Rättelse: Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

Information
Retrieved on: 
måndag, maj 10, 2021 - 3:08pmPressmeddelande

Stockholm 2021-05-10

Rättelse: Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

 

Coeli Private Equity AB ("Bolaget") publicerade den 6 maj 2021 en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 30 april 2021. Detta pressmeddelande innehåller en rättelse av det tidigare publicerade. Indikativt NAV per den 30 april 2021 uppgår till 131,87 SEK per stamaktie och inte 131,91 SEK per stamaktie som publicerats i det felaktiga pressmeddelandet.

 

AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har fastställt fondens värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående fastställda värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.

 

Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 30 april 2021 uppgår till 131,87 SEK för Bolagets stamaktier, viket är en minskning om -0,1 % sedan det senaste värderingstillfället.

 

 

Indikativt NAV* per den 30 april 2021

 

Nettotillgångar

1 008 954 248

Antal stamaktier** 

7 223 998

Indikativt NAV per stamaktie         

131,87 SEK

 

* NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller stamaktier serie II, dividerat med antalet stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten.

** Antalet utestående stamaktier, exklusive återköpta stamaktier

 

 

Fastställt den 6 maj 2021

 

Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 30 april 2021.

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 10 maj 2021 klockan 15:35 CEST.Dokument: Rättelse: Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

1194687  10.05.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1194687&application_name=news&site_id=jotup