Kommuniké från extra bolagsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

Information
Retrieved on: 
onsdag, maj 26, 2021 - 2:21pm
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2021-05-26

 

Kommuniké från extra bolagsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

Aktieägarna i Coeli Private Equity AB (publ) höll extra bolagsstämma den 26 maj 2021 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande:

 

Beslut om godkännande av fusionsplan mellan å ena sidan Coeli Private Equity 2016 AB (publ) ("CPE 2016") och å andra sidan Coeli Private Equity AB (publ) ("Bolaget"), och beslut i anslutande frågor

a) beslut om godkännande av fusionsplaner mellan å ena sidan de CPE 2016 och å andra sidan Bolaget

Styrelserna för å ena sidan Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-1019 ("Bolaget"), och å andra sidan Coeli Private Equity 2016 AB (publ), org.nr. 559031-9249 ("CPE 2016") har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 26 mars 2021 ("Fusionsplanen"). Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 8 april 2021 och registreringen kungjordes den 12 april 2021.

Stämman beslutade att godkänna fusionsplanen enligt styrelsens förslag, innebärande att fusion ska ske genom absorption med Bolaget som övertagande bolag och CPE 2016 som överlåtande bolag. Enligt Fusionsplanen har vidare utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts på så vis att en preferensaktie P1 i CPE 2016 berättigar innehavaren att erhålla fusionsvederlag i form av 0,0628 nya stamaktier i Bolaget, samt att en preferensaktie P2 i CPE 2016 berättigar innehavaren att erhålla fusionsvederlag i form av 1,9166 nya stamaktier i Bolaget. En aktieägare i CPE 2016 som innehar 100 preferensaktier P1 erhåller sålunda 6,28 nya stamaktier i Bolaget och en aktieägare i CPE 2016 som innehar 100 preferensaktier P2 erhåller sålunda 191,66 nya stamaktier i Bolaget.

Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske tidigast under augusti 2021, kommer CPE 2016 att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Bolaget. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionerna.

b) beslut om emission av fusionsvederlag

Stämman beslutade om emission av fusionsvederlag enligt styrelsens förslag, innebärande en nyemission av högst 432 239 stamaktier som utgör fusionsvederlag enligt ovan.  Emissionen kommer att innebära en ökning av aktiekapitalet i Bolaget med högst 476 551,79 kronor till högst 10 476 551,79 kronor.

Berättigade att erhålla de nyemitterade stamaktierna, i enlighet med ovan angivna utbytesrelationer, är innehavarna av aktier i CPE 2016 per dagen för Bolagsverkets registrering av Fusionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna ska utgöra fusionsvederlag i Fusionen.

Fullständig information om beslut om godkännande av fusionsplan, inklusive villkor, samt villkor för nyemission av fusionsvederlag återfinns i protokollet från den extra bolagsstämman som publiceras på bolagets webbplats.

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 26 maj 2021 klockan 15:20 CEST.Dokument: Kommuniké från extra bolagsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

1200999  26.05.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1200999&application_name=news&site_id=jotup