ansvar för all innovation och nya kunderbjudande i Novotekgruppen. 

Utsikter

Läget framöver i olika marknader, industrier och applikationer bedöms mycket skiftande. Intresset för investeringar hos våra kunder inom Digitalisering, Cyber security och Industri 4.0 bedöms fortsatt påverka utvecklingen positivt. Osäkerheten ligger i takten, men det digitala är framtiden och Corona-utbrottet kommer att påskynda utvecklingen vi sett under 2010-talet. En tydlig trend är dock att större initiativ är mindre intressanta utan det viktigaste är att ta små steg och se resultat innan man fortsätter.

Resultat och finansiell ställning
Omsättning och resultat

Perioden april - juni 2021


Novotekkoncernen redovisar för andra kvartalet 2021 ett rörelseresultat på 16,0 (9,2) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 1,2 (0,6) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 108,8 (76,9) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 14,7 (12,0) procent. 

Perioden januari-juni 2021

Novotekkoncernen redovisar för första halvåret 2021 ett rörelseresultat på 24,5 (16,5) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 1,8 (1,1) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 199,3 (158,2) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 12,3 (10,4) procent. 

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-juni 2021 till 27,5 (33,7) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 50,4 (54,8) procent.

Likvida medel uppgick till 101,0 (96,7) miljoner kronor och räntebärande skulder till kreditinstitut uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

Händelser efter balansdagen 

Inga specifika händelser efter räkenskapsårets utgång finns att notera.

Personal

Antalet anställda har under perioden januari till juni 2021 ökat med sexton personer. Den 30 juni 2021 uppgick antalet anställda till 152 jämfört med 131 föregående år.  

Investeringar

Bruttoinvesteringar under det första halvåret 2021 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,2 (0,0) miljoner kronor. Aktivering av utvecklingsutgifter under det första kvartalet 2021 uppgick till 0,1 (0,7) miljoner kronor.

Moderbolaget

Rörelseintäkterna uppgick för det första halvåret 2021 till 5,4 (4,6) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 23,1 (3,6) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 23,9 (4,3) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 6,1 (12,2) miljoner kronor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna halvårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

Redovisningsprinciper

Denna halvårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks halvårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. 

Halvårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2020. 

Finansiella instrument 

Förutom villkorad tilläggsköpeskilling och tillkommande köpeskilling, har Novotek för närvarande inga andra finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan alla andra finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Kommande rapporttillfällen

11 november 2021

Delårsrapport januari - september 2021


17 februari 2022

Bokslutskommuniké januari - december 2021


Underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som ­Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.


Malmö 17 augusti 2021


Novotek AB

Styrelsen


Göran Andersson

Ordförande


Claes Lindqvist


Charlotta Johnsson


Fredrik Larsson


Anna Bjelm


Tobias Antius

Verkställande direktör


Information

För ytterligare information kontakta:


Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915 

tobias.antius@novotek.com


Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com


Halvårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti, 2021 kl. 14:00 (CET).


Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.


Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.


Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson,  Fortum, Jotun,  Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.


Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö

Tel : 040-316900

Fax:  040-947617

www.novotek.com

info@novotek.com 

Organisationsnummer: 556060-9447

 


Dokument: Novotek halvårsrapport 2021

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1227057Novotek AB

/ 78 Halvårsrapport
Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.

Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1227057  17.08.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1227057&application_name=news&site_id=jotup