Kommuniké från årsstämma i Coeli Private Equity 2016 AB (publ)

Information
Retrieved on: 
onsdag, maj 26, 2021 - 2:21pm
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2021-05-26

 

 

Kommuniké från årsstämma i Coeli Private Equity 2016 AB (publ)

 

Aktieägarna i Coeli Private Equity AB (publ) höll årsstämma den 26 maj 2021 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande:

 

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 fastställdes. Beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande att tillgängliga vinstmedel om 45 207 423 kronor disponeras så att utdelning ska ske till innehavare av preferensaktier P1 med 1,33 kronor per aktie, totalt 665 000 kronor, och resterande vinstmedel om 44 542 423 kronor överföres i ny räkning.

 

Beslutades att avstämningsdag för beslutad utdelning ska vara fredagen den 28 maj 2021.

 

Ansvarsfrihet

Beslutades enhälligt att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

 

Arvoden

Det beslutades att arvode till styrelsen enbart ska utgå med 47 600 kronor motsvarande ett prisbasbelopp till styrelseledamoten Jerker Sundström för 2021. Inga övriga styrelsearvoden ska utgå. Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt löpande räkning.

 

Styrelse

Lukas Lindkvist, Erik Bäckström och Jerker Sundström omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Samtliga valdes för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Lukas Lindkvist omvaldes till styrelsens ordförande.

 

Revisor

Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

 

Beslut om godkännande av fusionsplan avseende fusionen mellan Coeli Private Equity 2016 AB (publ) och Coeli Private Equity AB (publ)

 

Styrelserna för å ena sidan Coeli Private Equity 2016 AB (publ), org. nr. 559031-9249 ("Bolaget"), och å andra sidan Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-1019 ("CPE"), har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 26 mars 2021 ("Fusionsplanen"). Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 8 april 2021 och registreringen kungjordes den 12 april 2021.

 

Stämman beslutade att godkänna fusionsplanen enligt styrelsens förslag, innebärande att fusion ska ske genom absorption med CPE som övertagande bolag och Bolaget som överlåtande bolag. Enligt Fusionsplanen har vidare utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts på så vis att en preferensaktie P1 i Bolaget berättigar innehavaren att erhålla fusionsvederlag i form av 0,0628 nya stamaktier i CPE, samt att en preferensaktie P2 i Bolaget berättigar innehavaren att erhålla fusionsvederlag i form av 1,9166 nya stamaktier i CPE. En aktieägare i Bolaget som innehar 100 preferensaktier P1 erhåller sålunda 6,28 nya stamaktier i CPE och en aktieägare i Bolaget som innehar 100 preferensaktier P2 erhåller sålunda 191,66 nya stamaktier i CPE.

 

Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske tidigast under augusti 2021, kommer Bolaget att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till CPE. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

 

 

Fullständig information om beslut om godkännande av fusionsplan, inklusive villkor, återfinns i protokollet från årsstämman som publiceras på bolagets webbplats.

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 26 maj 2021 klockan 15:20 CEST.Dokument: Kommuniké från årsstämma i Coeli Private Equity 2016 AB (publ)

1200996  26.05.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1200996&application_name=news&site_id=jotup