Coeli Fastighet II AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari 2020 - 31 december 2020

Information
Retrieved on: 
onsdag, mars 31, 2021 - 4:04pm
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2021-03-31

Coeli Fastighet II AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari 2020 - 31 december 2020
 

Coeli Fastighet II AB (publ) ("Bolaget") avger årsredovisning avseende räkenskapsåret

1 januari 2020 - 31 december 2020.

 

 

  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde per 31 december 2020 uppgick till 339,5 (14,2) MSEK
  • Hyresintäkterna ökade med 7 172 % till 9 235 (127) TSEK
  • Resultat efter skatt uppgick minskade med 89 % till -2 539 (-1 344 TSEK), varav

-2 457 (-108) TSEK avser värdeförändring för fastighetsbeståndet.

  • Resultat per preferensaktie P2 uppgick till -2,04 (-2,36) SEK
  • Nettoandelsvärde, NAV, per P2 aktie minskade till 246,57 (247,4) SEK

 

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Sedan den 31 december 2020 har följande väsentliga händelser för Bolaget inträffat:

 

  • Den 26 februari 2021 förvärvades fastigheten Tennet 3 i Tyresö.
  • Den 26 mars 2021 förvärvades fastigheten Tennet 8 i Tyresö.

 

 

Kommentar från VD

Under 2020 har bolaget köpt sex fastigheter till ett sammanlagt fastighetsvärde om 325 miljoner kronor. Fastigheterna är i huvudsak belägna i Storstockholm, med undantag för Filtret 5 som ligger i Borås. Samtliga fastigheter har befintliga kassaflöden, ligger i fina lägen och har stark utvecklingspotential.

 

Detaljplaneutvecklingen är fortfarande i startskedet för många av projekten. Sicklaön 73:116 sticker ut som den fastighet där vi redan erhållit positivt planbesked. Nacka kommun har under många år försökt utveckla området runt Ektorps Centrum och är liksom vi angelägna om att vi ska komma framåt i processen. Kommunen har en ambitiös tidplan och utvecklingen av området har hög prioritet hos kommunen.

 

Vi har byggt upp en gedigen pipeline med fastigheter som passar våra investeringskriterier som vi bearbetar kontinuerligt. Målsättningen är att bolaget ska vara fullinvesterat under kommande år. Vi kommer under det kommande året fortsätta arbetet med detaljplaneutveckling för de fastigheter som förvärvats. I regel initierar vi planarbete direkt i samband med genomförda förvärv och hoppas få chansen att starta ett flertal nya spännande processer under det kommande året. Gällande fastighetsförvaltningen kommer vi fortsätta arbeta med befintligt bestånd genom marknadsanpassning av hyreskontrakt, nyuthyrning av vakanser och driftoptimering.

 

 

Covid-19

Den kris som råder till följd av covid-19 påverkar oss alla på ett eller annat sätt. Strategin i Coeli Fastighet II AB som en potentiell framtida byggrättsportfölj grundas i ett långsiktigt behov av bostäder. Bostadsmarknaden är fortsatt stark under krisen och vi ser således att strategin är fortsatt stark under rådande förhållanden.

 

Den kommersiella fastighetsmarknaden har liksom bostadsmarknaden varit fortsatt stark under 2020. Transaktionsvolymen under 2020 var enligt Newsec 188 miljarder kronor, vilket motsvarar den tredje högsta någonsin. Samtliga affärer i Coeli Fastighet II AB har vi funnit off

Market genom proaktivt arbete, och därav blir vi inte avsevärt drabbade av en potentiell lägre transaktionsvolym på marknaden.

 

Inom fastighetsbeståndet har vi inte fått in några ansökningar om hyresrabatter från hyresgäster, och således har inga rabatter eller uppskov givits ut. I det fall hyresgäster blir hårt drabbade kommer vi göra en utförlig bedömning av dess likviditetsbehov och hålla en tät dialog med den eventuella hyresgästen. Vi övervakar ständigt pandemins utveckling och konsekvenser och tillträder kommande år med försiktighet.

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Jakob Pettersson, VD, Coeli Fastighet II AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 31 mars 2021 klockan 16.30 CEST.Dokument: Coeli Fastighet II AB (publ) årsredovisning 2020
Dokument: Coeli Fastighet II AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari 2020 - 31 december 2020

1180261  31.03.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1180261&application_name=news&site_id=jotup